ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព VOA៖ ទិដ្ឋភាព​មួយ​ចំនួនក្នុង​ថ្ងៃ​​​ទី១​នៃ​ពិធី​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ ២០១៧

ពិធី​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ គឺជាជាពិធី​បុណ្យ​ប្រពៃណី​ជាតិដ៏​សំខាន់​មួយរបស់​កម្ពុជា​ ដែល​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​រៀបចំផ្ទះ​ទទួល​ទេវតា​ឆ្នាំ​ថ្មី​នៅ​ឯ​គេហដ្ឋាន​ និង​យក​ចង្ហាន់​ទៅ​ប្រគេន​ព្រះសង្ឃ​នៅ​ឯ​វត្តអារាម​ដើម្បី​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជីដូន​ជីតា និង​ញាតិមិត្ត​ដែល​បាន​ចែកឋាន។​ ខាង​ក្រោម​នេះ​ គឺជា​ទិដ្ឋភាព​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ថ្ងៃទី១​ នៃ​ពិធី​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ។
ផ្សេង​ទៀត

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ​ នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (កាន់ វិច្ឆិកា/ VOA)
1

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ​ នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (កាន់ វិច្ឆិកា/ VOA)

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ​ សំពះ​​ព្រះសង្ឃ​​ នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ជាយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
2

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ​ សំពះ​​ព្រះសង្ឃ​​ នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ជាយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ជាយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
3

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ជាយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ​​ ​អុជធូប​នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ជាយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
4

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ​​ ​អុជធូប​នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ជាយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ ​ប្រគេន​ចង្ហាន់​ដល់​ព្រះសង្ឃ​ នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ជាយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (កាន់ វិច្ឆិកា/ VOA)
5

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ ​ប្រគេន​ចង្ហាន់​ដល់​ព្រះសង្ឃ​ នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ជាយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (កាន់ វិច្ឆិកា/ VOA)

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ ​ប្រគេន​ចង្ហាន់​ដល់​ព្រះសង្ឃ​ នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ជាយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
6

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ ​ប្រគេន​ចង្ហាន់​ដល់​ព្រះសង្ឃ​ នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ជាយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ​ សំពះ​​ព្រះសង្ឃ​​ នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ជាយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
7

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ​ សំពះ​​ព្រះសង្ឃ​​ នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ជាយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ រាប់បាត្រនៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ជាយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
8

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ រាប់បាត្រនៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ជាយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ​​ ​ស្រង់​ព្រះនៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ជាយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)​
9

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ​​ ​ស្រង់​ព្រះនៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ជាយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)​

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (កាន់ វិច្ឆិកា/ VOA)
10

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (កាន់ វិច្ឆិកា/ VOA)

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (កាន់ វិច្ឆិកា/ VOA)
11

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (កាន់ វិច្ឆិកា/ VOA)

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (កាន់ វិច្ឆិកា/ VOA)
12

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (កាន់ វិច្ឆិកា/ VOA)

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ជាយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
13

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ជាយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ​ ថ្វាយបង្គំ​ព្រះ​ នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ជាយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
14

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ​ ថ្វាយបង្គំ​ព្រះ​ នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ជាយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ​ បង្រៀន​កូន​ខ្លួន​ឲ្យ​ចេះ​ស្រង់​ព្រះ នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ជាយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)​
15

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ​ បង្រៀន​កូន​ខ្លួន​ឲ្យ​ចេះ​ស្រង់​ព្រះ នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ជាយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)​

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ជាយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
16

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ ក្នុង​វត្តមួយ​ជាយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ រង់ចាំ​ទទួល​ទេវតា​ឆ្នាំថ្មី​ នៅ​តាម​គេហដ្ឋាន​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃទី​ ១៤​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)
17

ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ រង់ចាំ​ទទួល​ទេវតា​ឆ្នាំថ្មី​ នៅ​តាម​គេហដ្ឋាន​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃទី​ ១៤​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)

ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ រង់ចាំ​ទទួល​ទេវតា​ឆ្នាំថ្មី​ នៅ​តាម​គេហដ្ឋាន​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃទី​ ១៤​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)
18

ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ រង់ចាំ​ទទួល​ទេវតា​ឆ្នាំថ្មី​ នៅ​តាម​គេហដ្ឋាន​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃទី​ ១៤​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)

XS
SM
MD
LG