ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

​កម្រង​រូបភាព៖ «ការតាំងពិព័រណ៌រូបថតអបអរ​ខួបទី​៥០​របស់​ទស្សនកិច្ច​របស់​អ្នក​ស្រី​ Jacqueline Kennedy»​

ការ​តាំងពិព័រណ៌​រូប​ថត​ស្តី​ពី​ទស្សនកិច្ច​ដំបូងកាលពី​៥០ឆ្នាំ​មុន​ក្នុង​ឆ្នាំ១៩៦៧ ​របស់​អ្នកស្រី Jacqueline Kennedy ដែល​ជាភរិយា​របស់​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​ទី៣៥​ លោក John F. Kennedy កាលពី​ថ្ងៃទី​១៤ វិច្ឆិកា ២០១៧ រាជធានី​ភ្នំពេញ ដែល​រៀបចំ​ដោយស្ថានទូត​សហរដ្ឋអាមេរិក​ប្រចាំ​កម្ពុជា​។ អ្នកស្រី Jacqueline Kennedy បាន​មកបំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ដែល​ជា​ក្តី​សុបិន្ត​មួយជីវិត​របស់​អ្នកស្រី​ក្នុង​ការ​មកមើលប្រាសាទអង្គរវត្ត​ និង​ ​ប្រាសាទ​បុរាណផ្សេងទៀត។

ផ្សេង​ទៀត

ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានរៀបចំការតាំងបង្ហាញរូបភាពដើម្បីអបអរខួបគម្រប់៥០ឆ្នាំនៃទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Jacqueline Kennedy ដែលជាភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី៣៥ លោក John F. Kennedy កាលពីថ្ងៃទី១៤ វិច្ឆិកា ២០១៧ រាជធានីភ្នំពេញ។(ទុំ ម្លិះ/VOA)
1

ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានរៀបចំការតាំងបង្ហាញរូបភាពដើម្បីអបអរខួបគម្រប់៥០ឆ្នាំនៃទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Jacqueline Kennedy ដែលជាភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី៣៥ លោក John F. Kennedy កាលពីថ្ងៃទី១៤ វិច្ឆិកា ២០១៧ រាជធានីភ្នំពេញ។(ទុំ ម្លិះ/VOA)

ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានរៀបចំការតាំងបង្ហាញរូបភាពដើម្បីអបអរខួបគម្រប់៥០ឆ្នាំនៃទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Jacqueline Kennedy ដែលជាភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី៣៥ លោក John F. Kennedy កាលពីថ្ងៃទី១៤ វិច្ឆិកា ២០១៧ រាជធានីភ្នំពេញ។(ទុំ ម្លិះ/VOA)
2

ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានរៀបចំការតាំងបង្ហាញរូបភាពដើម្បីអបអរខួបគម្រប់៥០ឆ្នាំនៃទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Jacqueline Kennedy ដែលជាភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី៣៥ លោក John F. Kennedy កាលពីថ្ងៃទី១៤ វិច្ឆិកា ២០១៧ រាជធានីភ្នំពេញ។(ទុំ ម្លិះ/VOA)

ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានរៀបចំការតាំងបង្ហាញរូបភាពដើម្បីអបអរខួបគម្រប់៥០ឆ្នាំនៃទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Jacqueline Kennedy ដែលជាភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី៣៥ លោក John F. Kennedy កាលពីថ្ងៃទី១៤ វិច្ឆិកា ២០១៧ រាជធានីភ្នំពេញ។(ទុំ ម្លិះ/VOA)
3

ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានរៀបចំការតាំងបង្ហាញរូបភាពដើម្បីអបអរខួបគម្រប់៥០ឆ្នាំនៃទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Jacqueline Kennedy ដែលជាភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី៣៥ លោក John F. Kennedy កាលពីថ្ងៃទី១៤ វិច្ឆិកា ២០១៧ រាជធានីភ្នំពេញ។(ទុំ ម្លិះ/VOA)

ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានរៀបចំការតាំងបង្ហាញរូបភាពដើម្បីអបអរខួបគម្រប់៥០ឆ្នាំនៃទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Jacqueline Kennedy ដែលជាភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី៣៥ លោក John F. Kennedy កាលពីថ្ងៃទី១៤ វិច្ឆិកា ២០១៧ រាជធានីភ្នំពេញ។(ទុំ ម្លិះ/VOA)
4

ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានរៀបចំការតាំងបង្ហាញរូបភាពដើម្បីអបអរខួបគម្រប់៥០ឆ្នាំនៃទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Jacqueline Kennedy ដែលជាភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី៣៥ លោក John F. Kennedy កាលពីថ្ងៃទី១៤ វិច្ឆិកា ២០១៧ រាជធានីភ្នំពេញ។(ទុំ ម្លិះ/VOA)

ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានរៀបចំការតាំងបង្ហាញរូបភាពដើម្បីអបអរខួបគម្រប់៥០ឆ្នាំនៃទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Jacqueline Kennedy ដែលជាភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី៣៥ លោក John F. Kennedy កាលពីថ្ងៃទី១៤ វិច្ឆិកា ២០១៧ រាជធានីភ្នំពេញ។(ទុំ ម្លិះ/VOA)
5

ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានរៀបចំការតាំងបង្ហាញរូបភាពដើម្បីអបអរខួបគម្រប់៥០ឆ្នាំនៃទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Jacqueline Kennedy ដែលជាភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី៣៥ លោក John F. Kennedy កាលពីថ្ងៃទី១៤ វិច្ឆិកា ២០១៧ រាជធានីភ្នំពេញ។(ទុំ ម្លិះ/VOA)

លោក William Heidt ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា និង​អ្នកស្រី ភឿង សកុណា  រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងវប្បធម៌ កាត់ខ្សែបូរដើម្បីបើកពិធី តាំងបង្ហាញរូបភាពដើម្បីអបអរខួបគម្រប់៥០ឆ្នាំនៃទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Jacqueline Kennedy ដែលជាភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី៣៥ លោក John F. Kennedy កាលពីថ្ងៃទី១៤ វិច្ឆិកា ២០១៧ រាជធានី ភ្នំពេញ។(ទុំ ម្លិះ/VOA)
6

លោក William Heidt ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា និង​អ្នកស្រី ភឿង សកុណា  រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងវប្បធម៌ កាត់ខ្សែបូរដើម្បីបើកពិធី តាំងបង្ហាញរូបភាពដើម្បីអបអរខួបគម្រប់៥០ឆ្នាំនៃទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Jacqueline Kennedy ដែលជាភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី៣៥ លោក John F. Kennedy កាលពីថ្ងៃទី១៤ វិច្ឆិកា ២០១៧ រាជធានី ភ្នំពេញ។(ទុំ ម្លិះ/VOA)

លោក William Heidt ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា និង​អ្នកស្រី ភឿង សកុណា  រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងវប្បធម៌ កំពុងមើលរូបថតដែលត្រូវបានតាំងបង្ហាញនៅក្នុងពិធីអបអរខួបគម្រប់៥០ឆ្នាំនៃទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Jacqueline Kennedy ដែលជាភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី៣៥ លោក John F. Kennedy កាលពីថ្ងៃទី១៤ វិច្ឆិកា ២០១៧ រាជធានី ភ្នំពេញ។(ទុំ ម្លិះ/VOA)
7

លោក William Heidt ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា និង​អ្នកស្រី ភឿង សកុណា  រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងវប្បធម៌ កំពុងមើលរូបថតដែលត្រូវបានតាំងបង្ហាញនៅក្នុងពិធីអបអរខួបគម្រប់៥០ឆ្នាំនៃទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Jacqueline Kennedy ដែលជាភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី៣៥ លោក John F. Kennedy កាលពីថ្ងៃទី១៤ វិច្ឆិកា ២០១៧ រាជធានី ភ្នំពេញ។(ទុំ ម្លិះ/VOA)

ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានរៀបចំការតាំងបង្ហាញរូបភាពដើម្បីអបអរខួបគម្រប់៥០ឆ្នាំនៃទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Jacqueline Kennedy ដែលជាភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី៣៥ លោក John F. Kennedy កាលពីថ្ងៃទី១៤ វិច្ឆិកា ២០១៧ រាជធានីភ្នំពេញ។(ទុំ ម្លិះ/VOA)
8

ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានរៀបចំការតាំងបង្ហាញរូបភាពដើម្បីអបអរខួបគម្រប់៥០ឆ្នាំនៃទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Jacqueline Kennedy ដែលជាភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី៣៥ លោក John F. Kennedy កាលពីថ្ងៃទី១៤ វិច្ឆិកា ២០១៧ រាជធានីភ្នំពេញ។(ទុំ ម្លិះ/VOA)

ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានរៀបចំការតាំងបង្ហាញរូបភាពដើម្បីអបអរខួបគម្រប់៥០ឆ្នាំនៃទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Jacqueline Kennedy ដែលជាភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី៣៥ លោក John F. Kennedy កាលពីថ្ងៃទី១៤ វិច្ឆិកា ២០១៧ រាជធានីភ្នំពេញ។(ទុំ ម្លិះ/VOA)
9

ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានរៀបចំការតាំងបង្ហាញរូបភាពដើម្បីអបអរខួបគម្រប់៥០ឆ្នាំនៃទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Jacqueline Kennedy ដែលជាភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី៣៥ លោក John F. Kennedy កាលពីថ្ងៃទី១៤ វិច្ឆិកា ២០១៧ រាជធានីភ្នំពេញ។(ទុំ ម្លិះ/VOA)

លោក William Heidt ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាថតរូបជាក្រុមជាមួយនឹងសិស្សនិស្សិតក្នុងពិធីតាំងបង្ហាញរូបភាពដើម្បីអបអរខួបគម្រប់៥០ឆ្នាំនៃទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Jacqueline Kennedy ដែលជាភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី៣៥ លោក John F. Kennedy កាលពីថ្ងៃទី១៤ វិច្ឆិកា ២០១៧ រាជធានី ភ្នំពេញ។(ទុំ ម្លិះ/VOA)
10

លោក William Heidt ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាថតរូបជាក្រុមជាមួយនឹងសិស្សនិស្សិតក្នុងពិធីតាំងបង្ហាញរូបភាពដើម្បីអបអរខួបគម្រប់៥០ឆ្នាំនៃទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Jacqueline Kennedy ដែលជាភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី៣៥ លោក John F. Kennedy កាលពីថ្ងៃទី១៤ វិច្ឆិកា ២០១៧ រាជធានី ភ្នំពេញ។(ទុំ ម្លិះ/VOA)

XS
SM
MD
LG