ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

មេរៀនទី៥៖ អ្នក​នៅ​ឯណា ?


Let's Learn English Lesson 5: Where Are You?
សូម​រង់ចាំ

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00
ទាញ​យក​ពី​តំណភ្ជាប់​ដើម

មេរៀនទី៥៖ អ្នក​នៅ​ឯណា ?

សេចក្តីសង្ខេប (Summary)

Anna visits Marsha at a friend's house. Anna and Marsha see many rooms in the house. They talk about what people do in each room.

អាណា (Anna) ទៅ​សួរ​សុខទុក្ខMarsha នៅ​ផ្ទះ​របស់​មិត្ត​ម្នាក់។ អាណា (Anna) និងMarsha ឃើញ​មាន​បន្ទប់​ជាច្រើន​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ។ ពួកគេ និយាយ​អំពី ថាតើ​គេ​ធ្វើ​អ្វី​ខ្លះ​នៅ​ក្នុង​និមួយៗ។

ការនិយាយ (Speaking)

Watch the video and practice speaking. You can also download the worksheet and practice talking about the rooms in a house with a friend.

Speaking Practice - Let's Learn English Lesson 5
សូម​រង់ចាំ

No media source currently available

0:00 0:03:07 0:00
ទាញ​យក​ពី​តំណភ្ជាប់​ដើម

ការបញ្ចេញ​សំឡេង (Pronunciation)

Learn two different ways to ask questions in this video.

Pronunciation Practice- Let's Learn English Lesson 5
សូម​រង់ចាំ

No media source currently available

0:00 0:00:46 0:00
ទាញ​យក​ពី​តំណភ្ជាប់​ដើម

ការសន្ទនា (Conversation)

សូម​រង់ចាំ

No media source currently available

0:00 0:01:00 0:00
ទាញ​យក​ពី​តំណភ្ជាប់​ដើម

Anna: Hello, everyone! Today my friend Marsha is at her friend's house. She says it is beautiful. I want to see this house! Here we are!
Anna: Marsha, I am in the kitchen! It is a beautiful kitchen!
Marsha: It is beautiful. We cook in the kitchen.
Anna: I eat in the kitchen.
Marsha: We relax in the living room.
Anna: I relax in the living room. Marsha, let’s go upstairs!
Marsha: Anna? Where are you?
Anna: Marsha, I am in the bathroom! I wash in the bathroom.
Marsha: I am in the bedroom. We sleep in the bedroom.
Anna: I sleep in the bedroom!

ការសរសេរ (Writing)

What are some of the rooms in your house? Write to us in the Comments section. Tell us what you do in the rooms.

Lesson 5 Activity Sheet
Lesson 5 Activity Sheet

You can also download the worksheet. Practice writing the names of rooms in a house.​

វិធី​សាស្រ្ត​ក្នុង​ការរៀន (Learning Stratergy)

Learning Strategies are the thoughts and actions that help make learning easier or more effective. Plan to Learn is an important learning strategy because it helps you arrange your best learning conditions. You organize the resources and tools you need to study well. Here is an example of how to use this strategy.

Oluchi knows she needs to have a quiet place to study. She takes her English homework to a quiet corner of her home, and turns off her phone and radio. She brings a cup of coffee to help her stay awake. She makes sure her dictionary is near and that she has pencils and paper to write notes. When she begins studying, everything she needs is in easy reach. Her full attention can focus on what she wants to learn.

How about you? What conditions help you to study better? Some people like a little background noise, like in a cafe. Others need a very quiet place. Do you have a favorite chair or place in your home where you study well? Do you work better when you study with a friend or in a small group? Write to us in the Comments section or send us an email about your best learning conditions. Teachers, see the Lesson Plan for more details on teaching this strategy.

លំហាត់​អនុវត្ត (Listening Quiz)

Desktop Computer: Click here to take the listening quiz. Click on the button below if you are on a mobile device or our mobile site. ​Each question has a short video. Play the video and listen for information about people’s locations.

Listening Quiz - Lesson 5: Where are you?

ពាក្យ​ថ្មីៗ (New Words)

bathroom - n. a room with a sink and toilet and usually a bathtub or shower

beautiful - adj. very good or pleasing; having beauty

bedroom - n. a room used for sleeping

eat - v. to take food into your mouth and swallow it

house - n. a building in which a family lives

kitchen - n. a room in which food is cooked

living room - n. a room in a house for general family use

relax - v. to spend time resting or doing something enjoyable

sleep - v. to rest your mind and body by closing your eyes

upstairs - adv. on or to a higher floor of a building

wash - v. to clean (something) with water and usually soap

______________________________________________________________

សម្ភារៈ​មិន​គិត​ថ្លៃ (Free Materials)

Word Book
Word Book

Download the VOA Learning English Word Book for a dictionary of the words we use on this website.

Each Let's Learn English lesson has an Activity Sheet for extra practice on your own or in the classroom. In this lesson, you can use it to practice writing the names of rooms in a house.

សម្រាប់​គ្រូ​បង្រៀន (For Teacher)

Lesson 5 Lesson Plan
Lesson 5 Lesson Plan

See the Lesson Plan for this lesson for ideas and more teaching resources. Send us an email if you have comments on this course or questions.

Grammar focus: BE + location

Topics: Asking about location; Naming places and activities

_______________________________________________________________

Now it's your turn. Send us an email or write to us in the Comments section below or on our Facebook page to let us know what you think of this lesson.

XS
SM
MD
LG