ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

មេរៀនទី២៖ សួស្តី! ខ្ញុំ​ឈ្មោះ​អាណា (Anna)!


Let's Learn English Lesson 2: Hello, I'm Anna!
សូម​រង់ចាំ

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00
ទាញ​យក​ពី​តំណភ្ជាប់​ដើម

នេះ​ជា​មេរៀន​ទី២​នៃ​កម្មវិធី «Let's Learn English» ដែល​ជា​វគ្គ​សិក្សា​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នករៀន​ភាសា​អង់គ្លេស។ គ្រូបង្រៀន​ដែល​មាន​សញ្ញាប័ត្រ​ត្រឹមត្រូវ​បាន​រៀបចំ​វគ្គ​សិក្សា​នេះ សម្រាប់​អ្នកចាប់ផ្តើម​រៀន​ដំបូង។ វគ្គសិក្សា​នេះ មានជាបន្តបន្ទាប់​រហូត​ដល់​៥២សប្តាហ៍​។

Let's Learn English គឺ​ជា​វគ្គសិក្សា​ថ្មី​មួយ​សម្រាប់​អ្នករៀន​ភាសា​អង់គ្លេស។ គ្រូ​បង្រៀន​ដែល​មាន​សញ្ញាប័ត្រ បាន​រៀបចំ​វគ្គ​សិក្សា​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ចាប់ផ្តើម​រៀន​ភាសា​អង់គ្លេស​ដំបូង។ វគ្គ​សិក្សា​នេះ មាន​ជា​បន្តបន្ទាប់​រយៈ​ពេល​៥២​សប្តាហ៍។

ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍ៗ នឹង​មាន​មេរៀន​ថ្មី​អម​ដោយ​វីដេអូ ដែល​បង្ហាញ​អំពី​ការរស់នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​ពលរដ្ឋ​អាមេរិកកាំង​វ័យ​ក្មេង។ ក្នុង​មេរៀន​នីមួយៗ ក៏​មាន​ភ្ជាប់​របៀប​និយាយ ការប្រើ​ពាក្យ និង​ការសរសេរ​ផងដែរ។

ក្នុង​នេះ​ផងដែរ យើង​ក៏​មាន​លំហាត់​ដែល​អាច​បោះពុម្ភ ការវាយ​តម្លៃ​លទ្ធផល​សិក្សា គម្រោង​សិក្សា​ សម្រាប់​សិស្ស និងគ្រូ។

សេចក្តីសង្ខេប (Summary)

Anna moves to Washington, DC. She goes to her new apartment and meets a new friend.

អាណា (Anna) បាន​ផ្លាស់​មក​រស់នៅ​ក្នុង​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន។ (Anna moves to Washington, DC.) នាង​បាន​អាគារ​ស្នាក់នៅ​ថ្មី​របស់​នាង ហើយ​នាង​បាន​ជួប​មិត្ត​ថ្មី។ (She goes to her new apartment and meets a new friend.)

ការនិយាយ (Speaking)

Listen to the speaker in the video. Use your computer or phone to record yourself saying the words. Listen to yourself, then listen to the video again. Can you say the words the same way? If not, listen carefully and try again.​

Speaking Practice - Let's Learn English Lesson 2
សូម​រង់ចាំ

No media source currently available

0:00 0:02:25 0:00
ទាញ​យក​ពី​តំណភ្ជាប់​ដើម

ការបញ្ចេញ​សំឡេង (Pronunciation)

Watch the video to learn about linked sounds.

Slow Speech: You are here.

Fast speech: You’re here.​

Pronunciation Practice Lesson 2
សូម​រង់ចាំ

No media source currently available

0:00 0:00:31 0:00
ទាញ​យក​ពី​តំណភ្ជាប់​ដើម

ការសន្ទនា (Conversation)

សូម​រង់ចាំ

No media source currently available

0:00 0:00:48 0:00
ទាញ​យក​ពី​តំណភ្ជាប់​ដើម

Jonathan: Hey, Pete! Who’s your friend?
Pete: She is Anna. She is new to D.C.
Jonathan: Where are you from?
Anna: I am from a small town.
Jonathan: Well, welcome to D.C.
Anna: Thank you.
Jonathan: I am Jonathan. I am in apartment B4.
Anna: I am in apartment C2. Marsha is my roommate.
Jonathan: I know Marsha. She is nice.
Pete: I have to go now.
Anna: Oh!
Pete: Remember to call Marsha at work. Tell her you’re here.
Anna: Right, thanks, Pete. Nice to meet you!
Jonathan: You too, Bye.
Anna: Apartment C2, here I come!

ការសរសេរ (Writing)

We often write our name and address on forms. Americans write and say an address this way: name, number, street city, state, zip code, country.

How do people in your country address an envelope? Anna sends a letter to her family. Look at how she writes the address:

Address an Envelope
Address an Envelope

Now download the worksheet and practice filling in a form and addressing an envelope.

Lesson 2 Activity Sheet
Lesson 2 Activity Sheet

វិធី​សាស្រ្ត​ក្នុង​ការរៀន (Learning Stratergy)

Learning strategies are the thoughts and actions that help make learning easier or more effective. This lesson's learning strategy is preview. To preview is to look over what you will study in advance. During the preview, remember what you already know about the topic and the language, and think of what you need to learn. Here is an example:

Mari previews the video for Lesson 2 of Let's Learn English. She sees the title is "Hello, I'm Anna." She thinks, "This lesson is about meeting people. What words do I know in English for when I meet people? What do people usually say and do?" She knows, "Nice to meet you" from Lesson 1. She remembers hearing "Where are you from?" in class. She wants to know if the new friends ask other questions. Mari keeps this in mind as she watches the video. When she hears Jonathan ask, "Where are you from?" she smiles and thinks, "I know what that means already!" She watches carefully to see how Anna answers the question.

Preview is an important learning strategy because it helps you prepare for what you will learn. Do you use this strategy when you are learning? Send us an email or write to us in the comments section. See the Lesson Plan for more details.

លំហាត់​អនុវត្ត (Listening Quiz)

Desktop Computer: Click here to go to the listening quiz. Click on the button below if you are on a mobile device or our mobile site. Each question has a video. Play the video and choose the correct answer.

Quiz - Lesson 2 Hello, I'm Anna!

_____________________________________________________________

ពាក្យ​ថ្មីៗ (New Words)

know - v. to have met and talked to (someone)

meet - v. to see and speak to (someone) for the first time. Anna meets Pete near her apartment.

call - v. to make a telephone call. I call once a week to talk to my parents.

friend - n. a person who you like and enjoy being with. Meet my friend, Anna.

number - n. a number or a set of numbers and other symbols that is used to identify a person or thing or a telephone number. I am in apartment number D7.

remember - v. to have or keep an image or idea in your mind of (something or someone from the past) or to think of (something or someone from the past) again. Do you remember me?

roommate - n. a person who shares a room, apartment, or house with someone else. Anna and Marsha both live in apartment C2 because they are roommates.

work - n. the place where you do your job. She is not at work today.

សម្ភារៈ​មិន​គិត​ថ្លៃ (Free Materials)

Word Book
Word Book

Download the VOA Learning English Word Book for a dictionary of the words we use on this website.

Each Let's Learn English lesson has an Activity Sheet for extra practice on your own or in the classroom. In this lesson you can use it to practice writing addresses in English.

សម្រាប់​គ្រូ​បង្រៀន (For Teacher)

Lesson Plan Lesson 2
Lesson Plan Lesson 2

Click on the Lesson Plan to learn how to teach this lesson in your classroom. The Activity sheet is included in the Lesson Plan, or may be downloaded separately here.

Grammar Focus: BE + noun; BE + location​; Subject pronouns: I, you, he, she, we, they​

Topics: Welcoming & Leave-taking, Spelling names aloud

Pronunciation: Contractions with BE

Speaking Focus: Vocabulary; saying your address

_______________________________________________________________

Now it's your turn. Send us an email or write to us in the Comments section below or on our Facebook page to let us know what you think of this lesson.

XS
SM
MD
LG