ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​លោក​បារ៉ាក់ អូបាម៉ា​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ក្រុង​ហ្លួងព្រះបាង​ ប្រទេស​ឡាវ

ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​លោក​បារ៉ាក់ អូបាម៉ា ​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​វត្ត​ Xieng Thong ក្នុង​ក្រុង​ហ្លួងព្រះបាង ដើរកំសាន្ត​តាម​បណ្តោយ​ទន្លេ​មេគង្គ និង​ចូល​មើល​មជ្ឈមណ្ឌលដៃជើង​សិប្បនិម្មិត Cooperative Orthotic and Prosthetic Enterprise (COPE) នៅ​រដ្ឋធានី​វៀងចន្ទន៍ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។

ផ្សេង​ទៀត

ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​លោក​បារ៉ាក់ អូបាម៉ា​សម្តែង​ការ​គួរសម​ទៅ​កាន់​លោក​នេន​នៅ​វត្ត​ Xieng Thong ក្នុង​ក្រុង​ហ្លួងព្រះបាង​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
1

ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​លោក​បារ៉ាក់ អូបាម៉ា​សម្តែង​ការ​គួរសម​ទៅ​កាន់​លោក​នេន​នៅ​វត្ត​ Xieng Thong ក្នុង​ក្រុង​ហ្លួងព្រះបាង​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

លោក​អូបាម៉ា​ មើល​ទៅ​ទន្លេ​មេគង្គ​ ពេល​ធ្វើ​ដំណើរ​​កំសាន្ត​នៅ​ក្រុង​ហ្លួងព្រះបាង កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
2

លោក​អូបាម៉ា​ មើល​ទៅ​ទន្លេ​មេគង្គ​ ពេល​ធ្វើ​ដំណើរ​​កំសាន្ត​នៅ​ក្រុង​ហ្លួងព្រះបាង កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

លោក​អូបាម៉ា ​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​វត្ត Xieng Thong ក្នុង​ក្រុង​ហ្លួងព្រះបាង ប្រទេស​ឡាវ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
3

លោក​អូបាម៉ា ​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​វត្ត Xieng Thong ក្នុង​ក្រុង​ហ្លួងព្រះបាង ប្រទេស​ឡាវ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

លោក​អូបាម៉ា​ ចាប់​ដៃ​ជាមួយ​ប្រជាជន​ក្នុង​ស្រុក​ អំឡុងពេល​ដំណើរ​កំសាន្ត​នៅ​ក្រុង​ហ្លួងព្រះបាង​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
4

លោក​អូបាម៉ា​ ចាប់​ដៃ​ជាមួយ​ប្រជាជន​ក្នុង​ស្រុក​ អំឡុងពេល​ដំណើរ​កំសាន្ត​នៅ​ក្រុង​ហ្លួងព្រះបាង​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

លោក​អូបាម៉ា ​ពិនិត្យ​មើល​របស់របរ​​និង​ចង្គៀង​គោម​ធ្វើ​ពី​ក្រដាស​ នៅ​អំឡុងពេល​ដំណើរ​កំសាន្ត​ក្នុង​ខេត្តហ្លួងព្រះបាង​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
5

លោក​អូបាម៉ា ​ពិនិត្យ​មើល​របស់របរ​​និង​ចង្គៀង​គោម​ធ្វើ​ពី​ក្រដាស​ នៅ​អំឡុងពេល​ដំណើរ​កំសាន្ត​ក្នុង​ខេត្តហ្លួងព្រះបាង​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

លោក​អូបាម៉ា​ ពិនិត្យ​រូបសំណាក​មួយ ខណៈ​ពេល​លោក​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​វត្ត​ Xieng Thong ក្នុង​ខេត្ត​ហ្លួងព្រះបាង​ ប្រទេស​ឡាវ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ០៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
6

លោក​អូបាម៉ា​ ពិនិត្យ​រូបសំណាក​មួយ ខណៈ​ពេល​លោក​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​វត្ត​ Xieng Thong ក្នុង​ខេត្ត​ហ្លួងព្រះបាង​ ប្រទេស​ឡាវ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ០៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

លោក​អូបាម៉ា ​សម្តែង​ការ​គួរសម​ទៅ​កាន់​ប្រជាជន​ក្នុង​ស្រុក​អំឡុងពេល​ដំណើរ​កំសាន្ត​នៅ​ក្រុង​ហ្លួងព្រះបាង​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
7

លោក​អូបាម៉ា ​សម្តែង​ការ​គួរសម​ទៅ​កាន់​ប្រជាជន​ក្នុង​ស្រុក​អំឡុងពេល​ដំណើរ​កំសាន្ត​នៅ​ក្រុង​ហ្លួងព្រះបាង​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

ប្រជាជន​ក្នុង​ស្រុក​ថតរូប​លោក​អូបាម៉ា ពេល​លោក​ដើរ​កន្លែង​លក់​របស់របរ​ផ្សេងៗ​តាម​បណ្តោយ​ទន្លេ​មេគង្គ​ក្នុង​ក្រុង​ហ្លួងព្រះបាង​ កាល​ពី​​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។
8

ប្រជាជន​ក្នុង​ស្រុក​ថតរូប​លោក​អូបាម៉ា ពេល​លោក​ដើរ​កន្លែង​លក់​របស់របរ​ផ្សេងៗ​តាម​បណ្តោយ​ទន្លេ​មេគង្គ​ក្នុង​ក្រុង​ហ្លួងព្រះបាង​ កាល​ពី​​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។

លោក​អូបាម៉ា​ ទទួលទាន​ទឹក​ដូង​ស្រស់​ អំឡុងពេល​ដំណើរ​កំសាន្ត​តាម​បណ្តោយ​ទន្លេ​មេគង្គ​ក្នុង​ក្រុង​ហ្លួងព្រះបាង​ ប្រទេស​ឡាវ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។  
9

លោក​អូបាម៉ា​ ទទួលទាន​ទឹក​ដូង​ស្រស់​ អំឡុងពេល​ដំណើរ​កំសាន្ត​តាម​បណ្តោយ​ទន្លេ​មេគង្គ​ក្នុង​ក្រុង​ហ្លួងព្រះបាង​ ប្រទេស​ឡាវ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។  

លោក​ប្រធានាធិបតី​អូបាម៉ា ​ទទួល​បាច់​ផ្កា ខណៈ​ពេល​លោក​អញ្ជើញ​មក​ដល់​ព្រលាន​យន្តហោះ​អន្តរជាតិ​ហ្លួងព្រះបាង​ ប្រទេស​ឡាវ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
10

លោក​ប្រធានាធិបតី​អូបាម៉ា ​ទទួល​បាច់​ផ្កា ខណៈ​ពេល​លោក​អញ្ជើញ​មក​ដល់​ព្រលាន​យន្តហោះ​អន្តរជាតិ​ហ្លួងព្រះបាង​ ប្រទេស​ឡាវ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

លោក​អូបាម៉ា ​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​​ដៃជើង​សិប្បនិម្មិត Cooperative Orthotic and Prosthetic Enterprise (COPE) ក្រុង​វៀងចន្ទន៍ ប្រទេស​ឡាវ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។
11

លោក​អូបាម៉ា ​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​​ដៃជើង​សិប្បនិម្មិត Cooperative Orthotic and Prosthetic Enterprise (COPE) ក្រុង​វៀងចន្ទន៍ ប្រទេស​ឡាវ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។

XS
SM
MD
LG