ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

បន្ទាប់​ពី​លទ្ធផល​ប្រឡង​បញ្ចប់​សញ្ញា​ប័ត្រ​ទុតិយ​ភូមិ​បាន​ប្រកាស​ជាផ្លូវការ

ដោយ៖ ស៊ុយ ហ៊ា​ម​ខេមរា
ផ្សេង​ទៀត

អ្នកលក់​ផ្កានៅ​ទៅមុខព្រះបរមរាជវាំង​ក្នុងទីក្រុង​ភ្នំពេញ
1

អ្នកលក់​ផ្កានៅ​ទៅមុខព្រះបរមរាជវាំង​ក្នុងទីក្រុង​ភ្នំពេញ

ផ្កាឈូក​ដែល​សិស្សវិទ្យាល័យ​ទើប​ប្រឡងជាប់​ទិញ​សម្រាប់​ថ្វាយ​ព្រះ
2

ផ្កាឈូក​ដែល​សិស្សវិទ្យាល័យ​ទើប​ប្រឡងជាប់​ទិញ​សម្រាប់​ថ្វាយ​ព្រះ

ផ្កាឈូក​ដែល​សិស្សវិទ្យាល័យ​ទើប​ប្រឡងជាប់​ទិញ​សម្រាប់​ថ្វាយ​ព្រះ
3

ផ្កាឈូក​ដែល​សិស្សវិទ្យាល័យ​ទើប​ប្រឡងជាប់​ទិញ​សម្រាប់​ថ្វាយ​ព្រះ

សិស្ស​ជាប់បាក់ឌុប​ម្នាក់​ក្នុង​ចំណោម​សិស្ស​ជាច្រើន​មកបួងសួងលាបំណន់​នៅ​ព្រះអង្គដង្កា
4

សិស្ស​ជាប់បាក់ឌុប​ម្នាក់​ក្នុង​ចំណោម​សិស្ស​ជាច្រើន​មកបួងសួងលាបំណន់​នៅ​ព្រះអង្គដង្កា

សិស្ស​ជាប់បាក់ឌុប​ម្នាក់​ក្នុង​ចំណោម​សិស្ស​ជាច្រើន​មកបួងសួងលាបំណន់​នៅ​ព្រះអង្គដង្កា
5

សិស្ស​ជាប់បាក់ឌុប​ម្នាក់​ក្នុង​ចំណោម​សិស្ស​ជាច្រើន​មកបួងសួងលាបំណន់​នៅ​ព្រះអង្គដង្កា

សិស្ស​ជាប់បាក់ឌុប​ម្នាក់​ក្នុង​ចំណោម​សិស្ស​ជាច្រើន​មកបួងសួងលាបំណន់​នៅ​ព្រះអង្គដង្កា
6

សិស្ស​ជាប់បាក់ឌុប​ម្នាក់​ក្នុង​ចំណោម​សិស្ស​ជាច្រើន​មកបួងសួងលាបំណន់​នៅ​ព្រះអង្គដង្កា

XS
SM
MD
LG