ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

បន្ទះ​ដែករ​ក​ឃើញ​នៅ​លើ​ឆ្នេរ​សមុទ្រ​ថៃ​ទំនង​មក​ពី​គ្រាប់​រ៉ូកែត​ជប៉ុន ហើយមិនមែន​ពី​យន្តហោះ​ MH370 ទេ

បន្ទះ​ដែក​រក​ឃើញ​នៅ​លើ​ឆ្នេរ​សមុទ្រ​ថៃ​ទំនង​មក​ពី​គ្រាប់​រ៉ូកែត​ជប៉ុន ហើយ​មិនមែន​ពី​ជើងយន្តហោះ​ម៉ាឡេស៊ី MH370 ឡើយ ដែល​ការ​បាត់​យន្តហោះ​នេះបានក្លាយជាអាថ៍កំបាំង​ដ៏​ធំ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​អាកាសចរណ៍។

ផ្សេង​ទៀត

ទាហាន​ថៃ​ត្រួត​ពិនិត្យ​លើ​បន្ទះ​ដែក​សង្ស័យ​ថា​ជា​បំណែក​យន្តហោះ ដែល​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​នៅ​តាម​​បណ្តោយ​ឆ្នេរ​ភាគ​ខាង​ត្បូង​ប្រទេស​ថៃ​នៅ​ខេត្ត Nakhon Si Thammarat នា​ថ្ងៃ​ទី២៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦។
1

ទាហាន​ថៃ​ត្រួត​ពិនិត្យ​លើ​បន្ទះ​ដែក​សង្ស័យ​ថា​ជា​បំណែក​យន្តហោះ ដែល​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​នៅ​តាម​​បណ្តោយ​ឆ្នេរ​ភាគ​ខាង​ត្បូង​ប្រទេស​ថៃ​នៅ​ខេត្ត Nakhon Si Thammarat នា​ថ្ងៃ​ទី២៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦។

មនុស្ស​ម្នា​ឈរ​ជិត​បន្ទះដែក​​សង្ស័យ​ថា​ជា​បំណែក​យន្តហោះ ដែល​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​នៅ​តាម​​បណ្តោយ​ឆ្នេរ​ភាគ​ខាង​ត្បូង​ប្រទេស​ថៃ​នៅ​ខេត្ត Nakhon Si Thammarat នា​ថ្ងៃ​ទី២៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦។
2

មនុស្ស​ម្នា​ឈរ​ជិត​បន្ទះដែក​​សង្ស័យ​ថា​ជា​បំណែក​យន្តហោះ ដែល​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​នៅ​តាម​​បណ្តោយ​ឆ្នេរ​ភាគ​ខាង​ត្បូង​ប្រទេស​ថៃ​នៅ​ខេត្ត Nakhon Si Thammarat នា​ថ្ងៃ​ទី២៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦។

សេចក្តី​លម្អិត​នៃបន្ទះ​ដែក​សង្ស័យ​ថា​ជា​បំណែក​យន្តហោះ ដែល​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​នៅ​តាម​​បណ្តោយ​ឆ្នេរ​ភាគ​ខាង​ត្បូង​ប្រទេស​ថៃ​នៅ​ខេត្ត Nakhon Si Thammarat នា​ថ្ងៃ​ទី២៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦។
3

សេចក្តី​លម្អិត​នៃបន្ទះ​ដែក​សង្ស័យ​ថា​ជា​បំណែក​យន្តហោះ ដែល​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​នៅ​តាម​​បណ្តោយ​ឆ្នេរ​ភាគ​ខាង​ត្បូង​ប្រទេស​ថៃ​នៅ​ខេត្ត Nakhon Si Thammarat នា​ថ្ងៃ​ទី២៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦។

មនុស្ស​ម្នា​ឈរ​ជិត​​បន្ទះដែក​​សង្ស័យ​ថា​ជា​បំណែក​យន្តហោះ ដែល​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​នៅ​តាម​​បណ្តោយ​ឆ្នេរ​ភាគ​ខាង​ត្បូង​ប្រទេស​ថៃ​នៅ​ខេត្ត Nakhon Si Thammarat នា​ថ្ងៃ​ទី២៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦។
4

មនុស្ស​ម្នា​ឈរ​ជិត​​បន្ទះដែក​​សង្ស័យ​ថា​ជា​បំណែក​យន្តហោះ ដែល​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​នៅ​តាម​​បណ្តោយ​ឆ្នេរ​ភាគ​ខាង​ត្បូង​ប្រទេស​ថៃ​នៅ​ខេត្ត Nakhon Si Thammarat នា​ថ្ងៃ​ទី២៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦។

សេចក្តី​លម្អិត​នៃបន្ទះ​ដែក​សង្ស័យ​ថា​ជា​បំណែក​យន្តហោះ ដែល​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​នៅ​តាម​​បណ្តោយ​ឆ្នេរ​ភាគ​ខាង​ត្បូង​ប្រទេស​ថៃ​នៅ​ខេត្ត Nakhon Si Thammarat នា​ថ្ងៃ​ទី២៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦។
5

សេចក្តី​លម្អិត​នៃបន្ទះ​ដែក​សង្ស័យ​ថា​ជា​បំណែក​យន្តហោះ ដែល​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​នៅ​តាម​​បណ្តោយ​ឆ្នេរ​ភាគ​ខាង​ត្បូង​ប្រទេស​ថៃ​នៅ​ខេត្ត Nakhon Si Thammarat នា​ថ្ងៃ​ទី២៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦។

មនុស្ស​ម្នា​ឈរ​ជិត​បន្ទះដែក​​សង្ស័យ​ថា​ជា​បំណែក​យន្តហោះ ដែល​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​នៅ​តាម​​បណ្តោយ​ឆ្នេរ​ភាគ​ខាង​ត្បូង​ប្រទេស​ថៃ​នៅ​ខេត្ត Nakhon Si Thammarat នា​ថ្ងៃ​ទី២៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦។
6

មនុស្ស​ម្នា​ឈរ​ជិត​បន្ទះដែក​​សង្ស័យ​ថា​ជា​បំណែក​យន្តហោះ ដែល​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​នៅ​តាម​​បណ្តោយ​ឆ្នេរ​ភាគ​ខាង​ត្បូង​ប្រទេស​ថៃ​នៅ​ខេត្ត Nakhon Si Thammarat នា​ថ្ងៃ​ទី២៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦។

សេចក្តី​លម្អិត​នៃបន្ទះ​ដែក​សង្ស័យ​ថា​ជា​បំណែក​យន្តហោះ ដែល​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​នៅ​តាម​​បណ្តោយ​ឆ្នេរ​ភាគ​ខាង​ត្បូង​ប្រទេស​ថៃ​នៅ​ខេត្ត Nakhon Si Thammarat នា​ថ្ងៃ​ទី២៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦។
7

សេចក្តី​លម្អិត​នៃបន្ទះ​ដែក​សង្ស័យ​ថា​ជា​បំណែក​យន្តហោះ ដែល​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​នៅ​តាម​​បណ្តោយ​ឆ្នេរ​ភាគ​ខាង​ត្បូង​ប្រទេស​ថៃ​នៅ​ខេត្ត Nakhon Si Thammarat នា​ថ្ងៃ​ទី២៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦។

បន្ទៈ​លោហៈ​រាង​កោង​មួយ​ដែល​មាន​ជាប់​ដោយ​សត្វ​សមុទ្រ​មាន​សំបក​បាន​បោក​មក​ទើរ​លើ​ឆ្នេរសមុទ្រ​ខេត្ត Nakhon Si Thammarat province នា​ថ្ងៃ​ទី២៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦។
8

បន្ទៈ​លោហៈ​រាង​កោង​មួយ​ដែល​មាន​ជាប់​ដោយ​សត្វ​សមុទ្រ​មាន​សំបក​បាន​បោក​មក​ទើរ​លើ​ឆ្នេរសមុទ្រ​ខេត្ត Nakhon Si Thammarat province នា​ថ្ងៃ​ទី២៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦។

មនុស្ស​ម្នា​ឈរ​ជិត​បន្ទះដែក​​សង្ស័យ​ថា​ជា​បំណែក​យន្តហោះ ដែល​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​នៅ​តាម​​បណ្តោយ​ឆ្នេរ​ភាគ​ខាង​ត្បូង​ប្រទេស​ថៃ​នៅ​ខេត្ត Nakhon Si Thammarat នា​ថ្ងៃ​ទី២៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦។
9

មនុស្ស​ម្នា​ឈរ​ជិត​បន្ទះដែក​​សង្ស័យ​ថា​ជា​បំណែក​យន្តហោះ ដែល​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​នៅ​តាម​​បណ្តោយ​ឆ្នេរ​ភាគ​ខាង​ត្បូង​ប្រទេស​ថៃ​នៅ​ខេត្ត Nakhon Si Thammarat នា​ថ្ងៃ​ទី២៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦។

XS
SM
MD
LG