ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ពិព័រណ៍​សៀវភៅ​លើក​ទី៥​ «បង្កើន​ការ​អាន​ បង្កើត​ការ​សរសេរ​»

  • ហ៊ាន សុជាតា

ពិព័រណ៍​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​លើក​ទី​៥​ ​ក្រោម​ប្រធានបទ​ «បង្កើន​ការ​អាន​ បង្កើត​ការ​សរសេរ​» ត្រូវ​បានប្រារព្ធ​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ រយៈពេល​៣​ថ្ងៃ​ ចាប់​ផ្ដើម​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០២​ ដល់​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ទី​០៤​ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១៦។ ការ​រៀបចំ​«​ពិព័រណ៍​សៀវភៅ​»បែប​នេះ​គឺ​ជា​យន្តការ​សំខាន់​មួយ​ដើម្បី​ជួយ​ជំរុញ​ការ​អាន​ និង​ការ​សរសេរ​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​កាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង​។​ ​ពិព័រណ៍​សៀវភៅ​នេះ​ មាន​ស្តង់លក់សៀវភៅ​ប្រមាណ​ជាង​ ៦០​ស្តង់ ដោយ​មាន​ការ​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​សៀវភៅ​ខ្មែរ​ និង​បរទេស​ ការ​ដាក់​លក់​ និង​ការ​ចែកចាយ​សៀវភៅ​មួយ​ចំនួន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ផង​ដែរ​។

ផ្សេង​ទៀត

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​​នៃពិព័រណ៍​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​លើក​ទី​៥​ ​ក្រោម​ប្រធានបទ​ «បង្កើន​ការ​អាន​ បង្កើត​ការ​សរសេរ​» នៅ​ឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃទី​៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
1

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​​នៃពិព័រណ៍​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​លើក​ទី​៥​ ​ក្រោម​ប្រធានបទ​ «បង្កើន​ការ​អាន​ បង្កើត​ការ​សរសេរ​» នៅ​ឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃទី​៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​​នៃពិព័រណ៍​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​លើក​ទី​៥​ ​ក្រោម​ប្រធានបទ​ «បង្កើន​ការ​អាន​ បង្កើត​ការ​សរសេរ​» នៅ​ឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃទី​៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
2

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​​នៃពិព័រណ៍​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​លើក​ទី​៥​ ​ក្រោម​ប្រធានបទ​ «បង្កើន​ការ​អាន​ បង្កើត​ការ​សរសេរ​» នៅ​ឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃទី​៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

ការដាក់តាំង​បង្ហាញ​ និង​លក់​សៀវភៅ​ នៅ​ក្នុង​ពិព័រណ៍​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​លើក​ទី​៥​ ​ក្រោម​ប្រធានបទ​ «បង្កើន​ការ​អាន​ បង្កើត​ការ​សរសេរ​» នៅ​ឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃទី​៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦​។ (​ហ៊ាន​ សុជាតា​/ ​VOA)
3

ការដាក់តាំង​បង្ហាញ​ និង​លក់​សៀវភៅ​ នៅ​ក្នុង​ពិព័រណ៍​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​លើក​ទី​៥​ ​ក្រោម​ប្រធានបទ​ «បង្កើន​ការ​អាន​ បង្កើត​ការ​សរសេរ​» នៅ​ឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃទី​៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦​។ (​ហ៊ាន​ សុជាតា​/ ​VOA)

ការដាក់តាំង​បង្ហាញ​ និង​លក់​សៀវភៅ​ នៅ​ក្នុង​ពិព័រណ៍​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​លើក​ទី​៥​ ​ក្រោម​ប្រធានបទ​ «បង្កើន​ការ​អាន​ បង្កើត​ការ​សរសេរ​» នៅ​ឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃទី​៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦​។ (​ហ៊ាន​ សុជាតា​/ ​VOA)
4

ការដាក់តាំង​បង្ហាញ​ និង​លក់​សៀវភៅ​ នៅ​ក្នុង​ពិព័រណ៍​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​លើក​ទី​៥​ ​ក្រោម​ប្រធានបទ​ «បង្កើន​ការ​អាន​ បង្កើត​ការ​សរសេរ​» នៅ​ឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃទី​៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦​។ (​ហ៊ាន​ សុជាតា​/ ​VOA)

កុមារី​តូច​ម្នាក់​កំពុង​អាន​សៀវភៅ​រូបភាព​រឿង​និទាន​ នៅ​ក្នុង​ពិព័រណ៍​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​លើក​ទី​៥​ នៅ​ឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃទី​៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦​។ (​ហ៊ាន​ សុជាតា​/ ​VOA) 
5

កុមារី​តូច​ម្នាក់​កំពុង​អាន​សៀវភៅ​រូបភាព​រឿង​និទាន​ នៅ​ក្នុង​ពិព័រណ៍​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​លើក​ទី​៥​ នៅ​ឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃទី​៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦​។ (​ហ៊ាន​ សុជាតា​/ ​VOA) 

កម្មវិធី​អាន​រឿន​និទាន​ និង​​សំណួរចម្លើយ​ ដល់​សិស្ស​ថ្នាក់​បឋមសិក្សា មកពី​សាលា​នានា​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ក្នុង​ពិព័រណ៍​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​លើក​ទី​៥​ ​ក្រោម​ប្រធានបទ​ «បង្កើន​ការ​អាន​ បង្កើត​ការ​សរសេរ​» នៅ​ឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃទី​៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦​។ (​ហ៊ាន​ សុជាតា​/ ​VOA)
6

កម្មវិធី​អាន​រឿន​និទាន​ និង​​សំណួរចម្លើយ​ ដល់​សិស្ស​ថ្នាក់​បឋមសិក្សា មកពី​សាលា​នានា​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ក្នុង​ពិព័រណ៍​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​លើក​ទី​៥​ ​ក្រោម​ប្រធានបទ​ «បង្កើន​ការ​អាន​ បង្កើត​ការ​សរសេរ​» នៅ​ឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃទី​៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦​។ (​ហ៊ាន​ សុជាតា​/ ​VOA)

កម្មវិធី​អាន​រឿន​និទាន​ និង​​សំណួរចម្លើយ​ ដល់​សិស្ស​ថ្នាក់​បឋមសិក្សា មកពី​សាលា​នានា​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ក្នុង​ពិព័រណ៍​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​លើក​ទី​៥​ ​ក្រោម​ប្រធានបទ​ «បង្កើន​ការ​អាន​ បង្កើត​ការ​សរសេរ​» នៅ​ឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃទី​៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦​។ (​ហ៊ាន​ សុជាតា​/ ​VOA)
7

កម្មវិធី​អាន​រឿន​និទាន​ និង​​សំណួរចម្លើយ​ ដល់​សិស្ស​ថ្នាក់​បឋមសិក្សា មកពី​សាលា​នានា​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ក្នុង​ពិព័រណ៍​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​លើក​ទី​៥​ ​ក្រោម​ប្រធានបទ​ «បង្កើន​ការ​អាន​ បង្កើត​ការ​សរសេរ​» នៅ​ឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃទី​៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦​។ (​ហ៊ាន​ សុជាតា​/ ​VOA)

កម្មវិធី​កំសាន្ត​បែប​គូរគំនូរ​ សម្រាប់​កុមារ​តូចៗនៅ​ក្នុង​ពិព័រណ៍​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​លើក​ទី​៥​ ​ក្រោម​ប្រធានបទ​ «បង្កើន​ការ​អាន​ បង្កើត​ការ​សរសេរ​» នៅ​ឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃទី​៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦​។ (​ហ៊ាន​ សុជាតា​/ ​VOA
8

កម្មវិធី​កំសាន្ត​បែប​គូរគំនូរ​ សម្រាប់​កុមារ​តូចៗនៅ​ក្នុង​ពិព័រណ៍​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​លើក​ទី​៥​ ​ក្រោម​ប្រធានបទ​ «បង្កើន​ការ​អាន​ បង្កើត​ការ​សរសេរ​» នៅ​ឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃទី​៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦​។ (​ហ៊ាន​ សុជាតា​/ ​VOA

កម្មវិធី​កំសាន្ត​បែប​គូរគំនូរ​ សម្រាប់​កុមារ​តូចៗនៅ​ក្នុង​ពិព័រណ៍​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​លើក​ទី​៥​ ​ក្រោម​ប្រធានបទ​ «បង្កើន​ការ​អាន​ បង្កើត​ការ​សរសេរ​» នៅ​ឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃទី​៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦​។ (​ហ៊ាន​ សុជាតា​/ ​VOA)
9

កម្មវិធី​កំសាន្ត​បែប​គូរគំនូរ​ សម្រាប់​កុមារ​តូចៗនៅ​ក្នុង​ពិព័រណ៍​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​លើក​ទី​៥​ ​ក្រោម​ប្រធានបទ​ «បង្កើន​ការ​អាន​ បង្កើត​ការ​សរសេរ​» នៅ​ឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃទី​៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦​។ (​ហ៊ាន​ សុជាតា​/ ​VOA)

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​​នៃពិព័រណ៍​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​លើក​ទី​៥​ ​ក្រោម​ប្រធានបទ​ «បង្កើន​ការ​អាន​ បង្កើត​ការ​សរសេរ​» នៅ​ឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃទី​៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA) 
10

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​​នៃពិព័រណ៍​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​លើក​ទី​៥​ ​ក្រោម​ប្រធានបទ​ «បង្កើន​ការ​អាន​ បង្កើត​ការ​សរសេរ​» នៅ​ឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃទី​៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA) 

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​​នៃពិព័រណ៍​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​លើក​ទី​៥​ ​ក្រោម​ប្រធានបទ​ «បង្កើន​ការ​អាន​ បង្កើត​ការ​សរសេរ​» នៅ​ឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃទី​៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA) 
11

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​​នៃពិព័រណ៍​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​លើក​ទី​៥​ ​ក្រោម​ប្រធានបទ​ «បង្កើន​ការ​អាន​ បង្កើត​ការ​សរសេរ​» នៅ​ឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃទី​៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA) 

XS
SM
MD
LG