ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ កុមារ​នៅ​ជំរំ​ជន​ភៀស​ខ្លួន​តាម​ព្រំដែន​កម្ពុជា​ថៃ

រូបថត​ទាំងនេះ ជា​ស្នាដៃ​ថត​របស់​លោក Jack Dunford នៃកុមារ​កម្ពុជា​នៅ​តាម​ជំរំ​ជន​ភៀស​ខ្លួន​តាម​ព្រំដែន​កម្ពុជា-ថៃ ក្នុង​អំឡុង​ទសវត្សរ៍​១៩៨០។ ក្នុង​ចន្លោះ​ទសវត្សរ៍​១៩៧០ រហូត​ដល់​ទសវត្សរ៍​១៩៩០ សង្គ្រាម​ស៊ីវិល​នៅ​កម្ពុជា​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ប្រមាណ​ជាង​២ម៉ឺន​នាក់​រត់​ភៀស​ខ្លួន​ឆ្លង​ព្រំដែន ដើម្បី​សុំ​សិទ្ធិ​ជ្រក​កោន​នៅ​ប្រទេស​លោក​ខាង​លិច។ សព្វថ្ងៃ​នេះ ប្រជា​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​រាប់សែន​នាក់​រួម​ទាំង​មនុស្ស​ជំនាន់​ទីពីរ និង​ទីបី​នៃ​ជន​ភៀស​ខ្លួន​កម្ពុជា​លើក​ដំបូង កំពុង​តែ​រស់​នៅ​ក្នុង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក និង​បណ្តា​ប្រទេសមួយ​នានា​នៅ​ទ្វីប​អ៊ឺរ៉ុប៕
ផ្សេង​ទៀត

រូបភាព​កុមារ​តូចៗ​នៅ​ជំរំ ​ខាវអ៊ីដាង នៅ​ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ១៩៨១។ (ដោយ​លោក Jack Dunford)
1

រូបភាព​កុមារ​តូចៗ​នៅ​ជំរំ ​ខាវអ៊ីដាង នៅ​ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ១៩៨១។ (ដោយ​លោក Jack Dunford)

រូបភាព​កុមារ​តូចៗ​នៅ​ជំរំ ​សាយវ័ន នៅខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ១៩៨៥។ (ដោយ​លោក Jack Dunford)
2

រូបភាព​កុមារ​តូចៗ​នៅ​ជំរំ ​សាយវ័ន នៅខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ១៩៨៥។ (ដោយ​លោក Jack Dunford)

រូបភាព​កុមារ​តូចៗ​នៅ​ជំរំ នង ចាន់ នៅខែ​កក្កដា ឆ្នាំ១៩៨២។ (ដោយ​លោក Jack Dunford)
3

រូបភាព​កុមារ​តូចៗ​នៅ​ជំរំ នង ចាន់ នៅខែ​កក្កដា ឆ្នាំ១៩៨២។ (ដោយ​លោក Jack Dunford)

រូបភាព​កុមារ​តូចៗ​នៅ​ជំរំ សាយធូ នៅខែ​មិថុនា ឆ្នាំ១៩៨៥។ (ដោយ​លោក Jack Dunford)
4

រូបភាព​កុមារ​តូចៗ​នៅ​ជំរំ សាយធូ នៅខែ​មិថុនា ឆ្នាំ១៩៨៥។ (ដោយ​លោក Jack Dunford)

រូបភាព​កុមារ​តូចៗ​នៅ​ជំរំ សាយសេវិន នៅខែ​មិថុនា ឆ្នាំ១៩៨៥។ (ដោយ​លោក Jack Dunford)
5

រូបភាព​កុមារ​តូចៗ​នៅ​ជំរំ សាយសេវិន នៅខែ​មិថុនា ឆ្នាំ១៩៨៥។ (ដោយ​លោក Jack Dunford)

រូបភាព​កុមារ​តូចៗ​នៅ​ជំរំ សាយ​អេេតថ៍ នៅខែ​មិថុនា ឆ្នាំ១៩៨៨។ (ដោយ​លោក Jack Dunford)
6

រូបភាព​កុមារ​តូចៗ​នៅ​ជំរំ សាយ​អេេតថ៍ នៅខែ​មិថុនា ឆ្នាំ១៩៨៨។ (ដោយ​លោក Jack Dunford)

រូបភាព​កុមារ​តូចៗ​នៅ​ជំរំ នង សែន នៅខែ​កក្កដា ឆ្នាំ១៩៨៨។ (ដោយ​លោក Jack Dunford)
7

រូបភាព​កុមារ​តូចៗ​នៅ​ជំរំ នង សែន នៅខែ​កក្កដា ឆ្នាំ១៩៨៨។ (ដោយ​លោក Jack Dunford)

រូបភាព​កុមារ​តូចៗ​នៅ​ជំរំ នង សាម៉េត នៅខែ​មករា ឆ្នាំ១៩៨២។ (ដោយ​លោក Jack Dunford)
8

រូបភាព​កុមារ​តូចៗ​នៅ​ជំរំ នង សាម៉េត នៅខែ​មករា ឆ្នាំ១៩៨២។ (ដោយ​លោក Jack Dunford)

រូបភាព​កុមារ​តូចៗ​នៅ​ជំរំ នង សាម៉េត នៅខែ​មករា ឆ្នាំ១៩៨២។ (ដោយ​លោក Jack Dunford)
9

រូបភាព​កុមារ​តូចៗ​នៅ​ជំរំ នង សាម៉េត នៅខែ​មករា ឆ្នាំ១៩៨២។ (ដោយ​លោក Jack Dunford)

រូបភាព​កុមារ​តូចៗ​នៅ​ជំរំ នង សាម៉េត នៅខែ​មករា ឆ្នាំ១៩៨២។ (ដោយ​លោក Jack Dunford)
10

រូបភាព​កុមារ​តូចៗ​នៅ​ជំរំ នង សាម៉េត នៅខែ​មករា ឆ្នាំ១៩៨២។ (ដោយ​លោក Jack Dunford)

រូបភាព​កុមារ​តូចៗ​នៅ​ជំរំ សាយប៊ី នៅខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៨៧។ (ដោយ​លោក Jack Dunford)
11

រូបភាព​កុមារ​តូចៗ​នៅ​ជំរំ សាយប៊ី នៅខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៨៧។ (ដោយ​លោក Jack Dunford)

XS
SM
MD
LG