ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ «ការ​តាំងពិព័រណ៌​គ្រឿង​អលង្ការធ្វើ​មាស​និង​ប្រាក់​​សម្រាប់​បំពាក់​លើ​មនុស្ស​និង​ព្រះ​អាទិទេព​ក្នុង​សម័យ​បុរាណ»

គ្រឿងអលង្ការធ្វើពីមាសនិងសំរិទ្ធិកាលពីសម័យអង្គរសម្រាប់​បំពាក់​លើ​មនុស្ស​និង​ព្រះអាទិទេព ដែលមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជា ពីប្រទេសអង់គ្លេសមួយចំនួនទៀតត្រូវបានមន្រ្តីប្រមែប្រមូលនិងកំណាយពីសម័យអង្គរនិងសម័យមុនអង្គរត្រូវបានយកមកតាំងបង្ហាញ ជាសាធារណនៅសារមន្ទីរជាតិចាប់ពីខែមករាដល់ខែកុម្ភៈ២០១៨។ ការ​ពាក់គ្រឿង​អលង្ការ​មាន​តម្លៃ​នៅ​ក្នុង​សម័យ​បុរាណ​ អាច​បង្ហាញ​ពី​ឋានៈរបស់​បុគ្គល​ម្នាក់​ៗ​ដោយ​សារ​គ្រឿង​អលង្ការ​និមួយៗ​មាន​តម្លៃ​ខ្លាំង​ណាស់​។
ផ្សេង​ទៀត

គ្រឿងអលង្ការធ្វើពីមាសសម្រាប់​ព្រះរាជាត្រូវ​បាន​តាំង​បង្ហាញ ជាសាធារណនៅសារមន្ទីរជាតិចាប់ពីខែមករាដល់ខឋេកុម្ភៈ២០១៨។(ទុំ ម្លិះ/VOA)
1

គ្រឿងអលង្ការធ្វើពីមាសសម្រាប់​ព្រះរាជាត្រូវ​បាន​តាំង​បង្ហាញ ជាសាធារណនៅសារមន្ទីរជាតិចាប់ពីខែមករាដល់ខឋេកុម្ភៈ២០១៨។(ទុំ ម្លិះ/VOA)

គ្រឿងអលង្ការធ្វើពីមាសសម្រាប់​បំពាក់​បដិមា​ថ្មត្រូវ​បាន​តាំង​បង្ហាញ ជាសាធារណនៅសារមន្ទីរជាតិចាប់ពីខែមករាដល់ខឋេកុម្ភៈ២០១៨។(ទុំ ម្លិះ/VOA)
2

គ្រឿងអលង្ការធ្វើពីមាសសម្រាប់​បំពាក់​បដិមា​ថ្មត្រូវ​បាន​តាំង​បង្ហាញ ជាសាធារណនៅសារមន្ទីរជាតិចាប់ពីខែមករាដល់ខឋេកុម្ភៈ២០១៨។(ទុំ ម្លិះ/VOA)

បុរសជនជាតិ​កម្ពុជា​​ម្នាក់​កំពុងថត​គ្រឿងអលង្ការធ្វើពីមាសនិងសំរិទ្ធិកាលពីសម័យអង្គរ ដែលមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជា ពីប្រទេសអង់គ្លេសមួយចំនួនទៀតត្រូវបានមន្រ្តីប្រមែប្រមូលនិងកំណាយពីសម័យអង្គរនិងសម័យមុនអង្គរដែលត្រូវបានយកមកតាំងបង្ហាញ នៅសារមន្ទីរជាតិចាប់ពីខែមករាដល់ខឋេកុម្ភៈ២០១៨។(ទុំ ម្លិះ/VOA)
3

បុរសជនជាតិ​កម្ពុជា​​ម្នាក់​កំពុងថត​គ្រឿងអលង្ការធ្វើពីមាសនិងសំរិទ្ធិកាលពីសម័យអង្គរ ដែលមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជា ពីប្រទេសអង់គ្លេសមួយចំនួនទៀតត្រូវបានមន្រ្តីប្រមែប្រមូលនិងកំណាយពីសម័យអង្គរនិងសម័យមុនអង្គរដែលត្រូវបានយកមកតាំងបង្ហាញ នៅសារមន្ទីរជាតិចាប់ពីខែមករាដល់ខឋេកុម្ភៈ២០១៨។(ទុំ ម្លិះ/VOA)

គ្រឿងអលង្ការធ្វើពីមាសនិងសំរិទ្ធិកាលពីសម័យអង្គរ ដែលមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជា ពីប្រទេសអង់គ្លេសមួយចំនួនទៀតត្រូវបានមន្រ្តីប្រមែប្រមូលនិងកំណាយពីសម័យអង្គរនិងសម័យមុនអង្គរត្រូវបានយកមកតាំងបង្ហាញ ជាសាធារណនៅសារមន្ទីរជាតិចាប់ពីខែមករាដល់ខែកុម្ភៈ២០១៨។(ទុំ ម្លិះ/VOA)
4

គ្រឿងអលង្ការធ្វើពីមាសនិងសំរិទ្ធិកាលពីសម័យអង្គរ ដែលមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជា ពីប្រទេសអង់គ្លេសមួយចំនួនទៀតត្រូវបានមន្រ្តីប្រមែប្រមូលនិងកំណាយពីសម័យអង្គរនិងសម័យមុនអង្គរត្រូវបានយកមកតាំងបង្ហាញ ជាសាធារណនៅសារមន្ទីរជាតិចាប់ពីខែមករាដល់ខែកុម្ភៈ២០១៨។(ទុំ ម្លិះ/VOA)

គ្រឿងអលង្ការធ្វើពីមាសនិងសំរិទ្ធិកាលពីសម័យអង្គរ ដែលមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជា ពីប្រទេសអង់គ្លេសមួយចំនួនទៀតត្រូវបានមន្រ្តីប្រមែប្រមូលនិងកំណាយពីសម័យអង្គរនិងសម័យមុនអង្គរត្រូវបានយកមកតាំងបង្ហាញ ជាសាធារណនៅសារមន្ទីរជាតិចាប់ពីខែមករាដល់ខែកុម្ភៈ២០១៨។(ទុំ ម្លិះ/VOA)
5

គ្រឿងអលង្ការធ្វើពីមាសនិងសំរិទ្ធិកាលពីសម័យអង្គរ ដែលមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជា ពីប្រទេសអង់គ្លេសមួយចំនួនទៀតត្រូវបានមន្រ្តីប្រមែប្រមូលនិងកំណាយពីសម័យអង្គរនិងសម័យមុនអង្គរត្រូវបានយកមកតាំងបង្ហាញ ជាសាធារណនៅសារមន្ទីរជាតិចាប់ពីខែមករាដល់ខែកុម្ភៈ២០១៨។(ទុំ ម្លិះ/VOA)

គ្រឿងអលង្ការធ្វើពីមាសនិងសំរិទ្ធិកាលពីសម័យអង្គរ ដែលមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជា ពីប្រទេសអង់គ្លេសមួយចំនួនទៀតត្រូវបានមន្រ្តីប្រមែប្រមូលនិងកំណាយពីសម័យអង្គរនិងសម័យមុនអង្គរត្រូវបានយកមកតាំងបង្ហាញ ជាសាធារណនៅសារមន្ទីរជាតិចាប់ពីខែមករាដល់ខែកុម្ភៈ២០១៨។(ទុំ ម្លិះ/VOA)
6

គ្រឿងអលង្ការធ្វើពីមាសនិងសំរិទ្ធិកាលពីសម័យអង្គរ ដែលមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជា ពីប្រទេសអង់គ្លេសមួយចំនួនទៀតត្រូវបានមន្រ្តីប្រមែប្រមូលនិងកំណាយពីសម័យអង្គរនិងសម័យមុនអង្គរត្រូវបានយកមកតាំងបង្ហាញ ជាសាធារណនៅសារមន្ទីរជាតិចាប់ពីខែមករាដល់ខែកុម្ភៈ២០១៨។(ទុំ ម្លិះ/VOA)

គ្រឿងអលង្ការធ្វើពីមាសសម្រាប់​បំពាក់​បដិមា​ថ្មត្រូវ​បាន​តាំង​បង្ហាញ ជាសាធារណនៅសារមន្ទីរជាតិចាប់ពីខែមករាដល់ខឋេកុម្ភៈ២០១៨។(ទុំ ម្លិះ/VOA)
7

គ្រឿងអលង្ការធ្វើពីមាសសម្រាប់​បំពាក់​បដិមា​ថ្មត្រូវ​បាន​តាំង​បង្ហាញ ជាសាធារណនៅសារមន្ទីរជាតិចាប់ពីខែមករាដល់ខឋេកុម្ភៈ២០១៨។(ទុំ ម្លិះ/VOA)

គ្រឿងអលង្ការធ្វើពីមាសនិងសំរិទ្ធិកាលពីសម័យអង្គរ ដែលមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជា ពីប្រទេសអង់គ្លេសមួយចំនួនទៀតត្រូវបានមន្រ្តីប្រមែប្រមូលនិងកំណាយពីសម័យអង្គរនិងសម័យមុនអង្គរត្រូវបានយកមកតាំងបង្ហាញ ជាសាធារណនៅសារមន្ទីរជាតិចាប់ពីខែមករាដល់ខែកុម្ភៈ២០១៨។(ទុំ ម្លិះ/VOA)
8

គ្រឿងអលង្ការធ្វើពីមាសនិងសំរិទ្ធិកាលពីសម័យអង្គរ ដែលមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជា ពីប្រទេសអង់គ្លេសមួយចំនួនទៀតត្រូវបានមន្រ្តីប្រមែប្រមូលនិងកំណាយពីសម័យអង្គរនិងសម័យមុនអង្គរត្រូវបានយកមកតាំងបង្ហាញ ជាសាធារណនៅសារមន្ទីរជាតិចាប់ពីខែមករាដល់ខែកុម្ភៈ២០១៨។(ទុំ ម្លិះ/VOA)

ភ្ញៀវទេសចរ​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ​កំពុង​ទស្សនា​គ្រឿង​អលង្ការធ្វើ​ពី​មាស​និង​សំរិទ្ធិ​​កាលពី​សម័យ​អង្គរ​​ ​ដែលមួយ​ចំនួនត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​មក​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ពី​ប្រទេស​អង់គ្លេស​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ត្រូវ​បានមន្រ្តី​​ប្រមែប្រមូល​និង​កំណាយ​ពី​សម័យអង្គរ​និង​សម័យ​មុន​អង្គរ​ដែល​ត្រូវ​បាន​យក​មក​តាំង​បង្ហាញ ​ជាសាធារណ​នៅ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​ចាប់​ពី​ខែ​មករា​ដល់​ខែកុម្ភៈ២០១៨។​(ទុំ ម្លិះ/VOA)
9

ភ្ញៀវទេសចរ​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ​កំពុង​ទស្សនា​គ្រឿង​អលង្ការធ្វើ​ពី​មាស​និង​សំរិទ្ធិ​​កាលពី​សម័យ​អង្គរ​​ ​ដែលមួយ​ចំនួនត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​មក​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ពី​ប្រទេស​អង់គ្លេស​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ត្រូវ​បានមន្រ្តី​​ប្រមែប្រមូល​និង​កំណាយ​ពី​សម័យអង្គរ​និង​សម័យ​មុន​អង្គរ​ដែល​ត្រូវ​បាន​យក​មក​តាំង​បង្ហាញ ​ជាសាធារណ​នៅ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​ចាប់​ពី​ខែ​មករា​ដល់​ខែកុម្ភៈ២០១៨។​(ទុំ ម្លិះ/VOA)

ភ្ញៀវទេសចរ​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ​កំពុង​ទស្សនា​គ្រឿង​អលង្ការធ្វើ​ពី​មាស​និង​សំរិទ្ធិ​​កាលពី​សម័យ​អង្គរ​​ ​ដែលមួយ​ចំនួនត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​មក​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ពី​ប្រទេស​អង់គ្លេស​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ត្រូវ​បានមន្រ្តី​​ប្រមែប្រមូល​និង​កំណាយ​ពី​សម័យអង្គរ​និង​សម័យ​មុន​អង្គរ​ដែល​ត្រូវ​បាន​យក​មក​តាំង​បង្ហាញ ​ជាសាធារណ​នៅ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​ចាប់​ពី​ខែ​មករា​ដល់​ខែកុម្ភៈ២០១៨។​(ទុំ ម្លិះ/VOA)
10

ភ្ញៀវទេសចរ​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ​កំពុង​ទស្សនា​គ្រឿង​អលង្ការធ្វើ​ពី​មាស​និង​សំរិទ្ធិ​​កាលពី​សម័យ​អង្គរ​​ ​ដែលមួយ​ចំនួនត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​មក​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ពី​ប្រទេស​អង់គ្លេស​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ត្រូវ​បានមន្រ្តី​​ប្រមែប្រមូល​និង​កំណាយ​ពី​សម័យអង្គរ​និង​សម័យ​មុន​អង្គរ​ដែល​ត្រូវ​បាន​យក​មក​តាំង​បង្ហាញ ​ជាសាធារណ​នៅ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​ចាប់​ពី​ខែ​មករា​ដល់​ខែកុម្ភៈ២០១៨។​(ទុំ ម្លិះ/VOA)

ភ្ញៀវទេសចរ​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ​កំពុង​ទស្សនា​គ្រឿង​អលង្ការធ្វើ​ពី​មាស​និង​សំរិទ្ធិ​​កាលពី​សម័យ​អង្គរ​​ ​ដែលមួយ​ចំនួនត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​មក​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ពី​ប្រទេស​អង់គ្លេស​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ត្រូវ​បានមន្រ្តី​​ប្រមែប្រមូល​និង​កំណាយ​ពី​សម័យអង្គរ​និង​សម័យ​មុន​អង្គរ​ដែល​ត្រូវ​បាន​យក​មក​តាំង​បង្ហាញ ​ជាសាធារណ​នៅ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​ចាប់​ពី​ខែ​មករា​ដល់​ខែកុម្ភៈ២០១៨។​(ទុំ ម្លិះ/VOA)
11

ភ្ញៀវទេសចរ​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ​កំពុង​ទស្សនា​គ្រឿង​អលង្ការធ្វើ​ពី​មាស​និង​សំរិទ្ធិ​​កាលពី​សម័យ​អង្គរ​​ ​ដែលមួយ​ចំនួនត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​មក​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ពី​ប្រទេស​អង់គ្លេស​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ត្រូវ​បានមន្រ្តី​​ប្រមែប្រមូល​និង​កំណាយ​ពី​សម័យអង្គរ​និង​សម័យ​មុន​អង្គរ​ដែល​ត្រូវ​បាន​យក​មក​តាំង​បង្ហាញ ​ជាសាធារណ​នៅ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​ចាប់​ពី​ខែ​មករា​ដល់​ខែកុម្ភៈ២០១៨។​(ទុំ ម្លិះ/VOA)

ភ្ញៀវទេសចរ​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ​កំពុង​ទស្សនា​គ្រឿង​អលង្ការធ្វើ​ពី​មាស​និង​សំរិទ្ធិ​​កាលពី​សម័យ​អង្គរ​​ ​ដែលមួយ​ចំនួនត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​មក​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ពី​ប្រទេស​អង់គ្លេស​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ត្រូវ​បានមន្រ្តី​​ប្រមែប្រមូល​និង​កំណាយ​ពី​សម័យអង្គរ​និង​សម័យ​មុន​អង្គរ​ដែល​ត្រូវ​បាន​យក​មក​តាំង​បង្ហាញ ​ជាសាធារណ​នៅ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​ចាប់​ពី​ខែ​មករា​ដល់​ខែកុម្ភៈ២០១៨។​(ទុំ ម្លិះ/VOA)
12

ភ្ញៀវទេសចរ​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ​កំពុង​ទស្សនា​គ្រឿង​អលង្ការធ្វើ​ពី​មាស​និង​សំរិទ្ធិ​​កាលពី​សម័យ​អង្គរ​​ ​ដែលមួយ​ចំនួនត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​មក​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ពី​ប្រទេស​អង់គ្លេស​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ត្រូវ​បានមន្រ្តី​​ប្រមែប្រមូល​និង​កំណាយ​ពី​សម័យអង្គរ​និង​សម័យ​មុន​អង្គរ​ដែល​ត្រូវ​បាន​យក​មក​តាំង​បង្ហាញ ​ជាសាធារណ​នៅ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​ចាប់​ពី​ខែ​មករា​ដល់​ខែកុម្ភៈ២០១៨។​(ទុំ ម្លិះ/VOA)

គ្រឿងអលង្ការធ្វើពីមាសនិងសំរិទ្ធិកាលពីសម័យអង្គរ ដែលមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជា ពីប្រទេសអង់គ្លេសមួយចំនួនទៀតត្រូវបានមន្រ្តីប្រមែប្រមូលនិងកំណាយពីសម័យអង្គរនិងសម័យមុនអង្គរត្រូវបានយកមកតាំងបង្ហាញ ជាសាធារណនៅសារមន្ទីរជាតិចាប់ពីខែមករាដល់ខែកុម្ភៈ២០១៨។(ទុំ ម្លិះ/VOA)
13

គ្រឿងអលង្ការធ្វើពីមាសនិងសំរិទ្ធិកាលពីសម័យអង្គរ ដែលមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជា ពីប្រទេសអង់គ្លេសមួយចំនួនទៀតត្រូវបានមន្រ្តីប្រមែប្រមូលនិងកំណាយពីសម័យអង្គរនិងសម័យមុនអង្គរត្រូវបានយកមកតាំងបង្ហាញ ជាសាធារណនៅសារមន្ទីរជាតិចាប់ពីខែមករាដល់ខែកុម្ភៈ២០១៨។(ទុំ ម្លិះ/VOA)

គ្រឿងអលង្ការធ្វើពីមាសនិងសំរិទ្ធិកាលពីសម័យអង្គរ ដែលមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជា ពីប្រទេសអង់គ្លេសមួយចំនួនទៀតត្រូវបានមន្រ្តីប្រមែប្រមូលនិងកំណាយពីសម័យអង្គរនិងសម័យមុនអង្គរត្រូវបានយកមកតាំងបង្ហាញ ជាសាធារណនៅសារមន្ទីរជាតិចាប់ពីខែមករាដល់ខឋេកុម្ភៈ២០១៨។(ទុំ
14

គ្រឿងអលង្ការធ្វើពីមាសនិងសំរិទ្ធិកាលពីសម័យអង្គរ ដែលមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជា ពីប្រទេសអង់គ្លេសមួយចំនួនទៀតត្រូវបានមន្រ្តីប្រមែប្រមូលនិងកំណាយពីសម័យអង្គរនិងសម័យមុនអង្គរត្រូវបានយកមកតាំងបង្ហាញ ជាសាធារណនៅសារមន្ទីរជាតិចាប់ពីខែមករាដល់ខឋេកុម្ភៈ២០១៨។(ទុំ

XS
SM
MD
LG