ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ការបាញ់​​ប្រហារ​នៅ​ការិយាល័យ​​​កាសែត Paris Weekly 'Charlie Hebdo'

ប៉ូលិស​បារាំង​បាន​និយាយ​ថា មាន​មនុស្ស​យ៉ាងតិច​ណាស់​១២នាក់ រួមទាំង​មន្រ្តី​ប៉ូលិស​ពីរនាក់​ផង​បាន​ស្លាប់ ក្រោយពី​មាន​ការបាញ់​ប្រហារ​ទៅ​លើ​ការិយាល័យ​កាសែត Paris Weekly 'Charlie Hebdo'៕
ផ្សេង​ទៀត

A person holds a placard that reads "I am Charlie" to pay tribute during a gathering in Strasbourg, France following a shooting by terrorists at the offices of the weekly satirical magazine Charlie Hebdo, in Paris, Jan. 7, 2015.
1

A person holds a placard that reads "I am Charlie" to pay tribute during a gathering in Strasbourg, France following a shooting by terrorists at the offices of the weekly satirical magazine Charlie Hebdo, in Paris, Jan. 7, 2015.

People in front of the Brandenburg Gate in Berlin hold placards that read "I am Charlie," to pay tribute to the victims of a massacre that killed more than 12 people in Paris, France, Jan. 7, 2015.
2

People in front of the Brandenburg Gate in Berlin hold placards that read "I am Charlie," to pay tribute to the victims of a massacre that killed more than 12 people in Paris, France, Jan. 7, 2015.

An injured person is given medical care outside the offices of Charlie Hebdo, in Paris, Jan. 7, 2015.
3

An injured person is given medical care outside the offices of Charlie Hebdo, in Paris, Jan. 7, 2015.

A local resident distributes coffee to reporters gathered at the scene after terrorists stormed a French paper, killing at least 12 people, in Paris, Jan. 7, 2015.
4

A local resident distributes coffee to reporters gathered at the scene after terrorists stormed a French paper, killing at least 12 people, in Paris, Jan. 7, 2015.

People hold posters reading "I am Charlie" as they gather to express solidarity with those killed in an attack at the Paris offices of the weekly paper Charlie Hebdo, in Nice, southeastern France, Jan. 7, 2015.
5

People hold posters reading "I am Charlie" as they gather to express solidarity with those killed in an attack at the Paris offices of the weekly paper Charlie Hebdo, in Nice, southeastern France, Jan. 7, 2015.

Ambulances rush to the offices of Charlie Hebdo, after a deadly terrorist attack, in Paris, Jan. 7, 2015.
6

Ambulances rush to the offices of Charlie Hebdo, after a deadly terrorist attack, in Paris, Jan. 7, 2015.

Firefighters carry an injured man on a stretcher in front of the offices of the French satirical weekly paper Charlie Hebdo, after armed gunmen stormed the offices leaving at least 12 dead, according to a police source, in Paris, Jan. 7, 2015.
7

Firefighters carry an injured man on a stretcher in front of the offices of the French satirical weekly paper Charlie Hebdo, after armed gunmen stormed the offices leaving at least 12 dead, according to a police source, in Paris, Jan. 7, 2015.

A person reads the latest issue of the French satirical newspaper Charlie Hebdo after gunmen armed with Kalashnikovs and a rocket-launcher opened fire in the offices of the weekly paper, killing at least 12, in Paris, Jan. 7, 2015.
8

A person reads the latest issue of the French satirical newspaper Charlie Hebdo after gunmen armed with Kalashnikovs and a rocket-launcher opened fire in the offices of the weekly paper, killing at least 12, in Paris, Jan. 7, 2015.

Firefighters carry a victim on a stretcher after a terror attack at the Paris offices of Charlie Hebdo, a satirical weekly paper, Jan. 7, 2015.
9

Firefighters carry a victim on a stretcher after a terror attack at the Paris offices of Charlie Hebdo, a satirical weekly paper, Jan. 7, 2015.

French President Francois Hollande leaves the Elysee Palace after a shooting at a French satirical weekly paper, in Paris, Jan. 7, 2015.
10

French President Francois Hollande leaves the Elysee Palace after a shooting at a French satirical weekly paper, in Paris, Jan. 7, 2015.

French Interior Minister Bernard Cazeneuve, center left, and Paris Mayor Anne Hidalgo, center right, arrive at the French satirical newspaper Charlie Hebdo's office, in Paris, Jan. 7, 2015.
11

French Interior Minister Bernard Cazeneuve, center left, and Paris Mayor Anne Hidalgo, center right, arrive at the French satirical newspaper Charlie Hebdo's office, in Paris, Jan. 7, 2015.

XS
SM
MD
LG