ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ពីធី​បិទ​កីឡា​អូឡាំពិក

ការ​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ក្រុង​ឡុងដ៍​ បានបញ្ចប់​ដោយ​មាន​ពិធី​បិទ​ប្រកប​ដោយភាព​អ៊ឹកធឹក ការ​បាញ់​កាំជ្រួច​ព្រោង​ព្រាត និងការ​សម្តែងទស្សនីយភាព កាល​ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ ​ទី​១២ ខែ​សីហា។
ផ្សេង​ទៀត

ភ្លើង​កំាជ្រួច​បាន​​បាញ់​ឆេះ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ពិធី​បិទ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ក្រុង​ឡុងដ៍​ឆ្នាំ​២០១២ នៅ​ឯ​កីឡាដ្ឋាន​អូឡាំពិក (Olympic Stadium) ក្រុង​ឡុងដ៍​ប្រទេស​អង់គ្លេស។ (១២ សីហា ២០១២)
1

ភ្លើង​កំាជ្រួច​បាន​​បាញ់​ឆេះ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ពិធី​បិទ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ក្រុង​ឡុងដ៍​ឆ្នាំ​២០១២ នៅ​ឯ​កីឡាដ្ឋាន​អូឡាំពិក (Olympic Stadium) ក្រុង​ឡុងដ៍​ប្រទេស​អង់គ្លេស។ (១២ សីហា ២០១២)

ភ្លើង​អូឡាំពិក​កំពុង​ត្រូវ​បាន​ពន្លត់​ ក្នុង​អំឡុង​ពិធី​បិទ​កីឡា​អូឡាំពិក​ក្រុង​ឡុងដ៍។ (១២ សីហា ២០១២)
2

ភ្លើង​អូឡាំពិក​កំពុង​ត្រូវ​បាន​ពន្លត់​ ក្នុង​អំឡុង​ពិធី​បិទ​កីឡា​អូឡាំពិក​ក្រុង​ឡុងដ៍។ (១២ សីហា ២០១២)

ភ្លើង​កាំជ្រួច​ត្រូវ​បាន​ថត​​ដោយ​ប្រើ​កញ្ចក់​កាមេរ៉ា​​ភ្នែក​ត្រី (fish eye lens) នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ពីធី​បិទ​កីឡា​អំឡាំពិក​ក្រុង​ឡុងដ៍​ឆ្នាំ​២០១២។ (១២ សីហា ២០១២)
3

ភ្លើង​កាំជ្រួច​ត្រូវ​បាន​ថត​​ដោយ​ប្រើ​កញ្ចក់​កាមេរ៉ា​​ភ្នែក​ត្រី (fish eye lens) នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ពីធី​បិទ​កីឡា​អំឡាំពិក​ក្រុង​ឡុងដ៍​ឆ្នាំ​២០១២។ (១២ សីហា ២០១២)

ភ្លើង​កំាជ្រួច​បាន​ឆេះ​ភ្លឺ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ពិធី​បិទ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ក្រុង​ឡុងដ៍​ឆ្នាំ​២០១២ នៅ​ឯ​កីឡាដ្ឋាន​អូឡាំពិក (Olympic Stadium) ក្រុង​ឡុងដ៍​ប្រទេស​អង់គ្លេស។ (១២ សីហា ២០១២)
4

ភ្លើង​កំាជ្រួច​បាន​ឆេះ​ភ្លឺ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ពិធី​បិទ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ក្រុង​ឡុងដ៍​ឆ្នាំ​២០១២ នៅ​ឯ​កីឡាដ្ឋាន​អូឡាំពិក (Olympic Stadium) ក្រុង​ឡុងដ៍​ប្រទេស​អង់គ្លេស។ (១២ សីហា ២០១២)

សិល្បករ​សម្តែង​​​នៅ​ក្នុង​ពិធី​បិទ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ក្រុង​ឡុងដ៍​ឆ្នាំ​២០១២ នៅ​ឯ​កីឡាដ្ឋាន​អូឡាំពិក (Olympic Stadium) ក្រុង​ឡុងដ៍​ប្រទេស​អង់គ្លេស។ (១២ សីហា ២០១២)
5

សិល្បករ​សម្តែង​​​នៅ​ក្នុង​ពិធី​បិទ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ក្រុង​ឡុងដ៍​ឆ្នាំ​២០១២ នៅ​ឯ​កីឡាដ្ឋាន​អូឡាំពិក (Olympic Stadium) ក្រុង​ឡុងដ៍​ប្រទេស​អង់គ្លេស។ (១២ សីហា ២០១២)

សិល្បករ​សម្តែង​នៅ​ក្នុង​វគ្គ «អូឡាំពិក​នៅ​រីយ៉ូ​២០១៦» (Rio 2016) នៅ​ក្នុង​ពិធី​បិទ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ក្រុង​ឡុងដ៍​ឆ្នាំ​២០១២ នៅ​ឯ​កីឡាដ្ឋាន​អូឡាំពិក (Olympic Stadium) ក្រុង​ឡុងដ៍​ប្រទេស​អង់គ្លេស។ (១២ សីហា ២០១២)
6

សិល្បករ​សម្តែង​នៅ​ក្នុង​វគ្គ «អូឡាំពិក​នៅ​រីយ៉ូ​២០១៦» (Rio 2016) នៅ​ក្នុង​ពិធី​បិទ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ក្រុង​ឡុងដ៍​ឆ្នាំ​២០១២ នៅ​ឯ​កីឡាដ្ឋាន​អូឡាំពិក (Olympic Stadium) ក្រុង​ឡុងដ៍​ប្រទេស​អង់គ្លេស។ (១២ សីហា ២០១២)

រូប​សំណាក​បក្សី​អគ្គី phoenix ហើរ​ពី​លើ​ភ្លើង​អូឡាំពិក​ នៅ​ក្នុង​ពិធី​បិទ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ក្រុង​ឡុងដ៍​ឆ្នាំ​២០១២ នៅ​ឯ​កីឡាដ្ឋាន​អូឡាំពិក (Olympic Stadium) ក្រុង​ឡុងដ៍​ប្រទេស​អង់គ្លេស។ (១២ សីហា ២០១២)
7

រូប​សំណាក​បក្សី​អគ្គី phoenix ហើរ​ពី​លើ​ភ្លើង​អូឡាំពិក​ នៅ​ក្នុង​ពិធី​បិទ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ក្រុង​ឡុងដ៍​ឆ្នាំ​២០១២ នៅ​ឯ​កីឡាដ្ឋាន​អូឡាំពិក (Olympic Stadium) ក្រុង​ឡុងដ៍​ប្រទេស​អង់គ្លេស។ (១២ សីហា ២០១២)

លោក Eduardo Paes អភិបាល​ក្រុង​រីយ៉ូ​ដឺ​ហ្សាណេរ៉ូ (Rio de Janeiro) របស់​ប្រទេស​ប្រេស៊ីល​ គ្រវី​ទង់​អូឡាំពិក នៅ​ក្រោយ​​ពី​លោក​បាន​ទទួល​ទង់​នេះ​ពី​លោក Jacques Rogge ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​អូឡាំពិក​អន្តរជាតិ (IOC) នៅ​ក្នុង​ពិធី​បិទ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ក្រុ
8

លោក Eduardo Paes អភិបាល​ក្រុង​រីយ៉ូ​ដឺ​ហ្សាណេរ៉ូ (Rio de Janeiro) របស់​ប្រទេស​ប្រេស៊ីល​ គ្រវី​ទង់​អូឡាំពិក នៅ​ក្រោយ​​ពី​លោក​បាន​ទទួល​ទង់​នេះ​ពី​លោក Jacques Rogge ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​អូឡាំពិក​អន្តរជាតិ (IOC) នៅ​ក្នុង​ពិធី​បិទ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ក្រុ

សមាជិក​ម្នាក់​របស់​ក្រុម​តន្ត្រី Kaiser Chiefs ចូល​រួម​សម្តែង​ នៅ​ក្នុង​ពិធី​បិទ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ក្រុង​ឡុងដ៍​ឆ្នាំ​២០១២ នៅ​ឯ​កីឡាដ្ឋាន​អូឡាំពិក (Olympic Stadium) ក្រុង​ឡុងដ៍​ប្រទេស​អង់គ្លេស។ (១២ សីហា ២០១២)
9

សមាជិក​ម្នាក់​របស់​ក្រុម​តន្ត្រី Kaiser Chiefs ចូល​រួម​សម្តែង​ នៅ​ក្នុង​ពិធី​បិទ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ក្រុង​ឡុងដ៍​ឆ្នាំ​២០១២ នៅ​ឯ​កីឡាដ្ឋាន​អូឡាំពិក (Olympic Stadium) ក្រុង​ឡុងដ៍​ប្រទេស​អង់គ្លេស។ (១២ សីហា ២០១២)

ក្រុម​តន្ត្រី​ The Spice Girls របស់​អង់គ្លេស​ចូល​រួម​សម្តែង​ នៅ​ក្នុង​ពិធី​បិទ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ក្រុង​ឡុងដ៍​ឆ្នាំ​២០១២ នៅ​ឯ​កីឡាដ្ឋាន​អូឡាំពិក (Olympic Stadium) ក្រុង​ឡុងដ៍​ប្រទេស​អង់គ្លេស។ (១២ សីហា ២០១២)
10

ក្រុម​តន្ត្រី​ The Spice Girls របស់​អង់គ្លេស​ចូល​រួម​សម្តែង​ នៅ​ក្នុង​ពិធី​បិទ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ក្រុង​ឡុងដ៍​ឆ្នាំ​២០១២ នៅ​ឯ​កីឡាដ្ឋាន​អូឡាំពិក (Olympic Stadium) ក្រុង​ឡុងដ៍​ប្រទេស​អង់គ្លេស។ (១២ សីហា ២០១២)

ក្រុម​អ្នក​ចម្រៀង Madness សម្តែង នៅ​ក្នុង​ពិធី​បិទ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ក្រុង​ឡុងដ៍​ឆ្នាំ​២០១២ នៅ​ឯ​កីឡាដ្ឋាន​អូឡាំពិក (Olympic Stadium) ក្រុង​ឡុងដ៍​ប្រទេស​អង់គ្លេស។ (១២ សីហា ២០១២)
11

ក្រុម​អ្នក​ចម្រៀង Madness សម្តែង នៅ​ក្នុង​ពិធី​បិទ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ក្រុង​ឡុងដ៍​ឆ្នាំ​២០១២ នៅ​ឯ​កីឡាដ្ឋាន​អូឡាំពិក (Olympic Stadium) ក្រុង​ឡុងដ៍​ប្រទេស​អង់គ្លេស។ (១២ សីហា ២០១២)

ព្រះអង្គម្ចាស់​ ហ៊ែរី (Prince Harry) (ឆ្វេង) និង​​ម្ចាស់​ក្សត្រីយ៍​ (Dutchess of Cambridge Kate Middleton) (ស្តាំ) អបអរ​នៅ​ក្នុង​ពិធី​បិទ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ក្រុង​ឡុងដ៍​ឆ្នាំ​២០១២ នៅ​ឯ​កីឡាដ្ឋាន​អូឡាំពិក (Olympic Stadium) ក្រុង​ឡុងដ៍​ប្រទេស​អង់គ្លេស
12

ព្រះអង្គម្ចាស់​ ហ៊ែរី (Prince Harry) (ឆ្វេង) និង​​ម្ចាស់​ក្សត្រីយ៍​ (Dutchess of Cambridge Kate Middleton) (ស្តាំ) អបអរ​នៅ​ក្នុង​ពិធី​បិទ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ក្រុង​ឡុងដ៍​ឆ្នាំ​២០១២ នៅ​ឯ​កីឡាដ្ឋាន​អូឡាំពិក (Olympic Stadium) ក្រុង​ឡុងដ៍​ប្រទេស​អង់គ្លេស

លោក Eduardo Paes អភិបាល​ក្រុង​រីយ៉ូ​ដឺ​ហ្សាណេរ៉ូ (Rio de Janeiro) របស់​ប្រទេស​ប្រេស៊ីល​ គ្រវី​ទង់​អូឡាំពិក ជាមួយ​​​លោក Jacques Rogge ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​អូឡាំពិក​អន្តរជាតិ (IOC) នៅ​ក្នុង​ពិធី​បិទ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ក្រុង​អូឡាំពិកក្រុង​ឡុងដ៍​ឆ្នាំ​២
13

លោក Eduardo Paes អភិបាល​ក្រុង​រីយ៉ូ​ដឺ​ហ្សាណេរ៉ូ (Rio de Janeiro) របស់​ប្រទេស​ប្រេស៊ីល​ គ្រវី​ទង់​អូឡាំពិក ជាមួយ​​​លោក Jacques Rogge ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​អូឡាំពិក​អន្តរជាតិ (IOC) នៅ​ក្នុង​ពិធី​បិទ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ក្រុង​អូឡាំពិកក្រុង​ឡុងដ៍​ឆ្នាំ​២

អ្នក​សម្តែង នៅ​ក្នុង​ពិធី​បិទ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ក្រុង​ឡុងដ៍​ឆ្នាំ​២០១២ នៅ​ឯ​កីឡាដ្ឋាន​អូឡាំពិក (Olympic Stadium) ក្រុង​ឡុងដ៍​ប្រទេស​អង់គ្លេស។ (១២ សីហា ២០១២)
14

អ្នក​សម្តែង នៅ​ក្នុង​ពិធី​បិទ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ក្រុង​ឡុងដ៍​ឆ្នាំ​២០១២ នៅ​ឯ​កីឡាដ្ឋាន​អូឡាំពិក (Olympic Stadium) ក្រុង​ឡុងដ៍​ប្រទេស​អង់គ្លេស។ (១២ សីហា ២០១២)

អ្នក​សម្តែង​បក់ដៃ​លា​ នៅ​ក្នុង​ពិធី​បិទ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ក្រុង​ឡុងដ៍​ឆ្នាំ​២០១២ នៅ​ឯ​កីឡាដ្ឋាន​អូឡាំពិក (Olympic Stadium) ក្រុង​ឡុងដ៍​ប្រទេស​អង់គ្លេស។ (១២ សីហា ២០១២)
15

អ្នក​សម្តែង​បក់ដៃ​លា​ នៅ​ក្នុង​ពិធី​បិទ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ក្រុង​ឡុងដ៍​ឆ្នាំ​២០១២ នៅ​ឯ​កីឡាដ្ឋាន​អូឡាំពិក (Olympic Stadium) ក្រុង​ឡុងដ៍​ប្រទេស​អង់គ្លេស។ (១២ សីហា ២០១២)

អ្នក​សម្តែង​ថត​រូប​​ជា​ក្រុម នៅ​ទី​បញ្ចប់​​​នៃ​​​ពិធី​បិទ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ក្រុង​ឡុងដ៍​ឆ្នាំ​២០១២ នៅ​ឯ​កីឡាដ្ឋាន​អូឡាំពិក (Olympic Stadium) ក្រុង​ឡុងដ៍​ប្រទេស​អង់គ្លេស។ (១២ សីហា ២០១២)
16

អ្នក​សម្តែង​ថត​រូប​​ជា​ក្រុម នៅ​ទី​បញ្ចប់​​​នៃ​​​ពិធី​បិទ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ក្រុង​ឡុងដ៍​ឆ្នាំ​២០១២ នៅ​ឯ​កីឡាដ្ឋាន​អូឡាំពិក (Olympic Stadium) ក្រុង​ឡុងដ៍​ប្រទេស​អង់គ្លេស។ (១២ សីហា ២០១២)

XS
SM
MD
LG