ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ការ​បំផ្ទុះ​គ្រាប់បែក​អត្តឃាត​នៅរដ្ឋធានី​បាកដាដ​ ប្រទេស​អ៊ីរ៉ាក់

រថយន្ត​បំផ្ទុះ​គ្រាប់បែក​អត្តឃាត​នៅតំបន់​ទីផ្សារ​មមាញឹក​ក្នុងខណ្ឌ​Karrada ក្នុងរដ្ឋធានី​បាកដាដ​ នា​ព្រលឹម​ថ្ងៃអាទិត្យ​នេះ សម្លាប់​មនុស្ស​យ៉ាងហោច​ណាស់១២៤​នាក់ និង​រងរបួស​ ១៨៦នាក់។

ផ្សេង​ទៀត

បុរសម្នាក់​កំពុង​ស្វែង​រក​ជនរងគ្រោះ​នៅកន្លែង​ដែល​រថយន្ត​បំផ្ទុះ​គ្រាប់បែក​វាយប្រហារ​តំបន់​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្នុងខណ្ឌ​Karrada ក្នុងរដ្ឋធានី​បាកដាដ។
1

បុរសម្នាក់​កំពុង​ស្វែង​រក​ជនរងគ្រោះ​នៅកន្លែង​ដែល​រថយន្ត​បំផ្ទុះ​គ្រាប់បែក​វាយប្រហារ​តំបន់​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្នុងខណ្ឌ​Karrada ក្នុងរដ្ឋធានី​បាកដាដ។

មនុស្សម្នា​ប្រមូល​ផ្តុំគ្នា​នៅកន្លែង​ដែលរថយន្ត​បំផ្ទុះគ្រាប់​បែក ក្នុង​តំបន់ទីផ្សារ​ Karrada ក្នុងរដ្ឋធានី​បាកដាដ។
2

មនុស្សម្នា​ប្រមូល​ផ្តុំគ្នា​នៅកន្លែង​ដែលរថយន្ត​បំផ្ទុះគ្រាប់​បែក ក្នុង​តំបន់ទីផ្សារ​ Karrada ក្នុងរដ្ឋធានី​បាកដាដ។

មនុស្ស​ម្នាពិនិត្យ​មើល​កន្លែង​រថយន្ត​បំផ្ទុះ​គ្រាប់បែក​ក្នុងតំបន់​ទីផ្សារ​ Karrada ក្នុងរដ្ឋធានី​បាកដាដ។
3

មនុស្ស​ម្នាពិនិត្យ​មើល​កន្លែង​រថយន្ត​បំផ្ទុះ​គ្រាប់បែក​ក្នុងតំបន់​ទីផ្សារ​ Karrada ក្នុងរដ្ឋធានី​បាកដាដ។

កងកម្លាំង​សន្តិសុខ​អ៊ីរ៉ាក់​ និងជន​ស៊ីវិល​ ប្រមូល​ផ្តុំនៅកន្លែង​រថយន្ត​បំផ្ទុះគ្រាប់​បែកក្នុង​ខណ្ឌKarrada ។
4

កងកម្លាំង​សន្តិសុខ​អ៊ីរ៉ាក់​ និងជន​ស៊ីវិល​ ប្រមូល​ផ្តុំនៅកន្លែង​រថយន្ត​បំផ្ទុះគ្រាប់​បែកក្នុង​ខណ្ឌKarrada ។

ក្រុម​ស្រ្តី​រង់ចាំ​ដំណឹង​ពីសមាជិក​ក្រុមគ្រួសារ​បន្ទាប់ពីមាន​រថយន្ត​បំផ្ទុះគ្រាប់​បែកក្នុង​ខណ្ឌKarrada ។
5

ក្រុម​ស្រ្តី​រង់ចាំ​ដំណឹង​ពីសមាជិក​ក្រុមគ្រួសារ​បន្ទាប់ពីមាន​រថយន្ត​បំផ្ទុះគ្រាប់​បែកក្នុង​ខណ្ឌKarrada ។

ក្រុម​​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ​ពន្លត់អគារ​ដែល​កំពុងឆាបឆេះ​បន្ទាប់ពី​មានរថយន្ត​បំផ្ទុះគ្រាប់បែក​ក្នុងតំបន់​ទីផ្សារ​ Karrada ក្នុងរដ្ឋធានី​បាកដាដ។
6

ក្រុម​​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ​ពន្លត់អគារ​ដែល​កំពុងឆាបឆេះ​បន្ទាប់ពី​មានរថយន្ត​បំផ្ទុះគ្រាប់បែក​ក្នុងតំបន់​ទីផ្សារ​ Karrada ក្នុងរដ្ឋធានី​បាកដាដ។

មនុស្ស​ម្នាប្រមូល​ផ្តុំគ្នានៅ​កន្លែងដែល​រថយន្តបន្ទុះ​គ្រាប់បែក​ក្នុងតំបន់​ទីផ្សារ Karrada។
7

មនុស្ស​ម្នាប្រមូល​ផ្តុំគ្នានៅ​កន្លែងដែល​រថយន្តបន្ទុះ​គ្រាប់បែក​ក្នុងតំបន់​ទីផ្សារ Karrada។

ក្រុម​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ​ និងជនស៊ីវិល​ប្រមូលផ្តុំគ្នា​នៅកន្លែង​រថយន្ត​បំផ្ទុះគ្រាប់បែក​នៅតំបន់​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្នុងខណ្ឌ​ Karadaក្នុងរដ្ឋធានី​បាកដាដ។
8

ក្រុម​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ​ និងជនស៊ីវិល​ប្រមូលផ្តុំគ្នា​នៅកន្លែង​រថយន្ត​បំផ្ទុះគ្រាប់បែក​នៅតំបន់​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្នុងខណ្ឌ​ Karadaក្នុងរដ្ឋធានី​បាកដាដ។

XS
SM
MD
LG