ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រងរូបភាព៖ «ការរកត្រីប្រហុកនៅក្នុងតំបន់ផែនេសាទគីឡូម៉ែត្រលេខ៩»

ប្រហុក​ជាគ្រឿង​សំខាន់​សម្រាប់​ធ្វើម្ហូប​របស់​ប្រជាជន​ខ្មែរ ​ហើយ​ប្រជាកសិករ​ចាត់ទុក​ប្រហុក​ជា​ប្រភព​ប្រូតេអ៊ីន​ប្រចាំថ្ងៃ។ រដ្ឋបាល​ជលផល​នៃ​ក្រសួងកសិកម្ម​ រុក្ខាប្រមាញ់​ និង​នេសាទ បាន​ប្រកាស​ថា ការ​ធ្វើអាជីវកម្ម​នេសាទ​ត្រី​សម្រាប់​ធ្វើប្រហុក​នៅតាម​ដងទន្លេសាប​ក្នុងភូមិសាស្រ្ត​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្ត​កណ្តាល ចាប់ផ្តើមមាន ចាប់​ពីថ្ងៃទី​២២ ដល់​ថ្ងៃ​ទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៧ និង​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី២១ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៨។ អំឡុង​ពេល​នេះ ប្រជាពលរដ្ឋ​បាន​ចាប់ផ្តើម​មក​ទិញ​ត្រី សម្រាប់​ធ្វើ​ប្រហុក ដើម្បី​ធ្វើ​ជា​ម្ហូប និង​លក់ដូរ​ផង​ដែរ។

ផ្សេង​ទៀត

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃការរកត្រីប្រហុកនៅក្នុងតំបន់ផែនេសាទគីឡូម៉ែត្រលេខ៩ ក្នុងខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ស៊ុន ណារិន/VOA)
1

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃការរកត្រីប្រហុកនៅក្នុងតំបន់ផែនេសាទគីឡូម៉ែត្រលេខ៩ ក្នុងខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ស៊ុន ណារិន/VOA)

កន្លែងសម្អាតត្រីធ្វើប្រហុក ក្រោយពីកាត់ក្បាលរួច(ស៊ុន ណារិន/VOA)
2

កន្លែងសម្អាតត្រីធ្វើប្រហុក ក្រោយពីកាត់ក្បាលរួច(ស៊ុន ណារិន/VOA)

កន្លែងសម្អាតត្រីធ្វើប្រហុក ក្រោយពីកាត់ក្បាលរួច(ស៊ុន ណារិន/VOA)
3

កន្លែងសម្អាតត្រីធ្វើប្រហុក ក្រោយពីកាត់ក្បាលរួច(ស៊ុន ណារិន/VOA)

ម៉ាស៊ីនកាត់ក្បាលត្រីសម្រាប់ធ្វើត្រីប្រហុក(ស៊ុន ណារិន/VOA)
4

ម៉ាស៊ីនកាត់ក្បាលត្រីសម្រាប់ធ្វើត្រីប្រហុក(ស៊ុន ណារិន/VOA)

ម៉ាស៊ីនកាត់ក្បាលត្រីសម្រាប់ធ្វើត្រីប្រហុក(ស៊ុន ណារិន/VOA)
5

ម៉ាស៊ីនកាត់ក្បាលត្រីសម្រាប់ធ្វើត្រីប្រហុក(ស៊ុន ណារិន/VOA)

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃការរកត្រីប្រហុកនៅក្នុងតំបន់ផែនេសាទគីឡូម៉ែត្រលេខ៩ ក្នុងខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ស៊ុន ណារិន/VOA)
6

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃការរកត្រីប្រហុកនៅក្នុងតំបន់ផែនេសាទគីឡូម៉ែត្រលេខ៩ ក្នុងខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ស៊ុន ណារិន/VOA)

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃការរកត្រីប្រហុកនៅក្នុងតំបន់ផែនេសាទគីឡូម៉ែត្រលេខ៩ ក្នុងខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ស៊ុន ណារិន/VOA)
7

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃការរកត្រីប្រហុកនៅក្នុងតំបន់ផែនេសាទគីឡូម៉ែត្រលេខ៩ ក្នុងខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ស៊ុន ណារិន/VOA)

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃការរកត្រីប្រហុកនៅក្នុងតំបន់ផែនេសាទគីឡូម៉ែត្រលេខ៩ ក្នុងខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ស៊ុន ណារិន/VOA)
8

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃការរកត្រីប្រហុកនៅក្នុងតំបន់ផែនេសាទគីឡូម៉ែត្រលេខ៩ ក្នុងខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ស៊ុន ណារិន/VOA)

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃការរកត្រីប្រហុកនៅក្នុងតំបន់ផែនេសាទគីឡូម៉ែត្រលេខ៩ ក្នុងខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ស៊ុន ណារិន/VOA)
9

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃការរកត្រីប្រហុកនៅក្នុងតំបន់ផែនេសាទគីឡូម៉ែត្រលេខ៩ ក្នុងខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ស៊ុន ណារិន/VOA)

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃការរកត្រីប្រហុកនៅក្នុងតំបន់ផែនេសាទគីឡូម៉ែត្រលេខ៩ ក្នុងខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ស៊ុន ណារិន/VOA)
10

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃការរកត្រីប្រហុកនៅក្នុងតំបន់ផែនេសាទគីឡូម៉ែត្រលេខ៩ ក្នុងខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ស៊ុន ណារិន/VOA)

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃការរកត្រីប្រហុកនៅក្នុងតំបន់ផែនេសាទគីឡូម៉ែត្រលេខ៩ ក្នុងខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ស៊ុន ណារិន/VOA)
11

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃការរកត្រីប្រហុកនៅក្នុងតំបន់ផែនេសាទគីឡូម៉ែត្រលេខ៩ ក្នុងខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ស៊ុន ណារិន/VOA)

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃការរកត្រីប្រហុកនៅក្នុងតំបន់ផែនេសាទគីឡូម៉ែត្រលេខ៩ ក្នុងខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ស៊ុន ណារិន/VOA)
12

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃការរកត្រីប្រហុកនៅក្នុងតំបន់ផែនេសាទគីឡូម៉ែត្រលេខ៩ ក្នុងខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ស៊ុន ណារិន/VOA)

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃការរកត្រីប្រហុកនៅក្នុងតំបន់ផែនេសាទគីឡូម៉ែត្រលេខ៩ ក្នុងខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ស៊ុន ណារិន/VOA)
13

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃការរកត្រីប្រហុកនៅក្នុងតំបន់ផែនេសាទគីឡូម៉ែត្រលេខ៩ ក្នុងខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ស៊ុន ណារិន/VOA)

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃការរកត្រីប្រហុកនៅក្នុងតំបន់ផែនេសាទគីឡូម៉ែត្រលេខ៩ ក្នុងខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ស៊ុន ណារិន/VOA)
14

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃការរកត្រីប្រហុកនៅក្នុងតំបន់ផែនេសាទគីឡូម៉ែត្រលេខ៩ ក្នុងខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ស៊ុន ណារិន/VOA)

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃការរកត្រីប្រហុកនៅក្នុងតំបន់ផែនេសាទគីឡូម៉ែត្រលេខ៩ ក្នុងខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ស៊ុន ណារិន/VOA)
15

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃការរកត្រីប្រហុកនៅក្នុងតំបន់ផែនេសាទគីឡូម៉ែត្រលេខ៩ ក្នុងខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ស៊ុន ណារិន/VOA)

XS
SM
MD
LG