ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ សកម្មភាព​រាប់​សន្លឹក​ឆ្នោត​នៅ​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ

  • VOA Khmer
ក្រោយ​ពេល​ដែល​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត​នៅ​តាម​បណ្តា​២៥ខេត្ត ក្រុង បាន​បិទ​នៅ​វេលា​ម៉ោង​៣រសៀល មន្ត្រី​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត​បាន​ចាប់​ផ្តើម​រាប់សន្លឹក​ឆ្នោត​នៅ​តាម​ការិយាល័យនីមួយៗ ជាបន្តបន្ទាប់។ ​ស្រប​ពេល​ជា​មួយ​គ្នា​នោះ ប្រជា​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ជាច្រើន​នាក់ ដែល​ជា​ម្ចាស់​ឆ្នោត បាន​ឈរ​រង់ចាំ​ស្តាប់​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំសង្កាត់ អាណត្តិ​ទី៤ ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៧៕
ផ្សេង​ទៀត

សកម្ម​ភាព​រាប់សន្លឹកឆ្នោត​ ក្នុងការ​បោះឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ-សង្កាត់​​អណត្តិទី៤​ នៅរាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី៤​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (អូន​ ឆេង​ប៉រ/VOA)
1

សកម្ម​ភាព​រាប់សន្លឹកឆ្នោត​ ក្នុងការ​បោះឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ-សង្កាត់​​អណត្តិទី៤​ នៅរាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី៤​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (អូន​ ឆេង​ប៉រ/VOA)

សកម្ម​ភាព​រាប់សន្លឹកឆ្នោត​ ក្នុងការ​បោះឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ-សង្កាត់​​អណត្តិទី៤​នៅសង្កាត់​ចាក់អង្រែ​ នៅរាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី៤​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (ខាន់​ សុគុំមនោ​/VOA)
2

សកម្ម​ភាព​រាប់សន្លឹកឆ្នោត​ ក្នុងការ​បោះឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ-សង្កាត់​​អណត្តិទី៤​នៅសង្កាត់​ចាក់អង្រែ​ នៅរាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី៤​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (ខាន់​ សុគុំមនោ​/VOA)

សកម្ម​ភាព​រាប់សន្លឹកឆ្នោត​ ក្នុងការ​បោះឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ-សង្កាត់​​អណត្តិទី៤​ នៅរាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី៤​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (អូន​ ឆេង​ប៉រ/VOA)
3

សកម្ម​ភាព​រាប់សន្លឹកឆ្នោត​ ក្នុងការ​បោះឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ-សង្កាត់​​អណត្តិទី៤​ នៅរាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី៤​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (អូន​ ឆេង​ប៉រ/VOA)

សកម្ម​ភាព​រាប់សន្លឹកឆ្នោត​ ក្នុងការ​បោះឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ-សង្កាត់​​អណត្តិទី៤​ នៅរាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី៤​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (អូន​ ឆេង​ប៉រ/VOA)
4

សកម្ម​ភាព​រាប់សន្លឹកឆ្នោត​ ក្នុងការ​បោះឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ-សង្កាត់​​អណត្តិទី៤​ នៅរាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី៤​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (អូន​ ឆេង​ប៉រ/VOA)

សកម្ម​ភាព​រាប់សន្លឹកឆ្នោត​ ក្នុងការ​បោះឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ-សង្កាត់​​អណត្តិទី៤​នៅសង្កាត់​ចាក់អង្រែ​ នៅរាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី៤​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (ខាន់​ សុគុំមនោ​/VOA)
5

សកម្ម​ភាព​រាប់សន្លឹកឆ្នោត​ ក្នុងការ​បោះឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ-សង្កាត់​​អណត្តិទី៤​នៅសង្កាត់​ចាក់អង្រែ​ នៅរាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី៤​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (ខាន់​ សុគុំមនោ​/VOA)

ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ម្ចាស់ឆ្នោត​ រង់ចាំ​តាមដាន​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ-សង្កាត់​​អណត្តិទី៤​ នៅរាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី៤​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (អូន​ ឆេង​ប៉រ/VOA)
6

ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ម្ចាស់ឆ្នោត​ រង់ចាំ​តាមដាន​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ-សង្កាត់​​អណត្តិទី៤​ នៅរាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី៤​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (អូន​ ឆេង​ប៉រ/VOA)

ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ម្ចាស់ឆ្នោត​ និងអាជ្ញាធរ​រង់ចាំ​នៅ​ក្រៅ​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត ខណៈពេល​មន្ត្រី​​គ.ជ.ប និងអ្នកសង្កេតការ​កំពុងរាប់សន្លឹក​ឆ្នោតនៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ-សង្កាត់​​អណត្តិទី៤​ នៅរាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី៤​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (អូន​ ឆេង​ប៉រ/VOA)
7

ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ម្ចាស់ឆ្នោត​ និងអាជ្ញាធរ​រង់ចាំ​នៅ​ក្រៅ​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត ខណៈពេល​មន្ត្រី​​គ.ជ.ប និងអ្នកសង្កេតការ​កំពុងរាប់សន្លឹក​ឆ្នោតនៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ-សង្កាត់​​អណត្តិទី៤​ នៅរាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី៤​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (អូន​ ឆេង​ប៉រ/VOA)

ប្រជា​ពលរដ្ឋ​រង់ចាំ​តាមដាន​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ-សង្កាត់​​អណត្តិទី៤​ នៅសង្កាត់​ក្បាល​កោះ​នៅជាយរាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី៤​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (ហ៊ាន ​សុជាតា/VOA)
8

ប្រជា​ពលរដ្ឋ​រង់ចាំ​តាមដាន​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ-សង្កាត់​​អណត្តិទី៤​ នៅសង្កាត់​ក្បាល​កោះ​នៅជាយរាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី៤​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (ហ៊ាន ​សុជាតា/VOA)

ក្បួន​រថយន្ត​កងកម្លាំង​​ជា​ច្រើន​គ្រឿង​​ជិះឆ្លង​កាត់​មុខ​ទីស្នាក់​ការ​កណ្តាលនៃ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ក្នុងតំបន់​ចាក់អង្រែ ខណ្ឌមានជ័យ​ នាវេលាម៉ោង​ ៥ រសៀល​ ខណៈពេលដែល​ការ​រាប់​​ និង​ប្រមូល​លទ្ធផល​នៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ-សង្កាត់​​អណត្តិទី៤​ កំពុង​តែប្រព្រឹត្ត​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
9

ក្បួន​រថយន្ត​កងកម្លាំង​​ជា​ច្រើន​គ្រឿង​​ជិះឆ្លង​កាត់​មុខ​ទីស្នាក់​ការ​កណ្តាលនៃ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ក្នុងតំបន់​ចាក់អង្រែ ខណ្ឌមានជ័យ​ នាវេលាម៉ោង​ ៥ រសៀល​ ខណៈពេលដែល​ការ​រាប់​​ និង​ប្រមូល​លទ្ធផល​នៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ-សង្កាត់​​អណត្តិទី៤​ កំពុង​តែប្រព្រឹត្ត​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

XS
SM
MD
LG