ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូប​ភាព ៖ ថ្ងៃ​បិណ្ឌ​មួយ

ទិដ្ឋភាពនានានៃការដាក់បិណ្ឌ​ថ្ងៃទី​មួយ​នៅ​វត្តកោះ សង្កាត់​បឹងរាំង​ ខ័ណ្ឌ​ដូន​ពេញ រាជធានី​ភ្នំពេញ។
ផ្សេង​ទៀត

យាយជី តាជី និងព្រះសង្ឃ សូត្រធម៌នៅព្រឹកព្រលឹមនាថ្ងៃដាក់បិណ្ឌទីមួយ នៅវត្តកោះ រាជធានីភ្នំពេញ។ (ឡេង ឡែន/VOA)
1

យាយជី តាជី និងព្រះសង្ឃ សូត្រធម៌នៅព្រឹកព្រលឹមនាថ្ងៃដាក់បិណ្ឌទីមួយ នៅវត្តកោះ រាជធានីភ្នំពេញ។ (ឡេង ឡែន/VOA)

ពុទ្ធបរិស័ទ្ធអុជធូបនិងទៀនឧទ្ទិសកុសលដល់ព្រលឹងជីដូនជីតាមុនបោះបាយបិណ្ឌ។ (ឡេង ឡែន/VOA)
2

ពុទ្ធបរិស័ទ្ធអុជធូបនិងទៀនឧទ្ទិសកុសលដល់ព្រលឹងជីដូនជីតាមុនបោះបាយបិណ្ឌ។ (ឡេង ឡែន/VOA)

ពុទ្ធបរិស័ទ្ធរាប់បាតនៅថ្ងៃបិណ្ឌទីមួយ នៅវត្តកោះ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ។ (ឡេង ឡែន/VOA)
3

ពុទ្ធបរិស័ទ្ធរាប់បាតនៅថ្ងៃបិណ្ឌទីមួយ នៅវត្តកោះ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ។ (ឡេង ឡែន/VOA)

ពុទ្ធបរិស័ទកាន់ចានដែលដាក់បាយបិណ្ឌ នាថ្ងៃដាក់បិណ្ឌទីមួយនៅវត្តកោះ រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥។ (ឡេង ឡែន/VOA)
4

ពុទ្ធបរិស័ទកាន់ចានដែលដាក់បាយបិណ្ឌ នាថ្ងៃដាក់បិណ្ឌទីមួយនៅវត្តកោះ រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥។ (ឡេង ឡែន/VOA)

ពុទ្ធបរិស័ទបោះបាយបិណ្ឌនិងសូត្រធម៌ឧទ្ទិសកុសលដល់ដូនតា នា​ថ្ងៃ​បិណ្ឌ​ទី​មួយ ក្នុង​វត្ត​កោះ រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ ។ (ឡេង ឡែន/VOA) 
5

ពុទ្ធបរិស័ទបោះបាយបិណ្ឌនិងសូត្រធម៌ឧទ្ទិសកុសលដល់ដូនតា នា​ថ្ងៃ​បិណ្ឌ​ទី​មួយ ក្នុង​វត្ត​កោះ រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ ។ (ឡេង ឡែន/VOA) 

អ្នកលក់ផ្កាសម្រាប់បូជាព្រះ នៅមុខវត្តកោះ នៅថ្ងៃបិណ្ឌមួយ កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥។ (ឡេង ឡែន/VOA)
6

អ្នកលក់ផ្កាសម្រាប់បូជាព្រះ នៅមុខវត្តកោះ នៅថ្ងៃបិណ្ឌមួយ កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥។ (ឡេង ឡែន/VOA)

ពុទ្ធបរិស័ទបោះបាយបិណ្ឌនិងសូត្រធម៌ឧទ្ទិសកុសលដល់ដូនតា នៅ​ថ្ងៃ​បិណ្ឌ​មួយ នៅ​វត្ត​កោះ​ រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែ​កញ្ញា ២០១៥។ (ឡេង ឡែន/VOA)
7

ពុទ្ធបរិស័ទបោះបាយបិណ្ឌនិងសូត្រធម៌ឧទ្ទិសកុសលដល់ដូនតា នៅ​ថ្ងៃ​បិណ្ឌ​មួយ នៅ​វត្ត​កោះ​ រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែ​កញ្ញា ២០១៥។ (ឡេង ឡែន/VOA)

អ្នកលក់ផ្កាសម្រាប់បូជាព្រះ នៅមុខវត្តកោះ នៅថ្ងៃបិណ្ឌមួយ កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥។ (ឡេង ឡែន/VOA)
8

អ្នកលក់ផ្កាសម្រាប់បូជាព្រះ នៅមុខវត្តកោះ នៅថ្ងៃបិណ្ឌមួយ កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥។ (ឡេង ឡែន/VOA)

ពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមបោះបាយបិណ្ឌនៅព្រឹកព្រលឹមនាថ្ងៃដាក់បិណ្ឌទីមួយ នៅវត្តកោះ រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥។ ញ។ (ឡេង ឡែន/VOA)
9

ពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមបោះបាយបិណ្ឌនៅព្រឹកព្រលឹមនាថ្ងៃដាក់បិណ្ឌទីមួយ នៅវត្តកោះ រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥។ ញ។ (ឡេង ឡែន/VOA)

XS
SM
MD
LG