ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ Jordan Pisey Windle កីឡាករ​លោត​​ទឹក​ថ្នាក់​ជាតិ​ដ៏ឆ្នើម​របស់​អាមេរិក នឹង​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​កម្ពុជា​ប្រទេស​កំណើត​របស់​ខ្លួន​ជា​លើក​ដំបូង​បង្អស់

Jordan Pisey Windle ដែល​ជា​កុមារ​កំព្រា មាន​អាយុ​ទើប​តែ​២ឆ្នាំ​ប៉ុណ្ណោះ​ នៅពេល​ដែលកីឡាករ​លោត​ទឹក​ដ៏​ឆ្នើម​រូបនេះ​ ត្រូវបាន​ទទួល​យក​ទៅ​ចិញ្ចឹម​ជា​កូន​ដោយ​ជនជាតិ​អាមេរិកាំង​ម្នាក់​គឺ​លោក Jerry Windle។ Jordan Pisey Windle នឹង​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ដែល​ជា​ប្រទេស​កំណើត​របស់​ខ្លួន​ជា​លើក​ដំបូង​បង្អស់​នៅ​ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦​ខាង​មុខ​នេះ។ Jordan Pisey Windleដែល​បច្ចុប្បន្ន​ជា​ជនជាតិ​ខ្មែរ​សញ្ជាតិ​អាមេរិកាំង គឺជា​កីឡាករ​លោត​ទឹក​ថ្នាក់​ជាតិ​ម្នាក់​របស់​ក្រុម​កីឡា​លោត​ទឹក​ថ្នាក់​ជាតិ​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ដែល​ជាប់​លំដាប់​លេខ៥​ទូទាំង​ប្រទេស។ Jordan Pisey Windle បាន​ប្រកួត​ឈ្នះ​ពាន​រង្វាន់​ថ្នាក់​ជាតិ​ជាច្រើន រួម​មាន​រង្វាន់​មេដៃប្រាក់ Olymic៕
ផ្សេង​ទៀត

Jordan Pisey Windle ​អាយុ​១៧ឆ្នាំ គឺជា​ជនជាតិ​ខ្មែរ​សញ្ជាតិ​អាមេរិកាំង ដែល​ជា​កីឡា​ករ​លោត​ទឹក​ថ្នាក់​ជាតិ​វ័យ​ក្មេង​ដ៏​ឆ្នើម​ម្នាក់​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក។ Jordan Pisey Windle គឺជា​ក្មេងកំព្រា​ម្នាក់ ដែល​ត្រូវបាន​យក​ធ្វើ​ជា​កូន​ចិញ្ចឹម​ដោយ​ជនជាតិ​អាមេរិកាំង​ម្នាក់​គឺលោក Jerry Windle។ (រូបថត​ដោយ Michael Thomas)
1

Jordan Pisey Windle ​អាយុ​១៧ឆ្នាំ គឺជា​ជនជាតិ​ខ្មែរ​សញ្ជាតិ​អាមេរិកាំង ដែល​ជា​កីឡា​ករ​លោត​ទឹក​ថ្នាក់​ជាតិ​វ័យ​ក្មេង​ដ៏​ឆ្នើម​ម្នាក់​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក។ Jordan Pisey Windle គឺជា​ក្មេងកំព្រា​ម្នាក់ ដែល​ត្រូវបាន​យក​ធ្វើ​ជា​កូន​ចិញ្ចឹម​ដោយ​ជនជាតិ​អាមេរិកាំង​ម្នាក់​គឺលោក Jerry Windle។ (រូបថត​ដោយ Michael Thomas)

Jordan Pisey Windle ដែល​ជាជនជាតិ​ខ្មែរ​សញ្ជាតិ​អាមេរិកាំង គឺជា​កីឡាករ​លោត​ទឹក​ថ្នាក់​ជាតិ​ម្នាក់​របស់​ក្រុម​កីឡាលោត​ទឹក​ថ្នាក់​ជាតិ​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ដែល​ជាប់​លំដាប់​លេខ៥​ទូទាំង​ប្រទេស។ Jordan Pisey Windle បាន​ប្រកួត​ឈ្នះ​ពាន​រង្វាន់​ថ្នាក់​ជាតិ​ជាច្រើន រួម​មាន​រង្វាន់​មេដៃប្រាក់ Olymic។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ)
2

Jordan Pisey Windle ដែល​ជាជនជាតិ​ខ្មែរ​សញ្ជាតិ​អាមេរិកាំង គឺជា​កីឡាករ​លោត​ទឹក​ថ្នាក់​ជាតិ​ម្នាក់​របស់​ក្រុម​កីឡាលោត​ទឹក​ថ្នាក់​ជាតិ​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ដែល​ជាប់​លំដាប់​លេខ៥​ទូទាំង​ប្រទេស។ Jordan Pisey Windle បាន​ប្រកួត​ឈ្នះ​ពាន​រង្វាន់​ថ្នាក់​ជាតិ​ជាច្រើន រួម​មាន​រង្វាន់​មេដៃប្រាក់ Olymic។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ)

Jordan Pisey Windle ដែល​ជា​កីឡា​ករ​លោត​ទឹក​ថ្នាក់​ជាតិ​វ័យ​ក្មេង​ដ៏​ឆ្នើម​ម្នាក់​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ថតរូប​ជាមួយ​ឪពុក​ទាំង​ពីរនាក់​របស់​គេ គឺលោក Jerry Windle និង​លោក Andres Rodriguez ក្រោយ​ពី​ការ​ប្រកួត។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ)
3

Jordan Pisey Windle ដែល​ជា​កីឡា​ករ​លោត​ទឹក​ថ្នាក់​ជាតិ​វ័យ​ក្មេង​ដ៏​ឆ្នើម​ម្នាក់​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ថតរូប​ជាមួយ​ឪពុក​ទាំង​ពីរនាក់​របស់​គេ គឺលោក Jerry Windle និង​លោក Andres Rodriguez ក្រោយ​ពី​ការ​ប្រកួត។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ)

Jordan Pisey Windle ដែល​ជា​កីឡា​ករ​លោត​ទឹក​ថ្នាក់​ជាតិ​វ័យ​ក្មេង​ដ៏​ឆ្នើម​ម្នាក់​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ថតរូប​ជាមួយ​ឪពុក​ទាំង​ពីរនាក់​របស់​គេ គឺលោក Jerry Windle និង​លោក Andres Rodriguez ក្រោយ​ពី​ការ​ប្រកួត។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ)
4

Jordan Pisey Windle ដែល​ជា​កីឡា​ករ​លោត​ទឹក​ថ្នាក់​ជាតិ​វ័យ​ក្មេង​ដ៏​ឆ្នើម​ម្នាក់​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ថតរូប​ជាមួយ​ឪពុក​ទាំង​ពីរនាក់​របស់​គេ គឺលោក Jerry Windle និង​លោក Andres Rodriguez ក្រោយ​ពី​ការ​ប្រកួត។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ)

Jordan Pisey Windle ដែល​ជនជាតិ​ខ្មែរ​សញ្ជាតិ​អាមេរិកាំង គឺជា​កីឡាករ​លោត​ទឹក​ថ្នាក់​ជាតិ​ម្នាក់​របស់​ក្រុម​កីឡា​លោត​ទឹក​ថ្នាក់​ជាតិ​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ដែល​ជាប់​លំដាប់​លេខ៥​ទូទាំង​ប្រទេស។ Jordan Pisey Windle បាន​ប្រកួត​ឈ្នះ​ពាន​រង្វាន់​ថ្នាក់​ជាតិ​ជាច្រើន រួម​មាន​រង្វាន់​មេដៃប្រាក់ Olymic។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ)
5

Jordan Pisey Windle ដែល​ជនជាតិ​ខ្មែរ​សញ្ជាតិ​អាមេរិកាំង គឺជា​កីឡាករ​លោត​ទឹក​ថ្នាក់​ជាតិ​ម្នាក់​របស់​ក្រុម​កីឡា​លោត​ទឹក​ថ្នាក់​ជាតិ​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ដែល​ជាប់​លំដាប់​លេខ៥​ទូទាំង​ប្រទេស។ Jordan Pisey Windle បាន​ប្រកួត​ឈ្នះ​ពាន​រង្វាន់​ថ្នាក់​ជាតិ​ជាច្រើន រួម​មាន​រង្វាន់​មេដៃប្រាក់ Olymic។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ)

Jordan Pisey Windle ដែល​ជា​កីឡា​ករ​លោត​​ទឹក​ថ្នាក់​ជាតិ​វ័យ​ក្មេង​ដ៏​ឆ្នើម​ម្នាក់​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ថតរូប​ជាមួយ​ឪពុក​ទាំង​ពីរនាក់​របស់​ខ្លួន គឺលោក Jerry Windle និង​លោក Andres Rodriguez ក្រោយ​ពី​ការ​ប្រកួត។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ)
6

Jordan Pisey Windle ដែល​ជា​កីឡា​ករ​លោត​​ទឹក​ថ្នាក់​ជាតិ​វ័យ​ក្មេង​ដ៏​ឆ្នើម​ម្នាក់​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ថតរូប​ជាមួយ​ឪពុក​ទាំង​ពីរនាក់​របស់​ខ្លួន គឺលោក Jerry Windle និង​លោក Andres Rodriguez ក្រោយ​ពី​ការ​ប្រកួត។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ)

Jordan Pisey Windle ​អាយុ​១៧ឆ្នាំ គឺជា​ជនជាតិ​ខ្មែរ​សញ្ជាតិ​អាមេរិកាំង ដែល​ជា​កីឡា​ករ​​លោត​ទឹក​ថ្នាក់​ជាតិ​វ័យ​ក្មេង​ដ៏​ឆ្នើម​ម្នាក់​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក។ Jordan Pisey Windle គឺជា​ក្មេងកំព្រា​ម្នាក់ ដែល​ត្រូវបាន​យក​ធ្វើ​ជា​កូន​ចិញ្ចឹម​ដោយ​ជនជាតិ​អាមេរិកាំង​ម្នាក់​គឺលោក Jerry Windle។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ) 
7

Jordan Pisey Windle ​អាយុ​១៧ឆ្នាំ គឺជា​ជនជាតិ​ខ្មែរ​សញ្ជាតិ​អាមេរិកាំង ដែល​ជា​កីឡា​ករ​​លោត​ទឹក​ថ្នាក់​ជាតិ​វ័យ​ក្មេង​ដ៏​ឆ្នើម​ម្នាក់​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក។ Jordan Pisey Windle គឺជា​ក្មេងកំព្រា​ម្នាក់ ដែល​ត្រូវបាន​យក​ធ្វើ​ជា​កូន​ចិញ្ចឹម​ដោយ​ជនជាតិ​អាមេរិកាំង​ម្នាក់​គឺលោក Jerry Windle។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ) 

XS
SM
MD
LG