ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ពិព័រណ៍​សកម្មភាព​ផ្ទាល់​អំពី​ស្រមោល​នៃ​ដែនដី​អនាគត

ពិព័រណ៍​ទោល​មួយ​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ប្លែក​ ដោយ​អ្នក​ទស្សនា​អាច​មើល​ការ​ដំឡើង​ផ្ទាល់​ពី​សិល្បករ​ បាន​ចាប់​ផ្តើម​សម្ភោធ​នៅ​វិចិត្រសាល​សិល្បៈ​សហគមន៍​មូលនិធិ​អាស៊ី កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ ទី​១៥​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៦​។ពិព័រណ៍នេះ​មាន​ចំណង​ជើង​ថា​ «ស្រមោល​នៃ​ដែន​ដី​អនាគត»​ ជា​ស្នាដៃ​ទាំង​ស្រុង​របស់​សិល្បករ​លោក​ គង់​ វលក្ខណ៍ ដែល​មាន​ជំនាញ​សូន​រូប​បែប​សិល្បៈ​ទំនើប​ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​វិចិត្រ​សិល្បៈ​។​
ពិព័រណ៌នេះមានរយៈពេលមួយខែពេញ ចាប់ពីពេលចាប់ផ្តើម រហូតដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦។ លោកវលក្ខណ៍ នឹងបញ្ចប់ដោយការដាក់តាំងបង្ហាញស្នាដៃគំនូរផ្តិតជាមួយការដំឡើងនេះ៕
ផ្សេង​ទៀត

សិល្បករ​ លោក​ គង់​ វលក្ខណ៍​ កំពុង​បង្ហាញ​សកម្មភាព​ផ្ទាល់​នៃ​ដំណើរ​ការ​ដំឡើង​ចម្លាក់​អំពី​«ស្រមោល​នៃ​ដែនដី​អនាគត»​ ដែល​បើក​សម្ពោធ​នៅ​ក្នុង​​វិចិត្រសាល​សិល្បៈ​សហគមន៍​មូលនិធិ​អាស៊ី​ ថ្ងៃ​ទី១៥​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA) 
1

សិល្បករ​ លោក​ គង់​ វលក្ខណ៍​ កំពុង​បង្ហាញ​សកម្មភាព​ផ្ទាល់​នៃ​ដំណើរ​ការ​ដំឡើង​ចម្លាក់​អំពី​«ស្រមោល​នៃ​ដែនដី​អនាគត»​ ដែល​បើក​សម្ពោធ​នៅ​ក្នុង​​វិចិត្រសាល​សិល្បៈ​សហគមន៍​មូលនិធិ​អាស៊ី​ ថ្ងៃ​ទី១៥​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA) 

បំណែក​ដំបូង​នៃ​ចម្លាក់​ដែល​លោក​គង់​ វលក្ខណ៍​ បាន​ដំឡើង​ផ្ទាល់​នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ចាប់​ផ្តើម​បើក​សម្ពោធ​ពិព័រណ៍​ «​ស្រមោល​នៃ​ដែនដី​អនាគត»​ នៅ​វិចិត្រសាល​សិល្បៈ​សហគមន៍​មូលនិធិ​អាស៊ី​ ​ថ្ងៃ​ទី១៥​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)
2

បំណែក​ដំបូង​នៃ​ចម្លាក់​ដែល​លោក​គង់​ វលក្ខណ៍​ បាន​ដំឡើង​ផ្ទាល់​នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ចាប់​ផ្តើម​បើក​សម្ពោធ​ពិព័រណ៍​ «​ស្រមោល​នៃ​ដែនដី​អនាគត»​ នៅ​វិចិត្រសាល​សិល្បៈ​សហគមន៍​មូលនិធិ​អាស៊ី​ ​ថ្ងៃ​ទី១៥​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)

អ្នក​ចូលរួម​កំពុង​ទស្សនា​ សួរ​សំណួរ​ទៅ​លោក​ គង់​ វលក្ខណ៍​ អំពី​ពិព័រណ៍​របស់​លោក​ ដែល​បាន​បើក​បង្ហាញ​នៅ​វិចិត្រសាល​សិល្បៈ​សហគមន៍​មូលនិធិ​អាស៊ី​ ​ថ្ងៃ​ទី១៥​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)
3

អ្នក​ចូលរួម​កំពុង​ទស្សនា​ សួរ​សំណួរ​ទៅ​លោក​ គង់​ វលក្ខណ៍​ អំពី​ពិព័រណ៍​របស់​លោក​ ដែល​បាន​បើក​បង្ហាញ​នៅ​វិចិត្រសាល​សិល្បៈ​សហគមន៍​មូលនិធិ​អាស៊ី​ ​ថ្ងៃ​ទី១៥​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)

បំណែក​ដំបូង​នៃ​ចម្លាក់​ដែល​លោក​គង់​ វលក្ខណ៍​ បាន​ដំឡើង​ផ្ទាល់​នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ចាប់​ផ្តើម​បើក​សម្ពោធ​ពិព័រណ៍​ «​ស្រមោល​នៃ​ដែនដី​អនាគត»​ នៅ​វិចិត្រសាល​សិល្បៈ​សហគមន៍​មូលនិធិ​អាស៊ី​ ​ថ្ងៃ​ទី១៥​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)
4

បំណែក​ដំបូង​នៃ​ចម្លាក់​ដែល​លោក​គង់​ វលក្ខណ៍​ បាន​ដំឡើង​ផ្ទាល់​នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ចាប់​ផ្តើម​បើក​សម្ពោធ​ពិព័រណ៍​ «​ស្រមោល​នៃ​ដែនដី​អនាគត»​ នៅ​វិចិត្រសាល​សិល្បៈ​សហគមន៍​មូលនិធិ​អាស៊ី​ ​ថ្ងៃ​ទី១៥​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)

អ្នក​ចូលរួម​កំពុង​ទស្សនា​ សួរ​សំណួរ​ទៅ​លោក​ គង់​ វលក្ខណ៍​ អំពី​ពិព័រណ៍​របស់​លោក​ ដែល​បាន​បើក​បង្ហាញ​នៅ​វិចិត្រសាល​សិល្បៈ​សហគមន៍​មូលនិធិ​អាស៊ី​ ​ថ្ងៃ​ទី១៥​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA) 
5

អ្នក​ចូលរួម​កំពុង​ទស្សនា​ សួរ​សំណួរ​ទៅ​លោក​ គង់​ វលក្ខណ៍​ អំពី​ពិព័រណ៍​របស់​លោក​ ដែល​បាន​បើក​បង្ហាញ​នៅ​វិចិត្រសាល​សិល្បៈ​សហគមន៍​មូលនិធិ​អាស៊ី​ ​ថ្ងៃ​ទី១៥​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA) 

បំណែក​ដំបូង​នៃ​ចម្លាក់​ដែល​លោក​គង់​ វលក្ខណ៍​ បាន​ដំឡើង​ផ្ទាល់​នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ចាប់​ផ្តើម​បើក​សម្ពោធ​ពិព័រណ៍​ «​ស្រមោល​នៃ​ដែនដី​អនាគត»​ នៅ​វិចិត្រសាល​សិល្បៈ​សហគមន៍​មូលនិធិ​អាស៊ី​ ​ថ្ងៃ​ទី១៥​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)
6

បំណែក​ដំបូង​នៃ​ចម្លាក់​ដែល​លោក​គង់​ វលក្ខណ៍​ បាន​ដំឡើង​ផ្ទាល់​នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ចាប់​ផ្តើម​បើក​សម្ពោធ​ពិព័រណ៍​ «​ស្រមោល​នៃ​ដែនដី​អនាគត»​ នៅ​វិចិត្រសាល​សិល្បៈ​សហគមន៍​មូលនិធិ​អាស៊ី​ ​ថ្ងៃ​ទី១៥​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)

XS
SM
MD
LG