ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រងរូបភាព៖ «ថ្ងៃទី​មួយ​នៃ​ពិធីបុណ្យ​អុំទូក បណ្តែតប្រទីប និង សំពះព្រះខែ អកអំបុក ២០១៧»

ឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទីពីរហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្តើមប្រារព្វពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និង សំពះព្រះខែ អកអំបុក ម្តងទៀតបន្ទាប់ពីបានផ្អាកប្រារព្ធពិធីអស់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្មាំ។ នេះជាទិដ្ឋភាពទូទៅនៃពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និង សំពះព្រះខែ អកអំបុក ក្នុងថ្ងៃទីមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី០២ វិច្ឆិកា ២០១៧។
ផ្សេង​ទៀត

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និង សំពះព្រះខែ អកអំបុក ក្នុងថ្ងៃទីមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី០២ វិច្ឆិកា ២០១៧។(ទុំ ម្លិះ/VOA)
1

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និង សំពះព្រះខែ អកអំបុក ក្នុងថ្ងៃទីមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី០២ វិច្ឆិកា ២០១៧។(ទុំ ម្លិះ/VOA)

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និង សំពះព្រះខែ អកអំបុក ក្នុងថ្ងៃទីមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី០២ វិច្ឆិកា ២០១៧។(ទុំ ម្លិះ/VOA)
2

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និង សំពះព្រះខែ អកអំបុក ក្នុងថ្ងៃទីមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី០២ វិច្ឆិកា ២០១៧។(ទុំ ម្លិះ/VOA)

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និង សំពះព្រះខែ អកអំបុក ក្នុងថ្ងៃទីមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី០២ វិច្ឆិកា ២០១៧។(ទុំ ម្លិះ/VOA)
3

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និង សំពះព្រះខែ អកអំបុក ក្នុងថ្ងៃទីមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី០២ វិច្ឆិកា ២០១៧។(ទុំ ម្លិះ/VOA)

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និង សំពះព្រះខែ អកអំបុក ក្នុងថ្ងៃទីមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី០២ វិច្ឆិកា ២០១៧។(ទុំ ម្លិះ/VOA)
4

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និង សំពះព្រះខែ អកអំបុក ក្នុងថ្ងៃទីមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី០២ វិច្ឆិកា ២០១៧។(ទុំ ម្លិះ/VOA)

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និង សំពះព្រះខែ អកអំបុក ក្នុងថ្ងៃទីមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី០២ វិច្ឆិកា ២០១៧។(ទុំ ម្លិះ/VOA)
5

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និង សំពះព្រះខែ អកអំបុក ក្នុងថ្ងៃទីមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី០២ វិច្ឆិកា ២០១៧។(ទុំ ម្លិះ/VOA)

XS
SM
MD
LG