ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ការវាយប្រហារ​រួមគ្នា​រវាង​ស.រ.អា​ជាមួយនឹង​ប្រទេស​អារ៉ាប់​មួយ​ចំនួន ទៅ​លើ​រដ្ឋអ៊ីស្លាម​ដោយ​សំដៅ​ទៅ​លើ​ប្រទេស​ស៊ីរី

កងទ័ព​ជើងទឹក​អាមេរិក បង្ហាញ​រូបថត​នៃ​ការវាយប្រហារ​ប្រឆាំងនឹង​រដ្ឋអ៊ីស្លាម​នៅ​យប់ថ្ងៃ​ទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤នេះ។
ផ្សេង​ទៀត

Sailors stand watch on the bridge while Tomahawk cruise missiles are launched aboard the guided-missile cruiser USS Philippine Sea. Philippine Sea is deployed as part of Carrier Strike Group 2, supporting maritime security operations and theater security cooperation efforts in the U.S. 5th Fleet area of responsibility, Arabian Gulf, Sept. 23, 2014. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Abe McNatt/Released)
1

Sailors stand watch on the bridge while Tomahawk cruise missiles are launched aboard the guided-missile cruiser USS Philippine Sea. Philippine Sea is deployed as part of Carrier Strike Group 2, supporting maritime security operations and theater security cooperation efforts in the U.S. 5th Fleet area of responsibility, Arabian Gulf, Sept. 23, 2014. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Abe McNatt/Released)

An F/A-18E Super Hornet, attached to Strike Fighter Squadron and an F/A-18F Super Hornet, attached to Strike Fighter Squadron 213, prepare to launch from the flight deck of the aircraft carrier USS George H.W. Bush to conduct strike missions against ISIL targets. George H.W. Bush is supporting maritime security operations and theater security cooperation efforts in the U.S. 5th Fleet area of responsibility, Arabian Gulf, Sept. 23, 2014. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Robert Burck/Released)
2

An F/A-18E Super Hornet, attached to Strike Fighter Squadron and an F/A-18F Super Hornet, attached to Strike Fighter Squadron 213, prepare to launch from the flight deck of the aircraft carrier USS George H.W. Bush to conduct strike missions against ISIL targets. George H.W. Bush is supporting maritime security operations and theater security cooperation efforts in the U.S. 5th Fleet area of responsibility, Arabian Gulf, Sept. 23, 2014. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Robert Burck/Released)

An F/A-18C Hornet, attached to Strike Fighter Squadron prepares to launch from the flight deck of the aircraft carrier USS George H.W. Bush to conduct strike missions against ISIL targets. George H.W. Bush is supporting maritime security operations and theater security cooperation efforts in the U.S. 5th Fleet area of responsibility, Arabian Gulf, Sept. 23, 2014. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Robert Burck/Released)
3

An F/A-18C Hornet, attached to Strike Fighter Squadron prepares to launch from the flight deck of the aircraft carrier USS George H.W. Bush to conduct strike missions against ISIL targets. George H.W. Bush is supporting maritime security operations and theater security cooperation efforts in the U.S. 5th Fleet area of responsibility, Arabian Gulf, Sept. 23, 2014. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Robert Burck/Released)

An F/A-18F Super Hornet attached to the Fighting Black Lions of Strike Fighter Squadron (VFA) 213 lands aboard the aircraft carrier USS George H.W. Bush (CVN 77) after conducting strike missions against ISIL targets. George H.W. Bush is supporting maritime security operations and theater security cooperation efforts in the U.S. 5th Fleet area of responsibility, Arabian Gulf, Sept. 23, 2014. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Brian Stephens/Released)
4

An F/A-18F Super Hornet attached to the Fighting Black Lions of Strike Fighter Squadron (VFA) 213 lands aboard the aircraft carrier USS George H.W. Bush (CVN 77) after conducting strike missions against ISIL targets. George H.W. Bush is supporting maritime security operations and theater security cooperation efforts in the U.S. 5th Fleet area of responsibility, Arabian Gulf, Sept. 23, 2014. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Brian Stephens/Released)

The guided-missile destroyer USS Arleigh Burke launches Tomahawk cruise missiles. Arleigh Burke is deployed in the U.S. 5th Fleet area of responsibility supporting maritime security operations and theater security cooperation efforts, Red Sea, Sept. 23, 2014 (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Carlos M. Vazquez II/Released)
5

The guided-missile destroyer USS Arleigh Burke launches Tomahawk cruise missiles. Arleigh Burke is deployed in the U.S. 5th Fleet area of responsibility supporting maritime security operations and theater security cooperation efforts, Red Sea, Sept. 23, 2014 (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Carlos M. Vazquez II/Released)

The guided-missile cruiser USS Philippine Sea (CG 58) launches a Tomahawk cruise missile as seen from the aircraft carrier USS George H.W. Bush (CVN 77). George H.W. Bush and Philippine Sea are part of Carrier Strike Group 2, supporting maritime security operations and theater security cooperation efforts in the U.S. 5th Fleet area of responsibility, Arabian Gulf, Sept. 23, 2014. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Eric Garst/Released)
6

The guided-missile cruiser USS Philippine Sea (CG 58) launches a Tomahawk cruise missile as seen from the aircraft carrier USS George H.W. Bush (CVN 77). George H.W. Bush and Philippine Sea are part of Carrier Strike Group 2, supporting maritime security operations and theater security cooperation efforts in the U.S. 5th Fleet area of responsibility, Arabian Gulf, Sept. 23, 2014. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Eric Garst/Released)

XS
SM
MD
LG