ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ការសម្តែង​សិល្បៈ​រឿង​ «ព្រះ​នាង​ផាមីណា​ទេវី​»

«ព្រះនាង​ផាមីណា​ទេវី» ជា​រឿង​ដែល​ច្នៃ​ចេញ​ពី​រឿង​ «ខ្លុយ​វេទមន្ត​» របស់​លោក​ Mozart ​ បាន​បង្ហាញ​ពី​ទស្សនៈ​អំពី​ស្រ្តី​និង​បុរស​ ក្នុង​ការស្វែង​រក​សុភមង្គល​តាម​រយៈ​ ការ​ដឹកនាំ​និង​ដើរ​តាម​ ក៏​ដូច​ជា​ការ​ពន្យល់​និង​ចេះ​ស្តាប់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក។ រឿង​នេះ​ត្រូវ​បាន​សម្តែង​ដោយ​ ក្រុម​សិល្បៈ​សុភីលីន​ នៅឯ​នាយកដ្ឋាន​សិល្បៈ​ទស្សនីយភាព​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២២​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។
ផ្សេង​ទៀត

ឈុត​មួយ​ក្នុង​រឿង​ «ព្រះនាង​ផាមីណា​ទេវី» ដែល​ច្នៃ​ចេញ​ពី​រឿង​ «ខ្លុយ​វេទមន្ត​» របស់​លោក​ Mozart ​ត្រូវ​បាន​សម្តែង​ដោយ​ក្រុម​សិល្បៈ​សុភីលីន​ នៅ​​ឯ​នាយកដ្ឋាន​សិល្បៈ​ទស្សនីយភាព​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។
1

ឈុត​មួយ​ក្នុង​រឿង​ «ព្រះនាង​ផាមីណា​ទេវី» ដែល​ច្នៃ​ចេញ​ពី​រឿង​ «ខ្លុយ​វេទមន្ត​» របស់​លោក​ Mozart ​ត្រូវ​បាន​សម្តែង​ដោយ​ក្រុម​សិល្បៈ​សុភីលីន​ នៅ​​ឯ​នាយកដ្ឋាន​សិល្បៈ​ទស្សនីយភាព​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។

ឈុត​មួយ​ដែល​បង្ហាញ​ពី​ព្រះ​នាង​ផាមីណា​ទេវី​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ភាព​តាន​តឹង​រវាង​ព្រះ​អរុណ​ធិបតី​ និង​សាយ័ន្ត​រាជនី ក្នុង​រឿង​ «ព្រះនាង​ផាមីណា​ទេវី» ដែល​ច្នៃ​ចេញ​ពី​រឿង​ «ខ្លុយ​វេទមន្ត​» របស់​លោក​ Mozart ​ត្រូវ​បាន​សម្តែង​ដោយ​ក្រុម​សិល្បៈ​សុភីលីន​ នៅ​​ឯ​នាយកដ្ឋាន​សិល្បៈ​ទស្សនីយភាព​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។
2

ឈុត​មួយ​ដែល​បង្ហាញ​ពី​ព្រះ​នាង​ផាមីណា​ទេវី​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ភាព​តាន​តឹង​រវាង​ព្រះ​អរុណ​ធិបតី​ និង​សាយ័ន្ត​រាជនី ក្នុង​រឿង​ «ព្រះនាង​ផាមីណា​ទេវី» ដែល​ច្នៃ​ចេញ​ពី​រឿង​ «ខ្លុយ​វេទមន្ត​» របស់​លោក​ Mozart ​ត្រូវ​បាន​សម្តែង​ដោយ​ក្រុម​សិល្បៈ​សុភីលីន​ នៅ​​ឯ​នាយកដ្ឋាន​សិល្បៈ​ទស្សនីយភាព​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។

ឈុត​មួយ​ដែល​បង្ហាញ​ពី​កង​ទ័ព​របស់​​ព្រះ​អរុណ​ធិបតី​ និង​សាយ័ន្ត​រាជនី ​ប្រយុទ្ធ​គ្នា​ក្នុង​រឿង​ «ព្រះនាង​ផាមីណា​ទេវី» ដែល​ច្នៃ​ចេញ​ពី​រឿង​ «ខ្លុយ​វេទមន្ត​» របស់​លោក​ Mozart ​ត្រូវ​បាន​សម្តែង​ដោយ​ក្រុម​សិល្បៈ​សុភីលីន​ នៅ​​ឯ​នាយកដ្ឋាន​សិល្បៈ​ទស្សនីយភាព​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។
3

ឈុត​មួយ​ដែល​បង្ហាញ​ពី​កង​ទ័ព​របស់​​ព្រះ​អរុណ​ធិបតី​ និង​សាយ័ន្ត​រាជនី ​ប្រយុទ្ធ​គ្នា​ក្នុង​រឿង​ «ព្រះនាង​ផាមីណា​ទេវី» ដែល​ច្នៃ​ចេញ​ពី​រឿង​ «ខ្លុយ​វេទមន្ត​» របស់​លោក​ Mozart ​ត្រូវ​បាន​សម្តែង​ដោយ​ក្រុម​សិល្បៈ​សុភីលីន​ នៅ​​ឯ​នាយកដ្ឋាន​សិល្បៈ​ទស្សនីយភាព​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។

អ្នក​របាំ​ក្នុង​ក្រុម​សិល្បៈ​សុភីលីនធ្វើ​ការ​សំពះ​គ្រូ​ មុន​ហាត់​សម្តែង​រឿង​ «ព្រះនាង​ផាមីណា​ទេវី» ដែល​ច្នៃ​ចេញ​ពី​រឿង​ «ខ្លុយ​វេទមន្ត​» របស់​លោក​ Mozart នៅ​ឯ​រោង​សិល្បៈ​របស់​ពួកគេ​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​តាខ្មៅ​ ខេត្ត​កណ្តាល​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)
4

អ្នក​របាំ​ក្នុង​ក្រុម​សិល្បៈ​សុភីលីនធ្វើ​ការ​សំពះ​គ្រូ​ មុន​ហាត់​សម្តែង​រឿង​ «ព្រះនាង​ផាមីណា​ទេវី» ដែល​ច្នៃ​ចេញ​ពី​រឿង​ «ខ្លុយ​វេទមន្ត​» របស់​លោក​ Mozart នៅ​ឯ​រោង​សិល្បៈ​របស់​ពួកគេ​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​តាខ្មៅ​ ខេត្ត​កណ្តាល​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)

អ្នក​របាំ​ក្នុង​ក្រុម​សិល្បៈ​សុភីលីន​​ហាត់​សម​សម្តែង​រឿង​ «ព្រះនាង​ផាមីណា​ទេវី» ដែល​ច្នៃ​ចេញ​ពី​រឿង​ «ខ្លុយ​វេទមន្ត​» របស់​លោក​ Mozart នៅ​ឯ​រោង​សិល្បៈ​របស់​ពួកគេ​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​តាខ្មៅ​ ខេត្ត​កណ្តាល​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)
5

អ្នក​របាំ​ក្នុង​ក្រុម​សិល្បៈ​សុភីលីន​​ហាត់​សម​សម្តែង​រឿង​ «ព្រះនាង​ផាមីណា​ទេវី» ដែល​ច្នៃ​ចេញ​ពី​រឿង​ «ខ្លុយ​វេទមន្ត​» របស់​លោក​ Mozart នៅ​ឯ​រោង​សិល្បៈ​របស់​ពួកគេ​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​តាខ្មៅ​ ខេត្ត​កណ្តាល​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)

អ្នក​របាំ​ក្នុង​ក្រុម​សិល្បៈ​សុភីលីន​​ហាត់​សម​សម្តែង​រឿង​ «ព្រះនាង​ផាមីណា​ទេវី» ដែល​ច្នៃ​ចេញ​ពី​រឿង​ «ខ្លុយ​វេទមន្ត​» របស់​លោក​ Mozart នៅ​ឯ​រោង​សិល្បៈ​របស់​ពួកគេ​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​តាខ្មៅ​ ខេត្ត​កណ្តាល​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)
6

អ្នក​របាំ​ក្នុង​ក្រុម​សិល្បៈ​សុភីលីន​​ហាត់​សម​សម្តែង​រឿង​ «ព្រះនាង​ផាមីណា​ទេវី» ដែល​ច្នៃ​ចេញ​ពី​រឿង​ «ខ្លុយ​វេទមន្ត​» របស់​លោក​ Mozart នៅ​ឯ​រោង​សិល្បៈ​របស់​ពួកគេ​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​តាខ្មៅ​ ខេត្ត​កណ្តាល​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)

ក្រុម​សិល្បៈ​សុភីលីន​កំពុង​ហាត់​សម្តែង​សម​ឈុត​មួយ​ក្នុង​រឿង​ ព្រះ​នាង​ផាមីណា​ទេ​វី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។
7

ក្រុម​សិល្បៈ​សុភីលីន​កំពុង​ហាត់​សម្តែង​សម​ឈុត​មួយ​ក្នុង​រឿង​ ព្រះ​នាង​ផាមីណា​ទេ​វី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។

ក្រុម​សិល្បៈ​សុភីលីន​កំពុង​ហាត់​សម្តែង​សម​ឈុត​មួយ​ក្នុង​រឿង​ ព្រះ​នាង​ផាមីណា​ទេ​វី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។
8

ក្រុម​សិល្បៈ​សុភីលីន​កំពុង​ហាត់​សម្តែង​សម​ឈុត​មួយ​ក្នុង​រឿង​ ព្រះ​នាង​ផាមីណា​ទេ​វី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។

អ្នក​គ្រូ​សុភីលីន​ ជាម​ ស្សាផារ៉ូ កំពុង​ពន្យល់​ក្រុម​អ្នក​របាំ​ បន្ទាប់​ពី​ការ​​ហាត់​សម​សម្តែង​រឿង​ «ព្រះនាង​ផាមីណា​ទេវី» ដែល​ច្នៃ​ចេញ​ពី​រឿង​ «ខ្លុយ​វេទមន្ត​» របស់​លោក​ Mozart នៅ​ឯ​រោង​សិល្បៈ​របស់​ពួកគេ​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​តាខ្មៅ​ ខេត្ត​កណ្តាល​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)
9

អ្នក​គ្រូ​សុភីលីន​ ជាម​ ស្សាផារ៉ូ កំពុង​ពន្យល់​ក្រុម​អ្នក​របាំ​ បន្ទាប់​ពី​ការ​​ហាត់​សម​សម្តែង​រឿង​ «ព្រះនាង​ផាមីណា​ទេវី» ដែល​ច្នៃ​ចេញ​ពី​រឿង​ «ខ្លុយ​វេទមន្ត​» របស់​លោក​ Mozart នៅ​ឯ​រោង​សិល្បៈ​របស់​ពួកគេ​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​តាខ្មៅ​ ខេត្ត​កណ្តាល​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)

XS
SM
MD
LG