ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

មេរៀនទី៧៖ តើ​អ្នក​កំពុង​ធ្វើ​អ្វី?


Let's Learn English Lesson 7: What Are You Doing?
សូម​រង់ចាំ

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00
ទាញ​យក​ពី​តំណភ្ជាប់​ដើម

មេរៀនទី៧៖ តើ​អ្នក​កំពុង​ធ្វើ​អ្វី?

សេចក្តីសង្ខេប (Summary)

Anna is starting her work at The News. She goes around the office meeting her co-workers. She learns they are all busy.

អាណា (Anna) ចាប់ផ្តើម​ធ្វើការ​នៅ​កន្លែង​មួយ​ឈ្មោះ​ថា The News។ នាង បាន​ទៅ​កន្លែង​ផ្សេងៗ​ក្នុង​ការិយាល័យ ដើម្បី​ជួប​សហការី​របស់​នាង។ ហើយ​នាង បាន​ដឹង​ថា ពួកគេ​ទាំងអស់​មាន​ភាពមមាញឹក។

ការនិយាយ (Speaking)

In this video, learn to say the new words. Also, learn how to use the Present Continuous tense and ask questions to clarify. You can also download the worksheet and practice with a friend.

Speaking Practice - Let's Learn English Lesson 7
សូម​រង់ចាំ

No media source currently available

0:00 0:04:25 0:00
ទាញ​យក​ពី​តំណភ្ជាប់​ដើម

ការបញ្ចេញ​សំឡេង (Pronunciation)

​In this video, you ​learn about how Americans shorten verbs in the Present Continuous tense. You will also learn a shorter for of the question phrase, "What are you doing?"

Pronunciation Practice - Let's Learn English Lesson 7
សូម​រង់ចាំ

No media source currently available

0:00 0:01:24 0:00
ទាញ​យក​ពី​តំណភ្ជាប់​ដើម

ការសន្ទនា (Conversation)

សូម​រង់ចាំ

No media source currently available

0:00 0:02:29 0:00
ទាញ​យក​ពី​តំណភ្ជាប់​ដើម
Caty: Come in.
Caty: Well, Anna, welcome.
Anna: Thank you.
Caty: I am your boss, Caty Weaver. But, please call me Caty.
Anna: Thank you, Ms. Weaver.
Caty: Just Caty.
Anna: Sure thing, Ms. Weaver.
Caty: Okay then. Are you excited?
Anna: Yes, I am excited!
Caty: So sorry, but I am busy. Please meet your co-workers. But remember, they are busy working.
Anna: Sure. Thanks, Ms. Weaver.
Anna: Hi there! I’m Anna.
Anne: Hi, Anna. I’m Anne.
Anna: Nice to meet you. What are you doing?
Anne: Um, I’m writing.
Anna: You are writing! You are writing a lot!
Anna: (Spills papers) Oh! Oh dear.
Anne: No! No! That's okay.
Anna: I am sorry!
Anne: That’s okay. Really.
Anna: I am sorry!
Anne: Please. Please. Please stop. Please.
Anna: Sorry. Sorry.
Jonathan: (in the studio) “and people all around the world are waiting to hear news about the next president…”
Anna: Jonathan, hi! Remember me? I live in your building.
Jonathan: Oh. Uh. Hi, Anna.
Anna: What are you doing?
Jonathan: I am doing my show!
Anna: Oh, sorry. Are you recording?
Jonathan: Yes! And, now I have to record again!
Anna: Sorry. Have a good show.
Jonathan: Thank you.
Anna: Sorry.
Amelia: The word of the day is social. Social -
Anna: Oh! Hi!
Amelia: - is an adjective.
Anna: Hi! I’m Anna!
Amelia: Hi. I’m Amelia.
Anna: Nice to meet you!
Anna: What are you doing?
Amelia: I’m reading.
Anna: Are you reading the news? Hi!
Amelia: No, I’m reading for my show.
Amelia: (to camera person) Can I read again?
Anna: Sorry.
Anna: This day is not going well.
Caty: Anna! Hi! What’re you doing?
Anna: I am bothering people, Ms. Weaver.
Caty: Let’s go to my office and talk.
Anna: I like to talk with you, Ms. Weaver.
Caty: It’s Caty.
Anna: Right. Thanks ... Ms. Weaver

ការសរសេរ (Writing)

What are you doing now? What are your friends doing? Here is an example: "I am reading and my friends are listening to music." Send us an email or write to us in the Comments section.

Lesson 7 Activity
Lesson 7 Activity

You can also download the worksheet. Practice writing the activity words.​

វិធី​សាស្រ្ត​ក្នុង​ការរៀន (Learning Stratergy)

Learning Strategies are the thoughts and actions that help make learning easier or more effective. The learning strategy for this lesson is Ask to Clarify.

In the video you see Anna ask Amelia: "What are you doing?" Amelia answers, "I’m reading." Then Anna asks a question to clarify: "Are you reading the news?

Asking a question to clarify is a very useful learning strategy, because it helps you get more information. You can also learn new words when someone explains more about what they said.

Write to us in the Comments section or send us an email about how you ask questions to clarify what you want to know. Teachers, see the Lesson Plan for more details on teaching this strategy.

លំហាត់​អនុវត្ត (Listening Quiz)

Desktop Computer: Click here to go to the listening quiz. Click on the button below if you are on a mobile device or our mobile site. Each question has a video. Play the video and listen for what people are doing.

Listening Quiz - Lesson 7: What are you doing?

(If the quiz does not work for you here please see the side column or use this link.)

ពាក្យ​ថ្មីៗ (New Words)

bossn. the person whose job is to tell other workers what to do

botherv. to annoy someone or to cause someone to feel annoyed

busyadj. actively doing something

excitedadj. very enthusiastic and eager about something

nervousadj. having or showing feelings of being worried and afraid about what might happen

news n. information that is reported in a newspaper, magazine, or a television news program

officen. a building or room in which people work at desks doing business or professional activities

readv. to look at and understand the meaning of letters, words, symbols, etc.

recordv. to store (something, such as sounds, music, images, etc.) on tape or on a disk so that it can be heard or seen later

shown. a television or radio program

work v. to do things as part of your job

writev. to create (a book, poem, story, etc.) by writing words on paper or on a computer

______________________________________________________________

សម្ភារៈ​មិន​គិត​ថ្លៃ (Free Materials)

Word Book
Word Book

Download the VOA Learning English Word Book for a dictionary of the words we use on this website.

Each Let's Learn English lesson has an Activity Sheet for extra practice on your own or in the classroom. In this lesson, you can use it to practice writing and using action verbs in the Present Continuous tense.

សម្រាប់​គ្រូ​បង្រៀន (For Teacher)

Lesson 7 Lesson Plan
Lesson 7 Lesson Plan

See the Lesson Plan for this lesson for ideas and more teaching resources. Send us an email if you have comments on this course or questions.

Grammar focus: Present continuous tense; Questions for clarification

Topics: Everyday activities; Checking understanding

Speaking & Pronunciation Focus: Asking questions to clarify; Shortened form of Present Continuous verbs.

_______________________________________________________________

Now it's your turn. Send us an email or write to us in the Comments section below or on our Facebook page to let us know what you think of this lesson.

XS
SM
MD
LG