ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបភាព​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៅ​សន្និសីទ​ស្តី​ពី​សន្តិភាព​​នៅ​កម្ពុជា​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ធ្វើ​នៅ​ទី​ក្រុង​ប៉ារីស​ប្រទេស​បារាំង​កាល​ពី​​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​១៩៩១។

២៨​ឆ្នាំក្រោយ ការ​អនុវត្ត​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​សន្តិភាព​ទីក្រុង​ប៉ារីស​នៅ​តែ​មាន​បញ្ហា

២៨​ឆ្នាំ​ក្រោយ​ពី​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​សន្តិភាព​ក្រុង​ប៉ារីស ក្រុម​អ្នក​ឃ្លាំមើល​​យល់​ថា​កម្ពុជា​នៅ​តែ​មាន​បញ្ហា​ធ្ងន់​ធ្ងរ​ក្នុង​ការ​គោរព​សិទ្ធិ​មនុស្ស​និង​សិទ្ធិ​នយោបាយ ខណៈ​ដែល​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​យល់​ថា កម្ពុជា​កំពុង​ពុះពារ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដើរ​តាម​គោលការណ៍​នៃ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នេះ។

រូបភាព​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៅ​សន្និសីទ​ស្តី​ពី​សន្តិភាព​​នៅ​កម្ពុជា​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ធ្វើ​នៅ​ទី​ក្រុង​ប៉ារីស​ប្រទេស​បារាំង​កាល​ពី​​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​១៩៩១។ Photo: AFP

២៨​ឆ្នាំ​ក្រោយ​ពី​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​សន្តិភាព​ក្រុង​ប៉ារីស ក្រុម​អ្នក​ឃ្លាំមើល​​យល់​ថា​កម្ពុជា​នៅ​តែ​មាន​បញ្ហា​ធ្ងន់​ធ្ងរ​ក្នុង​ការ​គោរព​សិទ្ធិ​មនុស្ស​និង​សិទ្ធិ​នយោបាយ ខណៈ​ដែល​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​យល់​ថា កម្ពុជា​កំពុង​ពុះពារ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដើរ​តាម​គោលការណ៍​នៃ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នេះ។

XS
SM
MD
LG