ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

លោក​ Trump និង​លោកស្រី Clinton ជជែក​ដេញដោល​គ្នា​ជា​លើកទីបី

បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ Donald Trump និង​បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​លោកស្រី Hillary Clinton ធ្វើការ​ជជែក​ដេញដោល​គ្នា​ជា​លើកទីបី​ ក្នុង​ការប្រកួត​ដណ្តើម​តំណែង​ជា​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក។ នេះ​ជា​ ឱកាស​ចុង​ក្រោយ​សម្រាប់​ប្រជាជន​អាមេរិក​រាប់​សិប​លាន​នាក់​ ដើម្បី​មើល​ការ​ផ្តោះផ្តង​គោលនយោបាយរបស់​បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​ទាំង​ពីរ​រូប​ទៅ​លើ​បញ្ហា​ផ្សេងៗ។

ផ្សេង​ទៀត

បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​លោកស្រី Hillary Clinton ឡើង​មក​លើ​ឆាក​ ជាមួយ​នឹង​បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​លោក Donald Trump សម្រាប់​ការ​ជជែកដេញដោល​តំណែង​ជា​ប្រធានាធិបតី​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ University of Nevada, Las Vegas (UNLV) ក្នុង​ក្រុង Las Vegas កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៩ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
1

បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​លោកស្រី Hillary Clinton ឡើង​មក​លើ​ឆាក​ ជាមួយ​នឹង​បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​លោក Donald Trump សម្រាប់​ការ​ជជែកដេញដោល​តំណែង​ជា​ប្រធានាធិបតី​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ University of Nevada, Las Vegas (UNLV) ក្នុង​ក្រុង Las Vegas កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៩ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​លោក Donald Trump អំឡុងពេល​ជជែក​ដេញ​ដោល​លើកទីបី​ជាមួយបេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​លោកស្រី Hillary Clinton នៅ​មហាវិទ្យាល័យ University of Nevada, Las Vegas (UNLV) ក្នុង​ក្រុង Las Vegas កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៩ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
2

បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​លោក Donald Trump អំឡុងពេល​ជជែក​ដេញ​ដោល​លើកទីបី​ជាមួយបេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​លោកស្រី Hillary Clinton នៅ​មហាវិទ្យាល័យ University of Nevada, Las Vegas (UNLV) ក្នុង​ក្រុង Las Vegas កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៩ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​លោកស្រី Hillary Clinton ស្តាប់បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​លោក Donald Trump អំឡុងពេល​ជជែក​ដេញ​ដោល​លើកទីបីនៅ​មហាវិទ្យាល័យ University of Nevada, Las Vegas (UNLV) ក្នុង​ក្រុង Las Vegas កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៩ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
3

បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​លោកស្រី Hillary Clinton ស្តាប់បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​លោក Donald Trump អំឡុងពេល​ជជែក​ដេញ​ដោល​លើកទីបីនៅ​មហាវិទ្យាល័យ University of Nevada, Las Vegas (UNLV) ក្នុង​ក្រុង Las Vegas កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៩ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

លោក Malik ដែល​ជា​បងប្រុស​ម្តាយ​ទីទៃ​របស់​លោក​ប្រធានាធិបតី​បារ៉ាក់ អូបាម៉ា និង​ជា​ភ្ញៀវកិត្តិយស​អញ្ជើញ​ដោយ​បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​លោក Donald Trump អង្គុយ​នៅ​ក្នុង​ចំណោម​អ្នក​ចូលរួម​ទស្សនា​ការ​ជជែកដេញដោល​ដណ្តើម​តំណែង​ប្រធានាធិបតី​ឆ្នាំ​ ២០១៦ នៅ​មហាវិទ្យាល័យ University of Nevada, Las Vegas (UNLV) ក្នុង​ក្រុង Las Vegas កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៩ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
4

លោក Malik ដែល​ជា​បងប្រុស​ម្តាយ​ទីទៃ​របស់​លោក​ប្រធានាធិបតី​បារ៉ាក់ អូបាម៉ា និង​ជា​ភ្ញៀវកិត្តិយស​អញ្ជើញ​ដោយ​បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​លោក Donald Trump អង្គុយ​នៅ​ក្នុង​ចំណោម​អ្នក​ចូលរួម​ទស្សនា​ការ​ជជែកដេញដោល​ដណ្តើម​តំណែង​ប្រធានាធិបតី​ឆ្នាំ​ ២០១៦ នៅ​មហាវិទ្យាល័យ University of Nevada, Las Vegas (UNLV) ក្នុង​ក្រុង Las Vegas កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៩ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

អ្នក​ចូលរួម​ម្នាក់​អង្គុយរង់ចាំ​ទស្សនា​ការ​ជជែកដេញដោល​លើកទីបី​រវាង បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​លោក Donald Trump និង​បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​លោកស្រី Hillary Clinton នៅ​មហាវិទ្យាល័យ University of Nevada, Las Vegas (UNLV) ក្នុង​ក្រុង Las Vegas កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៩ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។
5

អ្នក​ចូលរួម​ម្នាក់​អង្គុយរង់ចាំ​ទស្សនា​ការ​ជជែកដេញដោល​លើកទីបី​រវាង បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​លោក Donald Trump និង​បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​លោកស្រី Hillary Clinton នៅ​មហាវិទ្យាល័យ University of Nevada, Las Vegas (UNLV) ក្នុង​ក្រុង Las Vegas កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៩ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។

អតីត​កីឡាករ​បាល់បោះ NBA លោក Kareem Abdul-Jabbar ឈេ​ជាមួយ​នឹង​លោក Jesse Jackson, Jr. មុនការ​ជជែកដេញដោល​ដណ្តើម​តំណែង​ប្រធានាធិបតី​លើក​ទី​បី​នៅមហាវិទ្យាល័យ University of Nevada, Las Vegas (UNLV) ក្នុង​ក្រុង Las Vegas កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៩ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។
6

អតីត​កីឡាករ​បាល់បោះ NBA លោក Kareem Abdul-Jabbar ឈេ​ជាមួយ​នឹង​លោក Jesse Jackson, Jr. មុនការ​ជជែកដេញដោល​ដណ្តើម​តំណែង​ប្រធានាធិបតី​លើក​ទី​បី​នៅមហាវិទ្យាល័យ University of Nevada, Las Vegas (UNLV) ក្នុង​ក្រុង Las Vegas កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៩ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។

មន្រ្តី​ប៉ូលិស​ឈរ​នៅ​ខាង​ក្រៅ​មជ្ឈមណ្ឌល Thomas & Mack មុន​ការ​ជជែក​ដេញដោល​លើក​ទី​បី​រវាង​បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​លោកស្រី Hillary Clinton និងបេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​លោក Donald Trump នៅមហាវិទ្យាល័យ University of Nevada, Las Vegas (UNLV) ក្នុង​ក្រុង Las Vegas កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៩ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។
7

មន្រ្តី​ប៉ូលិស​ឈរ​នៅ​ខាង​ក្រៅ​មជ្ឈមណ្ឌល Thomas & Mack មុន​ការ​ជជែក​ដេញដោល​លើក​ទី​បី​រវាង​បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​លោកស្រី Hillary Clinton និងបេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​លោក Donald Trump នៅមហាវិទ្យាល័យ University of Nevada, Las Vegas (UNLV) ក្នុង​ក្រុង Las Vegas កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៩ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។

ជញ្ជាំង​​ក្រដាស «Trump Wall» ដែល​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​ក្រុង​អ្នក​តវ៉ា​នៅ​ចម្ងាយ​ពីរបី​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​កន្លែង​ជជែកដោល​ដណ្តើម​តំណែង​ប្រធានាធិបតី​លើក​ទី​បី​ ក្នុង​ក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៩ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
8

ជញ្ជាំង​​ក្រដាស «Trump Wall» ដែល​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​ក្រុង​អ្នក​តវ៉ា​នៅ​ចម្ងាយ​ពីរបី​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​កន្លែង​ជជែកដោល​ដណ្តើម​តំណែង​ប្រធានាធិបតី​លើក​ទី​បី​ ក្នុង​ក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៩ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

បុរស​ម្នាក់​លើក​អាយ៉ង​តំណាង​លោក Donald Trump និង​លោកស្រី​ Hillary Clinton នៅ​កន្លែង​បាតុកម្ម​តវ៉ា​មួយ​ ចម្ងាយ​ពីរបី​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​កន្លែង​ជជែកដោល​ដណ្តើម​តំណែង​ប្រធានាធិបតី​លើក​ទី​បី​ ក្នុង​ក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៩ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
9

បុរស​ម្នាក់​លើក​អាយ៉ង​តំណាង​លោក Donald Trump និង​លោកស្រី​ Hillary Clinton នៅ​កន្លែង​បាតុកម្ម​តវ៉ា​មួយ​ ចម្ងាយ​ពីរបី​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​កន្លែង​ជជែកដោល​ដណ្តើម​តំណែង​ប្រធានាធិបតី​លើក​ទី​បី​ ក្នុង​ក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៩ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

ក្រុម​អ្នក​តវ៉ា​ប្រមូល​ផ្តុំ​ធ្វើ​បាតុកម្ម​នៅ​ក្នុង​ទីលានមហាវិទ្យាល័យ University of Nevada, Las Vegas (UNLV) មុន​ពេល​ការ​ជជែក​ដេញដោល​ដណ្តើម​តំណែង​ជា​ប្រធានាធិបតី​លើក​ទី​បី​ ក្នុង​ក្រុង Las Vegas កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៩ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
10

ក្រុម​អ្នក​តវ៉ា​ប្រមូល​ផ្តុំ​ធ្វើ​បាតុកម្ម​នៅ​ក្នុង​ទីលានមហាវិទ្យាល័យ University of Nevada, Las Vegas (UNLV) មុន​ពេល​ការ​ជជែក​ដេញដោល​ដណ្តើម​តំណែង​ជា​ប្រធានាធិបតី​លើក​ទី​បី​ ក្នុង​ក្រុង Las Vegas កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៩ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

XS
SM
MD
LG