ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រងរូបភាពVOA៖ ការ​វាយ​កម្ទេច​អគារ​ប៊ូឌីញ​ ជិត​ដល់ទី​បញ្ចប់

  • ហ៊ាន សុជាតា
ការ​វាយ​កំទេច​អគារ​បូឌិញ​ ឬ​អគារ«ស»​ ដែល​បាន​ចាប់ផ្តើម​កាលពី​ខែកក្កដា​ ស្ទើរ​ឈាន​ដល់ទី​បញ្ចប់​ហើយ​នា​ចុង​ខែ​សីហា​នេះ។ នេះ​គឺជា​ករណី​ដំបូង​ នៃ​ការ​ចរចារ​ ដោយ​សន្តិវិធី​ ក្រោម​ការ​សម្រប​សម្រួល​ដោយ ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ទៅកាន់​វិនិយោគិន​បរទេស​ និង​ប្រជាពលរដ្ឋ។​ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ទិដ្ឋភាព​នៃ​ដំណើរការ​វាយកំទេចអគារ​បូឌិញ​ ឬអគារ«ស»។​
ផ្សេង​ទៀត

អគារប៊ូឌីញ​ ឬ​ "អគារ ស​" ក្នុង​ដំណើរ​ការ​វាយកម្ទេច​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នាថ្ងៃទី​២៤​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៧។ ​អគារ​ប៊ូឌីញ​ កសាង​ឡើង​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ១៩៦០​ ហើយ​អគារ​នេះ​ចាប់ផ្តើម​វាយកម្ទេច​នា​ខែ​ កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
1

អគារប៊ូឌីញ​ ឬ​ "អគារ ស​" ក្នុង​ដំណើរ​ការ​វាយកម្ទេច​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នាថ្ងៃទី​២៤​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៧។ ​អគារ​ប៊ូឌីញ​ កសាង​ឡើង​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ១៩៦០​ ហើយ​អគារ​នេះ​ចាប់ផ្តើម​វាយកម្ទេច​នា​ខែ​ កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

សកម្មភាព​នៃ​ការ​វាយកម្ទេច​អគារប៊ូឌីញ​ ឬ​ "អគារ ស​" ដែល​ជិត​ដល់ទី​បញ្ចប់ ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នាថ្ងៃទី​២៤​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៧។ ​អគារ​ប៊ូឌីញ​ កសាង​ឡើង​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ១៩៦០​ ហើយ​អគារ​នេះ​ចាប់ផ្តើម​វាយកម្ទេច​នា​ខែ​ កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
2

សកម្មភាព​នៃ​ការ​វាយកម្ទេច​អគារប៊ូឌីញ​ ឬ​ "អគារ ស​" ដែល​ជិត​ដល់ទី​បញ្ចប់ ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នាថ្ងៃទី​២៤​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៧។ ​អគារ​ប៊ូឌីញ​ កសាង​ឡើង​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ១៩៦០​ ហើយ​អគារ​នេះ​ចាប់ផ្តើម​វាយកម្ទេច​នា​ខែ​ កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

សកម្មភាព​នៃ​ការ​វាយកម្ទេច​អគារប៊ូឌីញ​ ឬ​ "អគារ ស​" ដែល​ជិត​ដល់ទី​បញ្ចប់ ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នាថ្ងៃទី​២៤​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៧។ ​អគារ​ប៊ូឌីញ​ កសាង​ឡើង​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ១៩៦០​ ហើយ​អគារ​នេះ​ចាប់ផ្តើម​វាយកម្ទេច​នា​ខែ​ កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
3

សកម្មភាព​នៃ​ការ​វាយកម្ទេច​អគារប៊ូឌីញ​ ឬ​ "អគារ ស​" ដែល​ជិត​ដល់ទី​បញ្ចប់ ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នាថ្ងៃទី​២៤​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៧។ ​អគារ​ប៊ូឌីញ​ កសាង​ឡើង​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ១៩៦០​ ហើយ​អគារ​នេះ​ចាប់ផ្តើម​វាយកម្ទេច​នា​ខែ​ កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

សកម្មភាព​នៃ​ការ​វាយកម្ទេច​អគារប៊ូឌីញ​ ឬ​ "អគារ ស​" ដែល​ជិត​ដល់ទី​បញ្ចប់ ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នាថ្ងៃទី​២៤​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៧។ ​អគារ​ប៊ូឌីញ​ កសាង​ឡើង​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ១៩៦០​ ហើយ​អគារ​នេះ​ចាប់ផ្តើម​វាយកម្ទេច​នា​ខែ​ កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
4

សកម្មភាព​នៃ​ការ​វាយកម្ទេច​អគារប៊ូឌីញ​ ឬ​ "អគារ ស​" ដែល​ជិត​ដល់ទី​បញ្ចប់ ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នាថ្ងៃទី​២៤​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៧។ ​អគារ​ប៊ូឌីញ​ កសាង​ឡើង​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ១៩៦០​ ហើយ​អគារ​នេះ​ចាប់ផ្តើម​វាយកម្ទេច​នា​ខែ​ កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

សកម្មភាព​នៃ​ការ​វាយកម្ទេច​អគារប៊ូឌីញ​ ឬ​ "អគារ ស​" ដែល​ជិត​ដល់ទី​បញ្ចប់ ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នាថ្ងៃទី​២៤​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៧។ ​អគារ​ប៊ូឌីញ​ កសាង​ឡើង​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ១៩៦០​ ហើយ​អគារ​នេះ​ចាប់ផ្តើម​វាយកម្ទេច​នា​ខែ​ កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
5

សកម្មភាព​នៃ​ការ​វាយកម្ទេច​អគារប៊ូឌីញ​ ឬ​ "អគារ ស​" ដែល​ជិត​ដល់ទី​បញ្ចប់ ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នាថ្ងៃទី​២៤​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៧។ ​អគារ​ប៊ូឌីញ​ កសាង​ឡើង​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ១៩៦០​ ហើយ​អគារ​នេះ​ចាប់ផ្តើម​វាយកម្ទេច​នា​ខែ​ កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

សកម្មភាព​នៃ​ការ​វាយកម្ទេច​អគារប៊ូឌីញ​ ឬ​ "អគារ ស​" ដែល​ជិត​ដល់ទី​បញ្ចប់ ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នាថ្ងៃទី​២៤​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៧។ ​អគារ​ប៊ូឌីញ​ កសាង​ឡើង​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ១៩៦០​ ហើយ​អគារ​នេះ​ចាប់ផ្តើម​វាយកម្ទេច​នា​ខែ​ កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
6

សកម្មភាព​នៃ​ការ​វាយកម្ទេច​អគារប៊ូឌីញ​ ឬ​ "អគារ ស​" ដែល​ជិត​ដល់ទី​បញ្ចប់ ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នាថ្ងៃទី​២៤​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៧។ ​អគារ​ប៊ូឌីញ​ កសាង​ឡើង​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ១៩៦០​ ហើយ​អគារ​នេះ​ចាប់ផ្តើម​វាយកម្ទេច​នា​ខែ​ កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

សកម្មភាព​នៃ​ការ​វាយកម្ទេច​អគារប៊ូឌីញ​ ឬ​ "អគារ ស​" ដែល​ជិត​ដល់ទី​បញ្ចប់ ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នាថ្ងៃទី​២៤​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៧។ ​អគារ​ប៊ូឌីញ​ កសាង​ឡើង​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ១៩៦០​ ហើយ​អគារ​នេះ​ចាប់ផ្តើម​វាយកម្ទេច​នា​ខែ​ កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
7

សកម្មភាព​នៃ​ការ​វាយកម្ទេច​អគារប៊ូឌីញ​ ឬ​ "អគារ ស​" ដែល​ជិត​ដល់ទី​បញ្ចប់ ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នាថ្ងៃទី​២៤​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៧។ ​អគារ​ប៊ូឌីញ​ កសាង​ឡើង​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ១៩៦០​ ហើយ​អគារ​នេះ​ចាប់ផ្តើម​វាយកម្ទេច​នា​ខែ​ កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

អគារប៊ូឌីញ​ ឬ​ "អគារ ស​" ក្នុង​ដំណើរ​ការ​វាយកម្ទេច​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នាថ្ងៃទី​២៤​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៧។ ​អគារ​ប៊ូឌីញ​ កសាង​ឡើង​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ១៩៦០​ ហើយ​អគារ​នេះ​ចាប់ផ្តើម​វាយកម្ទេច​នា​ខែ​ កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
8

អគារប៊ូឌីញ​ ឬ​ "អគារ ស​" ក្នុង​ដំណើរ​ការ​វាយកម្ទេច​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នាថ្ងៃទី​២៤​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៧។ ​អគារ​ប៊ូឌីញ​ កសាង​ឡើង​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ១៩៦០​ ហើយ​អគារ​នេះ​ចាប់ផ្តើម​វាយកម្ទេច​នា​ខែ​ កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

ស្លាក​សញ្ញា​«សុវត្ថិភាព»​ ក្នុង​បរិវេណ​វាយកម្ទេច​អគារប៊ូឌីញ​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នាថ្ងៃទី​២៤​ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៧។​ ទាំង​កម្មករ​ និង​អ្នកថតរូប​តម្រូវ​ឱ្យ​ពាក់មួក​ការពារ​ និង​អាវសុវត្ថភាព​ជា​ចាំបាច់​ ដើម្បី​ចូលក្បែរ​អគារប៊ូឌីញ​ អំឡុង​ពេល​វាយកម្ទេច។  (ហ៊ាន សុជា
9

ស្លាក​សញ្ញា​«សុវត្ថិភាព»​ ក្នុង​បរិវេណ​វាយកម្ទេច​អគារប៊ូឌីញ​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នាថ្ងៃទី​២៤​ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៧។​ ទាំង​កម្មករ​ និង​អ្នកថតរូប​តម្រូវ​ឱ្យ​ពាក់មួក​ការពារ​ និង​អាវសុវត្ថភាព​ជា​ចាំបាច់​ ដើម្បី​ចូលក្បែរ​អគារប៊ូឌីញ​ អំឡុង​ពេល​វាយកម្ទេច។ (ហ៊ាន សុជា

XS
SM
MD
LG