ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ «ការ​រៀបចំ​អបអរ​ពិធី​បុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និង​ សំពះព្រះខែ»

ខណ​ដែល​ពីធី​បុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និង សំពះព្រះខែក្នុង​ឆ្នាំ​ថ្មី​២០១៧ បាន​ខិត​ជិត​មក​ដល់ ការ​រៀប​ចំ​ដើម្បី​អបអរ​ពិធីបុណ្យ​មួយ​នេះ​ដូច​ជា​ការ​តម្លើង​ប្រទីប​ ការ​រៀប​ចំ​ទូក​ និង​សកម្ម​ភាព​ផ្សេង​ៗ​កំពុង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង នៅ​ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​។ នេះ​ជា​ទិដ្ឋភាព​ខ្លះ​ៗ​នៃ​ការ​រៀប​ចំអបអរ​ពិធី​បុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និង សំពះព្រះខែក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។
ផ្សេង​ទៀត

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការរៀបចំ អបអរពិធីបុណ្យអុំទូក អកអំបុក សំពះព្រះខែដែលប្រព្រឹត្តិទៅនៅដើមខែវិច្ឆិកា នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី២២ តុលា ២០១៧។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
1

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការរៀបចំ អបអរពិធីបុណ្យអុំទូក អកអំបុក សំពះព្រះខែដែលប្រព្រឹត្តិទៅនៅដើមខែវិច្ឆិកា នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី២២ តុលា ២០១៧។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការរៀបចំប្រទីបដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យអុំទូក សំពះព្រះខែដែលប្រព្រឹត្តិទៅនៅដើមខែវិច្ឆិកា នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី២២ តុលា ២០១៧។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
2

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការរៀបចំប្រទីបដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យអុំទូក សំពះព្រះខែដែលប្រព្រឹត្តិទៅនៅដើមខែវិច្ឆិកា នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី២២ តុលា ២០១៧។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការរៀបចំប្រទីបដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យអុំទូក សំពះព្រះខែដែលប្រព្រឹត្តិទៅនៅដើមខែវិច្ឆិកា នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី២២ តុលា ២០១៧។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
3

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការរៀបចំប្រទីបដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យអុំទូក សំពះព្រះខែដែលប្រព្រឹត្តិទៅនៅដើមខែវិច្ឆិកា នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី២២ តុលា ២០១៧។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការរៀបចំប្រទីបដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យអុំទូក សំពះព្រះខែដែលប្រព្រឹត្តិទៅនៅដើមខែវិច្ឆិកា នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី២២ តុលា ២០១៧។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
4

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការរៀបចំប្រទីបដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យអុំទូក សំពះព្រះខែដែលប្រព្រឹត្តិទៅនៅដើមខែវិច្ឆិកា នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី២២ តុលា ២០១៧។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការរៀបចំប្រទីបដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យអុំទូក សំពះព្រះខែដែលប្រព្រឹត្តិទៅនៅដើមខែវិច្ឆិកា នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី២២ តុលា ២០១៧។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
5

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការរៀបចំប្រទីបដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យអុំទូក សំពះព្រះខែដែលប្រព្រឹត្តិទៅនៅដើមខែវិច្ឆិកា នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី២២ តុលា ២០១៧។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការរៀបចំ អបអរពិធីបុណ្យអុំទូក សំពះព្រះខែដែលប្រព្រឹត្តិទៅនៅដើមខែវិច្ឆិកា នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី២២ តុលា ២០១៧។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
6

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការរៀបចំ អបអរពិធីបុណ្យអុំទូក សំពះព្រះខែដែលប្រព្រឹត្តិទៅនៅដើមខែវិច្ឆិកា នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី២២ តុលា ២០១៧។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

XS
SM
MD
LG