ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ដំណើរការ​វាយកំទេច​​អគារ​បូឌិញ​ចាប់​ផ្តើម​ ក្រោយ​បញ្ចប់​ការ​ចរចារ

ដំណើរការ​វាយកំទេចអគារ​បូឌិញ​ ឬអគារ«ស» បានចាប់​ផ្តើម​ក្រោយ​ការ​ចរចារ​បាន​បញ្ចប់​ដោយ​ជោគជ័យ។ អាជ្ញាធរ​ប្រកាស​ជា​ផ្លូវ​ការ​ ថា​ប្រជា​ពលរដ្ឋម្ចាស់ផ្ទះ​អគារសហ​កម្មសិទ្ធិ​ទាំងអស់​ចុះ​ហត្ថលេខា​យល់​ព្រម​លក់ចំណែកឯកជន​ខ្លួន​ ឲ្យទៅ​ក្រុម​ហ៊ុន​វិនិយោគជប៉ុន​ Arakawa ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃទី​ ១៧​ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។​
ផ្សេង​ទៀត

ដំណើរការ​វាយកំទេច​​អគារ​បូឌិញ​ ឬ​អគារ«ស» បានចាប់​ផ្តើម​ក្រោយ​ការ​ចរចារ​បាន​បញ្ចប់​ដោយ​ជោគជ័យ​ ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃទី​ ១៧​ ខែ​កក្កដា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
1

ដំណើរការ​វាយកំទេច​​អគារ​បូឌិញ​ ឬ​អគារ«ស» បានចាប់​ផ្តើម​ក្រោយ​ការ​ចរចារ​បាន​បញ្ចប់​ដោយ​ជោគជ័យ​ ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃទី​ ១៧​ ខែ​កក្កដា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

ដំណើរការ​វាយកំទេច​​អគារ​បូឌិញ​ ឬ​អគារ«ស» បានចាប់​ផ្តើម​ក្រោយ​ការ​ចរចារ​បាន​បញ្ចប់​ដោយ​ជោគជ័យ​ ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃទី​ ១៧​ ខែ​កក្កដា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
2

ដំណើរការ​វាយកំទេច​​អគារ​បូឌិញ​ ឬ​អគារ«ស» បានចាប់​ផ្តើម​ក្រោយ​ការ​ចរចារ​បាន​បញ្ចប់​ដោយ​ជោគជ័យ​ ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃទី​ ១៧​ ខែ​កក្កដា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

អគារ​បូឌិញ​ ឬ​អគារ​«ស» នៅថ្ងៃ​ដំបូង​នៃ​ដំណើរការ​វាយកំទេច​​អគារ​បូឌិញ​ ឬ​អគារ«ស» បានចាប់​ផ្តើម​ក្រោយ​ការ​ចរចារ​បាន​បញ្ចប់​ដោយ​ជោគជ័យ​ ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃទី​ ១៧​ ខែ​កក្កដា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
3

អគារ​បូឌិញ​ ឬ​អគារ​«ស» នៅថ្ងៃ​ដំបូង​នៃ​ដំណើរការ​វាយកំទេច​​អគារ​បូឌិញ​ ឬ​អគារ«ស» បានចាប់​ផ្តើម​ក្រោយ​ការ​ចរចារ​បាន​បញ្ចប់​ដោយ​ជោគជ័យ​ ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃទី​ ១៧​ ខែ​កក្កដា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

អគារ​បូឌិញ​ ឬ​អគារ​«ស» នៅថ្ងៃ​ដំបូង​នៃ​ដំណើរការ​វាយកំទេច​​អគារ​បូឌិញ​ ឬ​អគារ«ស» បានចាប់​ផ្តើម​ក្រោយ​ការ​ចរចារ​បាន​បញ្ចប់​ដោយ​ជោគជ័យ​ ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃទី​ ១៧​ ខែ​កក្កដា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
4

អគារ​បូឌិញ​ ឬ​អគារ​«ស» នៅថ្ងៃ​ដំបូង​នៃ​ដំណើរការ​វាយកំទេច​​អគារ​បូឌិញ​ ឬ​អគារ«ស» បានចាប់​ផ្តើម​ក្រោយ​ការ​ចរចារ​បាន​បញ្ចប់​ដោយ​ជោគជ័យ​ ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃទី​ ១៧​ ខែ​កក្កដា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

ដំណើរការ​វាយកំទេច​​អគារ​បូឌិញ​ ឬ​អគារ«ស» បានចាប់​ផ្តើម​ក្រោយ​ការ​ចរចារ​បាន​បញ្ចប់​ដោយ​ជោគជ័យ​ ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃទី​ ១៧​ ខែ​កក្កដា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
5

ដំណើរការ​វាយកំទេច​​អគារ​បូឌិញ​ ឬ​អគារ«ស» បានចាប់​ផ្តើម​ក្រោយ​ការ​ចរចារ​បាន​បញ្ចប់​ដោយ​ជោគជ័យ​ ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃទី​ ១៧​ ខែ​កក្កដា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

ឡាន​សម្រាប់​វាយ​​កំទេច​​អគារ​ ត្រូវបាន​គេតម្រៀបនៅ​ អគារ​បូឌិញ​ ឬអគារ«ស» ត្រៀម​សម្រាប់វាយ​កំទេច​អគារនេះ​ ក្រោយ​អាជ្ញាធរ​ប្រកាស​ជា​ផ្លូវ​ការ​ ថា​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​​ម្ចាស់​​ផ្ទះ​អគារសហកម្មសិទ្ធិ ទាំង​​១០០%​ ឬ​ស្មើនឹង ៤៩២​​ ​ ​ចុះ​ហត្ថលេខា​យល់​ព្រម​លក់ចំណែកឯកជន​ខ្
6

ឡាន​សម្រាប់​វាយ​​កំទេច​​អគារ​ ត្រូវបាន​គេតម្រៀបនៅ​ អគារ​បូឌិញ​ ឬអគារ«ស» ត្រៀម​សម្រាប់វាយ​កំទេច​អគារនេះ​ ក្រោយ​អាជ្ញាធរ​ប្រកាស​ជា​ផ្លូវ​ការ​ ថា​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​​ម្ចាស់​​ផ្ទះ​អគារសហកម្មសិទ្ធិ ទាំង​​១០០%​ ឬ​ស្មើនឹង ៤៩២​​ ​ ​ចុះ​ហត្ថលេខា​យល់​ព្រម​លក់ចំណែកឯកជន​ខ្

ដំណើរការ​វាយកំទេច​​អគារ​បូឌិញ​ ឬ​អគារ«ស» បានចាប់​ផ្តើម​ក្រោយ​ការ​ចរចារ​បាន​បញ្ចប់​ដោយ​ជោគជ័យ​ ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃទី​ ១៧​ ខែ​កក្កដា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
7

ដំណើរការ​វាយកំទេច​​អគារ​បូឌិញ​ ឬ​អគារ«ស» បានចាប់​ផ្តើម​ក្រោយ​ការ​ចរចារ​បាន​បញ្ចប់​ដោយ​ជោគជ័យ​ ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃទី​ ១៧​ ខែ​កក្កដា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

ឡាន​សម្រាប់​វាយ​​កំទេច​​អគារ​ ត្រូវបាន​គេតម្រៀបនៅ​ អគារ​បូឌិញ​ ឬអគារ«ស» ត្រៀម​សម្រាប់វាយ​កំទេច​អគារនេះ​ ក្រោយ​អាជ្ញាធរ​ប្រកាស​ជា​ផ្លូវ​ការ​ ថា​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​​ម្ចាស់​​ផ្ទះ​អគារសហកម្មសិទ្ធិ ទាំង​​១០០%​ ឬ​ស្មើនឹង ៤៩២​​ ​ ​ចុះ​ហត្ថលេខា​យល់​ព្រម​លក់ចំណែកឯកជន​ខ្
8

ឡាន​សម្រាប់​វាយ​​កំទេច​​អគារ​ ត្រូវបាន​គេតម្រៀបនៅ​ អគារ​បូឌិញ​ ឬអគារ«ស» ត្រៀម​សម្រាប់វាយ​កំទេច​អគារនេះ​ ក្រោយ​អាជ្ញាធរ​ប្រកាស​ជា​ផ្លូវ​ការ​ ថា​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​​ម្ចាស់​​ផ្ទះ​អគារសហកម្មសិទ្ធិ ទាំង​​១០០%​ ឬ​ស្មើនឹង ៤៩២​​ ​ ​ចុះ​ហត្ថលេខា​យល់​ព្រម​លក់ចំណែកឯកជន​ខ្

អគារ​បូឌិញ​ ឬ​អគារ​«ស» នៅថ្ងៃ​ដំបូង​នៃ​ដំណើរការ​វាយកំទេច​​អគារ​បូឌិញ​ ឬ​អគារ«ស» បានចាប់​ផ្តើម​ក្រោយ​ការ​ចរចារ​បាន​បញ្ចប់​ដោយ​ជោគជ័យ​ ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃទី​ ១៧​ ខែ​កក្កដា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
9

អគារ​បូឌិញ​ ឬ​អគារ​«ស» នៅថ្ងៃ​ដំបូង​នៃ​ដំណើរការ​វាយកំទេច​​អគារ​បូឌិញ​ ឬ​អគារ«ស» បានចាប់​ផ្តើម​ក្រោយ​ការ​ចរចារ​បាន​បញ្ចប់​ដោយ​ជោគជ័យ​ ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃទី​ ១៧​ ខែ​កក្កដា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

អ្នករស់នៅ​ក្នុង​អគារ​បូឌិញ​ ឬ​អគារ​«ស»​ចុងក្រោយ​ ដែល​រៀប​នឹង​ចាកចេញ​នា​ពេលឆាប់​នេះ ក្រោយ​ការ​ចរចារ​បាន​បញ្ចប់​ដោយ​ជោគជ័យ​ ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃទី​ ១៧​ ខែ​កក្កដា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
10

អ្នករស់នៅ​ក្នុង​អគារ​បូឌិញ​ ឬ​អគារ​«ស»​ចុងក្រោយ​ ដែល​រៀប​នឹង​ចាកចេញ​នា​ពេលឆាប់​នេះ ក្រោយ​ការ​ចរចារ​បាន​បញ្ចប់​ដោយ​ជោគជ័យ​ ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃទី​ ១៧​ ខែ​កក្កដា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

XS
SM
MD
LG