ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ពិព័រណ៍​រូបថត​ «មិន​មាន​អ្នក​ណា​ម្នាក់​គួរ​ធ្វើ​ការ​បែប​នេះ​ទេ»

ពិព័រណ៍​រូបថត​ «មិន​មាន​អ្នក​ណា​ម្នាក់​គួរ​ធ្វើ​ការ​បែប​នេះ​ទេ» ត្រូវ​បាន​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​នៅ​ភោជនីយដ្ឋាន​ Foreign Correspondent of Phnom Penh បង្ហាញពី​ស្រ្តី​ដែល​បម្រើ​ការងារ​តាម​ផ្ទះ​ត្រូវ​រង​គ្រោះ​ពី​ការរំលោភ​បំពាន​និង​រង​អំពើ​ហិង្សា​ពី​សំណាក់​ម្ចាស់​ផ្ទះ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែ​ឧសភា​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៦​ ខែ​មិថុនា។​

អ្នក​កាសែត​ជន​ជាតិ​អាមេរិកាំង​ Karen Emmons និង​អ្នកថត​រូប​ Steve McCurry បាន​ចំណាយ​ពេល​១៨​ខែ​ ដើម្បី​ធ្វើគម្រោង​នេះ​និង​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់មូលនិធិ​ដោយ​អង្គការ​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ។
ផ្សេង​ទៀត

អ្នក​ទស្សនា​មើល​រូប​ថត​ដែល​បង្ហាញ​ពី​ស្រ្តី​បម្រើ​ការ​តាម​ផ្ទះ​​រងគ្រោះ​ពីការរំលោភ​បំពាន​និង​អំពើ​ហិង្សា​ ត្រូវ​បាន​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​ពិព័រណ៍​រូបថត​ «មិន​មាន​អ្នក​ណា​ម្នាក់​គួរ​ធ្វើ​ការ​បែប​នេះ​ទេ» នៅ​ឯ​ភោជនីយដ្ឋាន​ Foreign Correspondent of Phnom Penh កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៥។​ (នូវ​ ពៅលក្ខិណា/VOA)
1

អ្នក​ទស្សនា​មើល​រូប​ថត​ដែល​បង្ហាញ​ពី​ស្រ្តី​បម្រើ​ការ​តាម​ផ្ទះ​​រងគ្រោះ​ពីការរំលោភ​បំពាន​និង​អំពើ​ហិង្សា​ ត្រូវ​បាន​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​ពិព័រណ៍​រូបថត​ «មិន​មាន​អ្នក​ណា​ម្នាក់​គួរ​ធ្វើ​ការ​បែប​នេះ​ទេ» នៅ​ឯ​ភោជនីយដ្ឋាន​ Foreign Correspondent of Phnom Penh កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៥។​ (នូវ​ ពៅលក្ខិណា/VOA)

អ្នក​ចូលរួម​ស្តាប់​អ្នក​កាសែត​ជាតិ​អាមេរិកាំង Karen Emmons ខណៈ​គាត់​និយាយ​ពី​បទពិសោធ​ក្នុង​ការ​សម្ភាស​និង​ថតរូប​ស្រ្តី​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់​នៅ​ក្នុង​គម្រោង​នេះ​ នៅ​ក្នុង​ការបើក​ពិធី​ពិព័រណ៍​រូបថត​ «មិន​មាន​អ្នក​ណា​ម្នាក់​គួរ​ធ្វើ​ការ​បែប​នេះ​ទេ» នៅ​ឯ​ភោជនីយដ្ឋាន​ Foreign Correspondent of Phnom Penh កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៥។​ (នូវ​ ពៅលក្ខិណា/VOA)
2

អ្នក​ចូលរួម​ស្តាប់​អ្នក​កាសែត​ជាតិ​អាមេរិកាំង Karen Emmons ខណៈ​គាត់​និយាយ​ពី​បទពិសោធ​ក្នុង​ការ​សម្ភាស​និង​ថតរូប​ស្រ្តី​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់​នៅ​ក្នុង​គម្រោង​នេះ​ នៅ​ក្នុង​ការបើក​ពិធី​ពិព័រណ៍​រូបថត​ «មិន​មាន​អ្នក​ណា​ម្នាក់​គួរ​ធ្វើ​ការ​បែប​នេះ​ទេ» នៅ​ឯ​ភោជនីយដ្ឋាន​ Foreign Correspondent of Phnom Penh កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៥។​ (នូវ​ ពៅលក្ខិណា/VOA)

​អ្នក​កាសែត​ជាតិ​អាមេរិកាំង Karen Emmons និយាយ​ពី​បទពិសោធ​ក្នុង​ការ​សម្ភាស​និង​ថតរូប​ស្រ្តី​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់​នៅ​ក្នុង​គម្រោង​នេះ​ នៅ​ក្នុង​ការបើក​ពិធី​ពិព័រណ៍​រូបថត​ «មិន​មាន​អ្នក​ណា​ម្នាក់​គួរ​ធ្វើ​ការ​បែប​នេះ​ទេ» នៅ​ឯ​ភោជនីយដ្ឋាន​ Foreign Correspondent of Phnom Penh កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៥។​ (នូវ​ ពៅលក្ខិណា/VOA)
3

​អ្នក​កាសែត​ជាតិ​អាមេរិកាំង Karen Emmons និយាយ​ពី​បទពិសោធ​ក្នុង​ការ​សម្ភាស​និង​ថតរូប​ស្រ្តី​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់​នៅ​ក្នុង​គម្រោង​នេះ​ នៅ​ក្នុង​ការបើក​ពិធី​ពិព័រណ៍​រូបថត​ «មិន​មាន​អ្នក​ណា​ម្នាក់​គួរ​ធ្វើ​ការ​បែប​នេះ​ទេ» នៅ​ឯ​ភោជនីយដ្ឋាន​ Foreign Correspondent of Phnom Penh កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៥។​ (នូវ​ ពៅលក្ខិណា/VOA)

អ្នក​ទស្សនា​មើល​រូប​ថត​ដែល​បង្ហាញ​ពី​ស្រ្តី​បម្រើ​ការ​តាម​ផ្ទះ​​រងគ្រោះ​ពីការរំលោភ​បំពាន​និង​អំពើ​ហិង្សា​ ត្រូវ​បាន​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​ពិព័រណ៍​រូបថត​ «មិន​មាន​អ្នក​ណា​ម្នាក់​គួរ​ធ្វើ​ការ​បែប​នេះ​ទេ» នៅ​ឯ​ភោជនីយដ្ឋាន​ Foreign Correspondent of Phnom Penh កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៥។​ (នូវ​ ពៅលក្ខិណា/VOA)
4

អ្នក​ទស្សនា​មើល​រូប​ថត​ដែល​បង្ហាញ​ពី​ស្រ្តី​បម្រើ​ការ​តាម​ផ្ទះ​​រងគ្រោះ​ពីការរំលោភ​បំពាន​និង​អំពើ​ហិង្សា​ ត្រូវ​បាន​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​ពិព័រណ៍​រូបថត​ «មិន​មាន​អ្នក​ណា​ម្នាក់​គួរ​ធ្វើ​ការ​បែប​នេះ​ទេ» នៅ​ឯ​ភោជនីយដ្ឋាន​ Foreign Correspondent of Phnom Penh កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៥។​ (នូវ​ ពៅលក្ខិណា/VOA)

អ្នក​ទស្សនា​មើល​រូប​ថត​ដែល​បង្ហាញ​ពី​ស្រ្តី​បម្រើ​ការ​តាម​ផ្ទះ​​រងគ្រោះ​ពីការរំលោភ​បំពាន​និង​អំពើ​ហិង្សា​ ត្រូវ​បាន​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​ពិព័រណ៍​រូបថត​ «មិន​មាន​អ្នក​ណា​ម្នាក់​គួរ​ធ្វើ​ការ​បែប​នេះ​ទេ» នៅ​ឯ​ភោជនីយដ្ឋាន​ Foreign Correspondent of Phnom Penh កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៥។​ (នូវ​ ពៅលក្ខិណា/VOA)
5

អ្នក​ទស្សនា​មើល​រូប​ថត​ដែល​បង្ហាញ​ពី​ស្រ្តី​បម្រើ​ការ​តាម​ផ្ទះ​​រងគ្រោះ​ពីការរំលោភ​បំពាន​និង​អំពើ​ហិង្សា​ ត្រូវ​បាន​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​ពិព័រណ៍​រូបថត​ «មិន​មាន​អ្នក​ណា​ម្នាក់​គួរ​ធ្វើ​ការ​បែប​នេះ​ទេ» នៅ​ឯ​ភោជនីយដ្ឋាន​ Foreign Correspondent of Phnom Penh កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៥។​ (នូវ​ ពៅលក្ខិណា/VOA)

XS
SM
MD
LG