ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រងរូបភាព៖ «គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ប្រារព្ធ​ពិធី​​រំឭក​ខួប​ថ្ងៃ​៧​ មករា​ លើក​ទី​៣៨»

  • ហ៊ាន សុជាតា
នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍​ ​ទី​៧​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧​នេះ​ ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា បាន​ប្រារព្ធ​ពិធី​រំឭក​ខួប​ថ្ងៃ​៧​ មករា​ លើក​ទី​៣៨​ នៅឯទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​។ ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ​ដែល​ជា​គណ​បក្ស​កាន់​អំណាច​ តែង​ប្រារព្ធ​ថ្ងៃ ​៧ ​មករា​ ជា​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ។ គណបក្ស​នេះ​ បាន​ចាត់​ទុក​ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែ​មករា ឆ្នាំ​១៩៧៩​ ជា​ថ្ងៃ​រំដោះ​ប្រជាជន​កម្ពុជា ឲ្យ​រួច​ផុត​ពី​ការ​កាប់​សម្លាប់​នៃ​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​។
ផ្សេង​ទៀត

គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​​ បាន​ប្រារព្ធ​ពិធី​រំឭក​ខួប​ថ្ងៃ​៧​ មករា​ លើក​ទី​៣៨​ នៅឯ​​ទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
1

គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​​ បាន​ប្រារព្ធ​ពិធី​រំឭក​ខួប​ថ្ងៃ​៧​ មករា​ លើក​ទី​៣៨​ នៅឯ​​ទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​​ បាន​ប្រារព្ធ​ពិធី​រំឭក​ខួប​ថ្ងៃ​៧​ មករា​ លើក​ទី​៣៨​ នៅឯ​​ទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
2

គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​​ បាន​ប្រារព្ធ​ពិធី​រំឭក​ខួប​ថ្ងៃ​៧​ មករា​ លើក​ទី​៣៨​ នៅឯ​​ទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

ក្រុម​សិល្បករ​សម្តែង​របាំ​ ​នៅ​ក្នុង​ពិធី​រំឭក​ខួប​ថ្ងៃ​៧​ មករា​ លើក​ទី​៣៨​ នៅ​ឯ​​ទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
3

ក្រុម​សិល្បករ​សម្តែង​របាំ​ ​នៅ​ក្នុង​ពិធី​រំឭក​ខួប​ថ្ងៃ​៧​ មករា​ លើក​ទី​៣៨​ នៅ​ឯ​​ទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​​ បាន​ប្រារព្ធ​ពិធី​រំឭក​ខួប​ថ្ងៃ​៧​ មករា​ លើក​ទី​៣៨​ នៅឯ​​ទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
4

គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​​ បាន​ប្រារព្ធ​ពិធី​រំឭក​ខួប​ថ្ងៃ​៧​ មករា​ លើក​ទី​៣៨​ នៅឯ​​ទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

ក្រុម​សិល្បករ​សម្តែង​របាំ​ ​នៅ​ក្នុង​ពិធី​រំឭក​ខួប​ថ្ងៃ​៧​ មករា​ លើក​ទី​៣៨​ នៅ​ឯ​​ទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)​ 
5

ក្រុម​សិល្បករ​សម្តែង​របាំ​ ​នៅ​ក្នុង​ពិធី​រំឭក​ខួប​ថ្ងៃ​៧​ មករា​ លើក​ទី​៣៨​ នៅ​ឯ​​ទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)​ 

សមាជិក​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ចូលរួម​​ក្នុង​ពិធី​រំឭក​ខួប​ថ្ងៃ​៧​ មករា​ លើក​ទី​៣៨​ នៅឯ​​ទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
6

សមាជិក​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ចូលរួម​​ក្នុង​ពិធី​រំឭក​ខួប​ថ្ងៃ​៧​ មករា​ លើក​ទី​៣៨​ នៅឯ​​ទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

សមាជិក​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ចូលរួម​​ក្នុង​ពិធី​រំឭក​ខួប​ថ្ងៃ​៧​ មករា​ លើក​ទី​៣៨​ នៅឯ​​ទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA) 
7

សមាជិក​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ចូលរួម​​ក្នុង​ពិធី​រំឭក​ខួប​ថ្ងៃ​៧​ មករា​ លើក​ទី​៣៨​ នៅឯ​​ទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA) 

លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ហ៊ុន​ សែន​ ថត​រូប​ជាមួយ​អ្នក​គាំ​ទ្រ​របស់​លោក​ ក្នុង​ពិធី​រំឭក​ខួប​ថ្ងៃ​៧​ មករា​ លើក​ទី​៣៨​ នៅឯ​​ទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
8

លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ហ៊ុន​ សែន​ ថត​រូប​ជាមួយ​អ្នក​គាំ​ទ្រ​របស់​លោក​ ក្នុង​ពិធី​រំឭក​ខួប​ថ្ងៃ​៧​ មករា​ លើក​ទី​៣៨​ នៅឯ​​ទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​​ បាន​ប្រារព្ធ​ពិធី​រំឭក​ខួប​ថ្ងៃ​៧​ មករា​ លើក​ទី​៣៨​ នៅឯ​​ទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
9

គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​​ បាន​ប្រារព្ធ​ពិធី​រំឭក​ខួប​ថ្ងៃ​៧​ មករា​ លើក​ទី​៣៨​ នៅឯ​​ទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

សមាជិក​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ចូលរួម​​ក្នុង​ពិធី​រំឭក​ខួប​ថ្ងៃ​៧​ មករា​ លើក​ទី​៣៨​ នៅឯ​​ទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
10

សមាជិក​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ចូលរួម​​ក្នុង​ពិធី​រំឭក​ខួប​ថ្ងៃ​៧​ មករា​ លើក​ទី​៣៨​ នៅឯ​​ទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ហ៊ុន​ សែន​ ថ្លែង​សន្ទរកថា​នៅ​ក្នុង​​ពិធី​រំឭក​ខួប​ថ្ងៃ​៧​ មករា​ លើក​ទី​៣៨​ នៅឯ​​ទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
11

លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ហ៊ុន​ សែន​ ថ្លែង​សន្ទរកថា​នៅ​ក្នុង​​ពិធី​រំឭក​ខួប​ថ្ងៃ​៧​ មករា​ លើក​ទី​៣៨​ នៅឯ​​ទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។​ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

XS
SM
MD
LG