ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

មនុស្ស​ម្នាក់​បាន​ស្លាប់​អំឡុងពេល​បាតុកម្ម​នៅ​ក្រុង Charlotte បន្ទាប់​​ពី​ហេតុការណ៍​ប៉ូលិស​​បាញ់​ស្លាប់​​បុរស​ស្បែក​ខ្មៅ​ម្នាក់

អំពើហិង្សា​បាន​ផ្ទុះ​ឡើង​នៅ​យប់​ទី​ពីរ​បន្តបន្ទាប់​គ្នា​នៅ​ក្រុង​ Charlotte រដ្ឋ North Carolina ទី​ដែល​ក្រុមបាតុករ​បាន​ប្រមូល​ផ្តុំ​ដើម្បី​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​បាញ់​សម្លាប់​បុរស​ជនជាតិ​អាមេរិក​កាត់​អាហ្រ្វិក​ម្នាក់​ដោយ​ប៉ូលិស។ ក្រុម​មន្រ្តី​និយាយ​ថា បុរស​ម្នាក់​ដែល​ត្រូវ​បាន​បាញ់​អំឡុងពេល​បាតុកម្ម​ បាន​ស្លាប់​ ប៉ុន្តែ​មិនបាន​បង្ក​របួស​ដោយ​មន្រ្តី​ប៉ូលិស​ទេ។ ក្រុមបាតុករ​មាន​ការ​ខឹង​សម្បារ​ចំពោះ​ការ​បាញ់​សម្លាប់​បុរស​ឈ្មោះ Keith Lamont កាល​ពី​ថ្ងៃអង្គារ ទី២០ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​តំបន់​អគារ​ស្នាក់​នៅ​របស់​បុរស​ម្នាក់​នោះ។ ប៉ូលិស​បាន​និយាយ​ថា បុរស​ស្បែកខ្មៅ​រូប​នោះ​មាន​កាំភ្លើង​ជាប់​ខ្លួន ខណៈ​ដែល​អ្នក​ជិតខាង និង​គ្រួសារ​និយាយ​ថា បុរស​នោះ​កាន់​តែ​សៀវភៅ​ប៉ុណ្ណោះ។

ផ្សេង​ទៀត

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦ បាតុករ​ធ្វើ​ការ​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​បាញ់​សម្លាប់​បុរស​ស្បែក​ខ្មៅ​លោក Keith Lamont Scott ដោយ​ប៉ូលិស​នៅ​ក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina។ ក្រុម​មន្រ្តី​ប៉ូលិស​បាន​បាញ់​ឧស្ម័ន​បង្ហូរ​ទឹក​ភ្នែក​ដើម្បី​បំបែក​ហ្វូង​បាតុករ។ 
1

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦ បាតុករ​ធ្វើ​ការ​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​បាញ់​សម្លាប់​បុរស​ស្បែក​ខ្មៅ​លោក Keith Lamont Scott ដោយ​ប៉ូលិស​នៅ​ក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina។ ក្រុម​មន្រ្តី​ប៉ូលិស​បាន​បាញ់​ឧស្ម័ន​បង្ហូរ​ទឹក​ភ្នែក​ដើម្បី​បំបែក​ហ្វូង​បាតុករ។ 

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦ បាតុករ​ធ្វើ​ការ​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​បាញ់​សម្លាប់​បុរស​ស្បែក​ខ្មៅ​លោក Keith Lamont Scott ដោយ​ប៉ូលិស​នៅ​ក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina។ ក្រុម​មន្រ្តី​ប៉ូលិស​បាន​បាញ់​ឧស្ម័ន​បង្ហូរ​ទឹក​ភ្នែក​ដើម្បី​បំបែក​ហ្វូង​បាតុករ។
2

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦ បាតុករ​ធ្វើ​ការ​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​បាញ់​សម្លាប់​បុរស​ស្បែក​ខ្មៅ​លោក Keith Lamont Scott ដោយ​ប៉ូលិស​នៅ​ក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina។ ក្រុម​មន្រ្តី​ប៉ូលិស​បាន​បាញ់​ឧស្ម័ន​បង្ហូរ​ទឹក​ភ្នែក​ដើម្បី​បំបែក​ហ្វូង​បាតុករ។

ប៉ូលិស​បាញ់​ឧស្ម័ន​បង្ហូរ​ទឹក​ភ្នែក​ ខណៈ​ដែល​ក្រុម​បាតុករ​បាន​ប្រមូល​គ្នា​នៅ​តំបន់​កណ្តាល​ក្រុង បន្ទាប់​ពី​មាន​ការ​បាញ់​សម្លាប់​បុរស​ស្បែក​ខ្មៅ​លោក Keith Lamont Scott ​នៅ​ក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។
3

ប៉ូលិស​បាញ់​ឧស្ម័ន​បង្ហូរ​ទឹក​ភ្នែក​ ខណៈ​ដែល​ក្រុម​បាតុករ​បាន​ប្រមូល​គ្នា​នៅ​តំបន់​កណ្តាល​ក្រុង បន្ទាប់​ពី​មាន​ការ​បាញ់​សម្លាប់​បុរស​ស្បែក​ខ្មៅ​លោក Keith Lamont Scott ​នៅ​ក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។

បុរស​ម្នាក់​អង្គុយ​ជិត​ត្លុក​ឈាម​ បន្ទាប់​ពី​បុរស​ម្នាក់​ទៀត​ត្រូវ​បាន​រងរបួស​អំឡុងពេល​បាតុកម្ម​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​បាញ់​សម្លាប់​បុរស​ស្បែក​ខ្មៅលោក Keith Lamont Scott នៅ​ក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
4

បុរស​ម្នាក់​អង្គុយ​ជិត​ត្លុក​ឈាម​ បន្ទាប់​ពី​បុរស​ម្នាក់​ទៀត​ត្រូវ​បាន​រងរបួស​អំឡុងពេល​បាតុកម្ម​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​បាញ់​សម្លាប់​បុរស​ស្បែក​ខ្មៅលោក Keith Lamont Scott នៅ​ក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦ បាតុករ​ធ្វើ​ការ​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​បាញ់​សម្លាប់​បុរស​ស្បែក​ខ្មៅ​លោក Keith Lamont Scott ដោយ​ប៉ូលិស​នៅ​ក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina។ ក្រុម​មន្រ្តី​ប៉ូលិស​បាន​បាញ់​ឧស្ម័ន​បង្ហូរ​ទឹក​ភ្នែក​ដើម្បី​បំបែក​ហ្វូង​បាតុករ។ 
5

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦ បាតុករ​ធ្វើ​ការ​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​បាញ់​សម្លាប់​បុរស​ស្បែក​ខ្មៅ​លោក Keith Lamont Scott ដោយ​ប៉ូលិស​នៅ​ក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina។ ក្រុម​មន្រ្តី​ប៉ូលិស​បាន​បាញ់​ឧស្ម័ន​បង្ហូរ​ទឹក​ភ្នែក​ដើម្បី​បំបែក​ហ្វូង​បាតុករ។ 

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦ បាតុករ​ធ្វើ​ការ​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​បាញ់​សម្លាប់​បុរស​ស្បែក​ខ្មៅ​លោក Keith Lamont Scott ដោយ​ប៉ូលិស​នៅ​ក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina។ ក្រុម​មន្រ្តី​ប៉ូលិស​បាន​បាញ់​ឧស្ម័ន​បង្ហូរ​ទឹក​ភ្នែក​ដើម្បី​បំបែក​ហ្វូង​បាតុករ។ 
6

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦ បាតុករ​ធ្វើ​ការ​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​បាញ់​សម្លាប់​បុរស​ស្បែក​ខ្មៅ​លោក Keith Lamont Scott ដោយ​ប៉ូលិស​នៅ​ក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina។ ក្រុម​មន្រ្តី​ប៉ូលិស​បាន​បាញ់​ឧស្ម័ន​បង្ហូរ​ទឹក​ភ្នែក​ដើម្បី​បំបែក​ហ្វូង​បាតុករ។ 

បុរស​ម្នាក់​ត្រូវ​បាន​ប៉ូលិស​ឃុំ​ខ្លួន អំឡុងពេល​បាតុកម្ម​តវ៉ា​ការ​បាញ់​សម្លាប់​បុរស​ស្បែក​ខ្មៅ​លោក Keith Lamont Scott នៅ​ក្រុង Charlotte រដ្ឋ​ North Carolina កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
7

បុរស​ម្នាក់​ត្រូវ​បាន​ប៉ូលិស​ឃុំ​ខ្លួន អំឡុងពេល​បាតុកម្ម​តវ៉ា​ការ​បាញ់​សម្លាប់​បុរស​ស្បែក​ខ្មៅ​លោក Keith Lamont Scott នៅ​ក្រុង Charlotte រដ្ឋ​ North Carolina កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

ប៉ូលិស​ឡោមព័ទ្ធ​កន្លែង​មួយ​ដែល​មាន​ត្លុក​ឈាម បន្ទាប់​ពី​បុរស​ម្នាក់​បាន​រងរបួស​អំឡុងពេល​បាតុកម្ម​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​បាញ់​សម្លាប់​បុរស​ស្បែក​ខ្មៅ​លោក Keith Lamont Soctt ដោយ​ប៉ូលិស​នៅ​ក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។
8

ប៉ូលិស​ឡោមព័ទ្ធ​កន្លែង​មួយ​ដែល​មាន​ត្លុក​ឈាម បន្ទាប់​ពី​បុរស​ម្នាក់​បាន​រងរបួស​អំឡុងពេល​បាតុកម្ម​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​បាញ់​សម្លាប់​បុរស​ស្បែក​ខ្មៅ​លោក Keith Lamont Soctt ដោយ​ប៉ូលិស​នៅ​ក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦ បាតុករ​ធ្វើ​ការ​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​បាញ់​សម្លាប់​បុរស​ស្បែក​ខ្មៅ​លោក Keith Lamont Scott ដោយ​ប៉ូលិស​នៅ​ក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina។
9

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦ បាតុករ​ធ្វើ​ការ​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​បាញ់​សម្លាប់​បុរស​ស្បែក​ខ្មៅ​លោក Keith Lamont Scott ដោយ​ប៉ូលិស​នៅ​ក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina។

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦ បាតុករ​ធ្វើ​ការ​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​បាញ់​សម្លាប់​បុរស​ស្បែក​ខ្មៅ​លោក Keith Lamont Scott ដោយ​ប៉ូលិស​នៅ​ក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina។ ក្រុម​មន្រ្តី​ប៉ូលិស​បាន​បាញ់​ឧស្ម័ន​បង្ហូរ​ទឹក​ភ្នែក​ដើម្បី​បំបែក​ហ្វូង​បាតុករ។ 
10

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦ បាតុករ​ធ្វើ​ការ​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​បាញ់​សម្លាប់​បុរស​ស្បែក​ខ្មៅ​លោក Keith Lamont Scott ដោយ​ប៉ូលិស​នៅ​ក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina។ ក្រុម​មន្រ្តី​ប៉ូលិស​បាន​បាញ់​ឧស្ម័ន​បង្ហូរ​ទឹក​ភ្នែក​ដើម្បី​បំបែក​ហ្វូង​បាតុករ។ 

XS
SM
MD
LG