ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

«គំនូរ​ពណ៌​ រចនា​ដោយ​វិចិត្រករ​វ័យ​ក្មេង​ មាន​លក្ខណៈ​ប្លែក​គេ»

វិចិត្រសាល​សិល្បៈ​សហគមន៍​ មូលនិធិ​អាស៊ី​ បាន​បើក​ពិព័រណ៍​ទោល​មួយ​ មាន​ចំណង​ជើង​ថា​ «ចំណែក​នៃ​ពេលវេលា​៖ ជីវភាព​រស់​នៅ​ ក្នុង​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ» ដែល​បង្ហាញ​រចនា​នៃ​ការគូរ​ មាន​លក្ខណៈ​ប្លែក​គេ​ របស់​លោក​ ភើ សុផុន ជា​វិចិត្រករ​កម្ពុជា​វ័យ​ក្មេង​ ប្រកប​ដោយ​ទេពកោសល្យ​ខ្ពស់។​ ស្នាដៃ​គំនូរ​ពណ៌​ទាំង​នេះ​ ផ្តោត​ទៅ​លើ​ផ្នែក​នៃ​ការរស់នៅ​ ដែល​មិន​មាន​ការផ្លាស់​ប្តូរ​ ដូច​ការ​អភិវឌ្ឍ​របស់​រាជធានី។
ផ្សេង​ទៀត

«ទំនើប ២៣.៧.២០១៥»​​ ដោយ​លោក​ភើ​ សុផុន​ បាន​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​វិចិត្រសាល​សិល្បៈ​សហគមន៍​មូលនិធិ​អាស៊ី​ ​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​កញ្ញា​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥។
1

«ទំនើប ២៣.៧.២០១៥»​​ ដោយ​លោក​ភើ​ សុផុន​ បាន​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​វិចិត្រសាល​សិល្បៈ​សហគមន៍​មូលនិធិ​អាស៊ី​ ​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​កញ្ញា​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥។

«ទៅរស់​១៨.៧.២០១៥»​ ​ដោយ​លោក​ភើ​ សុផុន​ បាន​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​វិចិត្រសាល​សិល្បៈ​សហគមន៍​មូលនិធិ​អាស៊ី​ ​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​កញ្ញា​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)
2

«ទៅរស់​១៨.៧.២០១៥»​ ​ដោយ​លោក​ភើ​ សុផុន​ បាន​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​វិចិត្រសាល​សិល្បៈ​សហគមន៍​មូលនិធិ​អាស៊ី​ ​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​កញ្ញា​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)

«ភ្ជុំ​ ២២.៧.២០១៥»​ ​ដោយ​លោក​ភើ​ សុផុន​ បាន​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​វិចិត្រសាល​សិល្បៈ​សហគមន៍​មូលនិធិ​អាស៊ី​ ​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​កញ្ញា​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA) 
3

«ភ្ជុំ​ ២២.៧.២០១៥»​ ​ដោយ​លោក​ភើ​ សុផុន​ បាន​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​វិចិត្រសាល​សិល្បៈ​សហគមន៍​មូលនិធិ​អាស៊ី​ ​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​កញ្ញា​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA) 

លោក​ ភើ​ សុផុន​ កំពុង​បង្ហាញ​អំពី​គំនូរ​របស់​លោក​ប្រាប់​អ្នក​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធី​បើក​ពិព័រណ៍​សិល្បៈ​ទោល​ «ចំណែក​នៃ​ពេលវេលា​៖ ជីវភាព​រស់​នៅ​ ក្នុង​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ» នៅ​វិចិត្រសាល​សិល្បៈ​សហគមន៍​មូលនិធិ​អាស៊ី​ ​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)
4

លោក​ ភើ​ សុផុន​ កំពុង​បង្ហាញ​អំពី​គំនូរ​របស់​លោក​ប្រាប់​អ្នក​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធី​បើក​ពិព័រណ៍​សិល្បៈ​ទោល​ «ចំណែក​នៃ​ពេលវេលា​៖ ជីវភាព​រស់​នៅ​ ក្នុង​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ» នៅ​វិចិត្រសាល​សិល្បៈ​សហគមន៍​មូលនិធិ​អាស៊ី​ ​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)

«ម៉ោង ០៥.៨.២០១៥»​​ ដោយ​លោក​ភើ​ សុផុន​ បាន​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​វិចិត្រសាល​សិល្បៈ​សហគមន៍​មូលនិធិ​អាស៊ី​ ​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​កញ្ញា​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA) 
5

«ម៉ោង ០៥.៨.២០១៥»​​ ដោយ​លោក​ភើ​ សុផុន​ បាន​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​វិចិត្រសាល​សិល្បៈ​សហគមន៍​មូលនិធិ​អាស៊ី​ ​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​កញ្ញា​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA) 

«ថ្ងៃសីល​ ២០១៥»​​ ដោយ​លោក​ភើ​ សុផុន​ បាន​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​វិចិត្រសាល​សិល្បៈ​សហគមន៍​មូលនិធិ​អាស៊ី​ ​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​កញ្ញា​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA) 'Thangai Sel' 2015 by Phe Sophon exhibiting at The Asia Foundation Communit
6

«ថ្ងៃសីល​ ២០១៥»​​ ដោយ​លោក​ភើ​ សុផុន​ បាន​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​វិចិត្រសាល​សិល្បៈ​សហគមន៍​មូលនិធិ​អាស៊ី​ ​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​កញ្ញា​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA) 'Thangai Sel' 2015 by Phe Sophon exhibiting at The Asia Foundation Communit

«រាហ៊ូ​ ១០.៧.២០១៥»​ ​ដោយ​លោក​ភើ​ សុផុន​ បាន​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​វិចិត្រសាល​សិល្បៈ​សហគមន៍​មូលនិធិ​អាស៊ី​ ​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​កញ្ញា​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA) 
7

«រាហ៊ូ​ ១០.៧.២០១៥»​ ​ដោយ​លោក​ភើ​ សុផុន​ បាន​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​វិចិត្រសាល​សិល្បៈ​សហគមន៍​មូលនិធិ​អាស៊ី​ ​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​កញ្ញា​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA) 

XS
SM
MD
LG