ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ បដាអប់រំស្តីអំពីសុខភាពបន្តពូជ ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលមួយនៅខេត្តសៀមរាប កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១។

ភាគទី ១០៖ សារៈសំខាន់​នៃ​ការ​អប់រំ​ស្តី​អំពី​សុខភាព​បន្តពូជ​និង​ផ្លូវភេទ​ដែល​បើក​ចំហ​និង​ស៊ីជម្រៅ

រូបឯកសារ៖ បដាអប់រំស្តីអំពីសុខភាពបន្តពូជ ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលមួយនៅខេត្តសៀមរាប កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១។ Photo: AFP
XS
SM
MD
LG