ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រងរូបភាព៖​ «ទិវាអំណាន​ជាតិ​លើក​ទី ០២»

នៅក្នុងទិវាអំណានជាតិ លើកទី២ នាថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា រដ្ឋមន្ត្រី៣ក្រសួង គឺក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ក្រសួងព័ត៌មាន និង ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា រួមទាំងអង្គការយូណេស្កូ ជំរុញ ឲ្យសិស្សនិស្សិត មានទម្លាប់អានសៀវភៅឲ្យជាប្រចាំ។ ក្នុងនោះដែរ គេ​ក៏​លើកឡើងអំពីការបារម្ភលើទម្លាប់នៃការប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាលើសលប់ ឬមិនចំទិសដៅ ដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពេលវេលានៃការអានសៀវភៅ។
ទិវាអំណានជាតិលើកទី ២នេះ ប្រារព្ធឡើងនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ ពេញមួយថ្ងៃ ក្រោម​ប្រធានបទ «អានដើម្បីភាពសុខដុមនៃជីវិត» ហើយធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង ជំរុញឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាចូលចិត្តការអានសៀវភៅ និងបង្កើតទម្លាប់នៃការអានសៀវភៅបន្ថែម។

ផ្សេង​ទៀត

សិស្សានុសិស្ស​ ចូលរួមកម្មវិធីអានសៀវភៅ និងសកម្មភាពកំសាន្តផ្សេងៗ ក្នុងទិវាអំណានជាតិលើកទី២ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​ នាថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)
1

សិស្សានុសិស្ស​ ចូលរួមកម្មវិធីអានសៀវភៅ និងសកម្មភាពកំសាន្តផ្សេងៗ ក្នុងទិវាអំណានជាតិលើកទី២ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​ នាថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)

ប្រជាជនកម្ពុជា ទស្សនា និងជាវសៀវភៅ តាមស្តង់តាំងពិពណ៌និងលក់សៀវភៅ ក្នុងទិវាអំណានជាតិលើកទី២ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​ នាថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧។​ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)
2

ប្រជាជនកម្ពុជា ទស្សនា និងជាវសៀវភៅ តាមស្តង់តាំងពិពណ៌និងលក់សៀវភៅ ក្នុងទិវាអំណានជាតិលើកទី២ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​ នាថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧។​ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)

សិស្សានុសិស្ស​ ចូលរួមកម្មវិធីអានសៀវភៅ និងសកម្មភាពកំសាន្តផ្សេងៗ ក្នុងទិវាអំណានជាតិលើកទី២ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​ នាថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧​។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)
3

សិស្សានុសិស្ស​ ចូលរួមកម្មវិធីអានសៀវភៅ និងសកម្មភាពកំសាន្តផ្សេងៗ ក្នុងទិវាអំណានជាតិលើកទី២ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​ នាថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧​។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)

សិស្សានុសិស្ស​ ចូលរួមកម្មវិធីអានសៀវភៅ និងសកម្មភាពកំសាន្តផ្សេងៗ ក្នុងទិវាអំណានជាតិលើកទី២ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​ នាថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧​។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)
4

សិស្សានុសិស្ស​ ចូលរួមកម្មវិធីអានសៀវភៅ និងសកម្មភាពកំសាន្តផ្សេងៗ ក្នុងទិវាអំណានជាតិលើកទី២ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​ នាថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧​។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)

សិស្សានុសិស្ស​ ចូលរួមកម្មវិធីអានសៀវភៅ និងសកម្មភាពកំសាន្តផ្សេងៗ ក្នុងទិវាអំណានជាតិលើកទី២ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​ នាថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧​។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)
5

សិស្សានុសិស្ស​ ចូលរួមកម្មវិធីអានសៀវភៅ និងសកម្មភាពកំសាន្តផ្សេងៗ ក្នុងទិវាអំណានជាតិលើកទី២ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​ នាថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧​។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)

សិស្សានុសិស្ស​ ចូលរួមកម្មវិធីអានសៀវភៅ និងសកម្មភាពកំសាន្តផ្សេងៗ ក្នុងទិវាអំណានជាតិលើកទី២ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​ នាថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧​។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)
6

សិស្សានុសិស្ស​ ចូលរួមកម្មវិធីអានសៀវភៅ និងសកម្មភាពកំសាន្តផ្សេងៗ ក្នុងទិវាអំណានជាតិលើកទី២ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​ នាថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧​។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)

សិស្សានុសិស្ស​ ចូលរួមកម្មវិធីអានសៀវភៅ និងសកម្មភាពកំសាន្តផ្សេងៗ ក្នុងទិវាអំណានជាតិលើកទី២ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​ នាថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧​។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)
7

សិស្សានុសិស្ស​ ចូលរួមកម្មវិធីអានសៀវភៅ និងសកម្មភាពកំសាន្តផ្សេងៗ ក្នុងទិវាអំណានជាតិលើកទី២ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​ នាថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧​។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)

សិស្សានុសិស្ស​ ចូលរួមកម្មវិធីអានសៀវភៅ និងសកម្មភាពកំសាន្តផ្សេងៗ ក្នុងទិវាអំណានជាតិលើកទី២ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​ នាថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧​។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)
8

សិស្សានុសិស្ស​ ចូលរួមកម្មវិធីអានសៀវភៅ និងសកម្មភាពកំសាន្តផ្សេងៗ ក្នុងទិវាអំណានជាតិលើកទី២ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​ នាថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧​។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)

អ្នកស្រី ភឿង សកុណា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ទស្សនាពិពណ៌សៀវភៅ ក្នុងទិវាអំណានជាតិលើកទី២ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​ នាថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧​ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)។
9

អ្នកស្រី ភឿង សកុណា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ទស្សនាពិពណ៌សៀវភៅ ក្នុងទិវាអំណានជាតិលើកទី២ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​ នាថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧​ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)។

ប្រជាជនកម្ពុជា ទស្សនា និងជាវសៀវភៅ តាមស្តង់តាំងពិពណ៌និងលក់សៀវភៅ ក្នុងទិវាអំណានជាតិលើកទី២ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​ នាថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧។​ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)
10

ប្រជាជនកម្ពុជា ទស្សនា និងជាវសៀវភៅ តាមស្តង់តាំងពិពណ៌និងលក់សៀវភៅ ក្នុងទិវាអំណានជាតិលើកទី២ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​ នាថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧។​ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)

សាស្រ្តាចារ្យ ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ស្មូតកំណាព្យ បទ “តោថ្ម” ដែលដកស្រង់ចេញអត្ថបទ និរាសអង្គរ និពន្ធដោយ ឧកញ្ញ៉ា​សុត្តន្ត​ប្រី​យ​ជា​ឥន្ទ ក្នុងទិវាអំណានជាតិលើកទី២ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​ នាថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧។​ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)
11

សាស្រ្តាចារ្យ ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ស្មូតកំណាព្យ បទ “តោថ្ម” ដែលដកស្រង់ចេញអត្ថបទ និរាសអង្គរ និពន្ធដោយ ឧកញ្ញ៉ា​សុត្តន្ត​ប្រី​យ​ជា​ឥន្ទ ក្នុងទិវាអំណានជាតិលើកទី២ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​ នាថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧។​ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)

លោក ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមប្រមាណ ១០០០ នាក់ លើកទឹកចិត្តអំពីការអានសៀវភៅ ក្នុងទិវាអំណានជាតិលើកទី២ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​ នាថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧។​ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)
12

លោក ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមប្រមាណ ១០០០ នាក់ លើកទឹកចិត្តអំពីការអានសៀវភៅ ក្នុងទិវាអំណានជាតិលើកទី២ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​ នាថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧។​ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)

ការសម្តែងរបាំប្រពៃណីខ្មែរ នៅទិវាអំណានជាតិលើកទី២ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​ នាថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧។​ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)
13

ការសម្តែងរបាំប្រពៃណីខ្មែរ នៅទិវាអំណានជាតិលើកទី២ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​ នាថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧។​ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃទិវាអំណានជាតិលើកទី ២ រៀបចំឡើងដោយក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ក្រសួងព័ត៌មាន និង ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងអង្កការដៃគូ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​ នាថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧​។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)
14

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃទិវាអំណានជាតិលើកទី ២ រៀបចំឡើងដោយក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ក្រសួងព័ត៌មាន និង ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងអង្កការដៃគូ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​ នាថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧​។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃទិវាអំណានជាតិលើកទី ២ រៀបចំឡើងដោយក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ក្រសួងព័ត៌មាន និង ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងអង្គការដៃគូ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​ នាថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧​។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)
15

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃទិវាអំណានជាតិលើកទី ២ រៀបចំឡើងដោយក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ក្រសួងព័ត៌មាន និង ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងអង្គការដៃគូ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​ នាថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧​។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)

XS
SM
MD
LG