ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ខួប​ទី​២៥​ឆ្នាំ​នៃ​ដួល​រលំ​ជញ្ជាំង​ប៊ែរឡាំង​រំឭក​ពី​ប្រវត្តិសាស្ត្រ

ថ្ងៃ​ទី​៩​ខែ​វិច្ឆិកា​ចុង​សប្តាហ៍​នេះ កត់​សម្គាល់​ខួប​ទី​២៥​ឆ្នាំ​នៃ​ការ​ដួល​រលំនៃជញ្ជាំងក្រុង​ប៊ែរឡាំង​ឬ Berlin Wall ​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់។ តទៅ​នេះ​ជា​រូបថត​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ស្ថាបនា​និង​ការ​ដួល​រលំ​នៃ​ជញ្ជាំង​ប៊ែរឡាំង។
ផ្សេង​ទៀត

West German construction workers have a chat in West Berlin, April 18, 1967 at the meters high wall separating the city, as the communists hold their seventh party congress in East Berlin. (AP Photo/Edwin Reichert)
1

West German construction workers have a chat in West Berlin, April 18, 1967 at the meters high wall separating the city, as the communists hold their seventh party congress in East Berlin. (AP Photo/Edwin Reichert)

Berlin Wall
2

Berlin Wall

ARCHIV - Ein Ostberliner Polizist arbeitet am 9. Oktober 1961 an der Berliner Mauer. Am Donnerstag, den 13. August 2009, jaehrt sich der offizielle Tag des Mauerbaus zum 48. Mal. (AP Photo/Archiv) * NUR S/W * --- FILE - In this Oct. 9, 1961 file photo an
3

ARCHIV - Ein Ostberliner Polizist arbeitet am 9. Oktober 1961 an der Berliner Mauer. Am Donnerstag, den 13. August 2009, jaehrt sich der offizielle Tag des Mauerbaus zum 48. Mal. (AP Photo/Archiv) * NUR S/W * --- FILE - In this Oct. 9, 1961 file photo an

ARCHIV - Westberliner schauen im August 1961 Ostberliner Arbeitern bei der Errichtung der Berliner Mauer an der Wildenbruchstrasse und Heidelbergerstrasse zu. Am Donnerstag, den 13. August 2009, jaehrt sich der offizielle Tag des Mauerbaus zum 48. Mal. (
4

ARCHIV - Westberliner schauen im August 1961 Ostberliner Arbeitern bei der Errichtung der Berliner Mauer an der Wildenbruchstrasse und Heidelbergerstrasse zu. Am Donnerstag, den 13. August 2009, jaehrt sich der offizielle Tag des Mauerbaus zum 48. Mal. (

Germany Remnants of the Berlin Wall
5

Germany Remnants of the Berlin Wall

A demonstrator pounds away at the Berlin Wall as East German border guards look on from above at the Brandenburg Gate 11 November 1989.WR - RTRRSTV
6

A demonstrator pounds away at the Berlin Wall as East German border guards look on from above at the Brandenburg Gate 11 November 1989.WR - RTRRSTV

FILE PHOTO 11NOV89 - East Berlin border guards stand atop the Berlin Wall in front of the Brandeburg Gate in this November 11, 1989 file photo. The 10th anniversary off the "fall" of the Berlin wall is coming up on November 10, 1999. - RTXJABH
7

FILE PHOTO 11NOV89 - East Berlin border guards stand atop the Berlin Wall in front of the Brandeburg Gate in this November 11, 1989 file photo. The 10th anniversary off the "fall" of the Berlin wall is coming up on November 10, 1999. - RTXJABH

Germany Berlin Wall Anniversary Then and Now
8

Germany Berlin Wall Anniversary Then and Now

Germany Berlin Wall Anniversary Then and Now
9

Germany Berlin Wall Anniversary Then and Now

XS
SM
MD
LG