ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

បទសម្ភាសន៍ VOA៖ លោក ស៊ុយ សេងលីម «ការបាត់បង់ជីវៈចម្រុះនៅភូមិកំណើតជំរុញឲ្យលោកថតរូបសត្វព្រៃនិងសត្វស្លាបដើម្បីកត់ត្រាទុកអប់រំ»


អ្នកថតរូបម្នាក់បានចំណាយជាង៤ឆ្នាំ ដើម្បីថតរូបសត្វព្រៃ ក៏ដូចជាសត្វស្លាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ការបាត់បង់ជីវៈចំរុះនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់លោក ស៊ុយ សេងលីម បានជំរុញឲ្យលោក បានចាប់ផ្តើមការថតរូបសត្វទាំងនោះចងក្រងជាឯកសារសម្រាប់ការអប់រំនាពេលអនាគត។

XS
SM
MD
LG