ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ ពិធី​វិបស្សនា​អន្តរជាតិ​លើ​កដំបូង​នៅ​ខេត្តសៀមរាប

ពិធី​វិបស្សនា​អន្តរជាតិ​លើក​ដំបូង​មួយ ​ត្រូវបាន​ប្រារព្ធ​ឡើង​នៅវត្តរាជបូព៌ ក្នុង​ខេត្តសៀម​រាប​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ ពិធី​នេះ​មានរយៈពេល​១០​ថ្ងៃ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី​២៣ ខែ​មេសា​ ដល់​ថ្ងៃទី​២ ខែឧសភា។ ពិធី​នេះ​ត្រូវបាន​រៀប​ចំឡើង​ដោយ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​ម្នាក់​គឺ​លោកស្រី អ៊ាលឹម បូផារី ដែលជាទន្ត​ពេទ្យ​នៅ​ទីក្រុង Fairfax រដ្ឋ Virginia ជាអ្នក​ផ្តួចផ្តើម និង​ជា​អ្នក​ទទួល​រ៉ាប់​រង​លើ​ចំណាយ​លើពិធី​នេះ។ ឧបាសក ឧបាសិកា ប្រមាណ៦០០នាក់​ បាន​ចូល​រួម​កម្មវិធីនេះ។​ ក្នុង​ពិធីនេះ ព្រះ​សង្ឃ​ភូមា​ក៏​ត្រូវបាន​អញ្ជើញ​ឲ្យ​ចូលរួមនៅ​ក្នុង​សម្ភាសន៍​ ដើម្បី​ផ្តល់​ដំបូលន្មាន​ស្តីពី​សម្មាធិ។ លោកស្រី​ បូផារី មាន​ប្រសាសន៍​ថា​ ពិធីសម្មាធិ​នេះ​ផ្តល់​អត្ថប្រយោជន៍​យ៉ាង​ច្រើន​ដល់​អ្នកចូលរួម ទាំង​សុខភាព​ផ្លូវ​កាយ​និង​ផ្លូវ​ចិត្ត។ លោកស្រី​បញ្ជាក់​ថា​ លោកស្រី​ចង់​ឲ្យ​ប្រជាជន​កម្ពុជា​មាន​សេចក្តីសុខផ្លូវចិត្ត៕
ផ្សេង​ទៀត

ដូនជី​ម្នាក់​ឈរ​ស្មឹងស្មាត​ធ្វើ​វិបស្សនា នៅវត្ត​រាជបូព៌ នៅ​ខេត្តសៀមរាប កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧។ (ស៊ុន ណារិន/VOA)
1

ដូនជី​ម្នាក់​ឈរ​ស្មឹងស្មាត​ធ្វើ​វិបស្សនា នៅវត្ត​រាជបូព៌ នៅ​ខេត្តសៀមរាប កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧។ (ស៊ុន ណារិន/VOA)

ដូនជី​ចូលរួម​ធ្វើ​វិបស្សនា នៅវត្ត​រាជបូព៌ នៅ​ខេត្តសៀមរាប កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧។ (ស៊ុន ណារិន/VOA)
2

ដូនជី​ចូលរួម​ធ្វើ​វិបស្សនា នៅវត្ត​រាជបូព៌ នៅ​ខេត្តសៀមរាប កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧។ (ស៊ុន ណារិន/VOA)

ដូនជី និង​ពុទ្ធបរិស័ទ​រាប់​រយនាក់​ចូលរួម​ធ្វើ​វិបស្សនា នៅវត្ត​រាជបូព៌ នៅ​ខេត្តសៀមរាប កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧។ (ស៊ុន ណារិន/VOA)
3

ដូនជី និង​ពុទ្ធបរិស័ទ​រាប់​រយនាក់​ចូលរួម​ធ្វើ​វិបស្សនា នៅវត្ត​រាជបូព៌ នៅ​ខេត្តសៀមរាប កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧។ (ស៊ុន ណារិន/VOA)

ព្រះសង្ឃ​ធ្វើ​សមាធិកម្មដ្ឋាន​នៅ​ក្នុងវិហារ​ដែល​ជាផ្នែក​មួយ​នៃ​ពិធី​វិបស្សនា​អន្តរជាតិ នៅ​វត្តរាជបូព៌ ក្នុង​ខេត្តសៀមរាប កាលពី​ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧។ (ស៊ុន ណារិន/VOA)
5

ព្រះសង្ឃ​ធ្វើ​សមាធិកម្មដ្ឋាន​នៅ​ក្នុងវិហារ​ដែល​ជាផ្នែក​មួយ​នៃ​ពិធី​វិបស្សនា​អន្តរជាតិ នៅ​វត្តរាជបូព៌ ក្នុង​ខេត្តសៀមរាប កាលពី​ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧។ (ស៊ុន ណារិន/VOA)

ដូនជី​ចូលរួម​ធ្វើ​វិបស្សនា នៅវត្ត​រាជបូព៌ នៅ​ខេត្តសៀមរាប កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧។ (ស៊ុន ណារិន/VOA)
6

ដូនជី​ចូលរួម​ធ្វើ​វិបស្សនា នៅវត្ត​រាជបូព៌ នៅ​ខេត្តសៀមរាប កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧។ (ស៊ុន ណារិន/VOA)

ដូនជី​ធ្វើ​វិបស្សនា នៅវត្ត​រាជបូព៌ នៅ​ខេត្តសៀមរាប កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧។ (ស៊ុន ណារិន/VOA)
7

ដូនជី​ធ្វើ​វិបស្សនា នៅវត្ត​រាជបូព៌ នៅ​ខេត្តសៀមរាប កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧។ (ស៊ុន ណារិន/VOA)

ព្រះសង្ឃ​និមន្ត​ទៅកាន់​ព្រះ​វិហារ​នៅវត្ត​រាជបូព៌ នៅ​ខេត្តសៀមរាប កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧។ (ស៊ុន ណារិន/VOA)
9

ព្រះសង្ឃ​និមន្ត​ទៅកាន់​ព្រះ​វិហារ​នៅវត្ត​រាជបូព៌ នៅ​ខេត្តសៀមរាប កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧។ (ស៊ុន ណារិន/VOA)

ព្រះសង្ឃ​និមន្ត​ឡើង​កាំជណ្តើរ​ព្រះវិហារ នៅវត្ត​រាជបូព៌ នៅ​ខេត្តសៀមរាប កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧។ (ស៊ុន ណារិន/VOA)
10

ព្រះសង្ឃ​និមន្ត​ឡើង​កាំជណ្តើរ​ព្រះវិហារ នៅវត្ត​រាជបូព៌ នៅ​ខេត្តសៀមរាប កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧។ (ស៊ុន ណារិន/VOA)

លោកស្រី អ៊ាលឹម បូផារី អ្នក​ប្រតិបត្តិ​វិបស្សនា​ជា​ប្រចាំ និង​ជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​ដែល​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ​រៀបចំ​ពិធី​វិបស្សនា​អន្តរជាតិ​ជា​លើក​ដំបូង​នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប សង្ឃឹម​ថា​អ្នក​ចូលរួម​ពិធី​វិបស្សនា​នេះ នឹង​ទទួល​បាន​សេចក្តី​ស្ងប់​ក្នុង​ចិត្ត ហើយ​ចែករំលែក​អត្ថប្រយោជន៍​នេះ​ជាមួយ​អ្នក​ជុំវិញ​ខ្លួន។ (ស៊ុន ណារិន/VOA)
11

លោកស្រី អ៊ាលឹម បូផារី អ្នក​ប្រតិបត្តិ​វិបស្សនា​ជា​ប្រចាំ និង​ជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​ដែល​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ​រៀបចំ​ពិធី​វិបស្សនា​អន្តរជាតិ​ជា​លើក​ដំបូង​នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប សង្ឃឹម​ថា​អ្នក​ចូលរួម​ពិធី​វិបស្សនា​នេះ នឹង​ទទួល​បាន​សេចក្តី​ស្ងប់​ក្នុង​ចិត្ត ហើយ​ចែករំលែក​អត្ថប្រយោជន៍​នេះ​ជាមួយ​អ្នក​ជុំវិញ​ខ្លួន។ (ស៊ុន ណារិន/VOA)

XS
SM
MD
LG