ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រងរូបភាព៖ «ជាងកាត់សក់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ៧០ យកថ្លៃកាត់ម្នាក់២.០០០រៀល»

លោក អ៊ូ សាផន់ បានប្រកបរបរជាជាងកាត់សក់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ៧០មកម្លេះ។ សព្វថ្ងៃ​ លោកមានអាយុ៧០ឆ្នាំ រស់នៅជាមួយភរិយា​ឈ្មោះ នាក់ ស្រ៊ី និងមានកូនប្រាំមួយនាក់​ នៅក្នុងភូមិច្រាប ឃុំដើមដូង ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត។ លោកបានឲ្យដឹង នៅកាលពីថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧នេះថា លោកបានចាប់យកអាជីពជាជាងកាត់សក់នេះ ដើម្បីរកចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារតាំងពីយូរមកហើយ ហើយធ្លាប់ធ្វើជាជាងកាត់សក់នេះនៅភ្នំពេញដែរ ប៉ុន្តែ ដោយសារមានជំងឺ ក៏ត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញ និងបន្តធ្វើជាជាងកាត់សក់ដដែល ដោយបើកទទួលភ្ញៀវនៅក្នុងបរិវេណមុខផ្ទះរបស់លោកតែម្តង។ ចំណែកថ្លៃសេវាកម្មកាត់សក់នេះ គឺក្នុងម្នាក់ចំនួន២.០០០រៀល សម្រាប់ទាំងមនុស្ស និងកូនក្មេង។
ផ្សេង​ទៀត

លោក អ៊ូ សាផន់ អាយុ៧០ឆ្នាំ កំពុងកាត់សក់ឲ្យអតិថិជននៅក្នុងរោងខាងមុខផ្ទះរបស់កាត់ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិច្រាប ឃុំដើមដូង ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត នៅថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ។ (ថតដោយ៖ សើ សាយ្យាណា/VOA)
1

លោក អ៊ូ សាផន់ អាយុ៧០ឆ្នាំ កំពុងកាត់សក់ឲ្យអតិថិជននៅក្នុងរោងខាងមុខផ្ទះរបស់កាត់ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិច្រាប ឃុំដើមដូង ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត នៅថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ។ (ថតដោយ៖ សើ សាយ្យាណា/VOA)

លោក អ៊ូ សាផន់ អាយុ៧០ឆ្នាំ កំពុងកាត់សក់ឲ្យអតិថិជននៅក្នុងរោងខាងមុខផ្ទះរបស់កាត់ និងប្រពន្ធជាមួយចៅប្រុសរបស់អតិថិជននៅចាំកាត់បន្ទាប់ នៅក្នុងភូមិច្រាប ឃុំដើមដូង ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត នៅថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ។ (ថតដោយ៖ សើ សាយ្យាណា/VOA)
2

លោក អ៊ូ សាផន់ អាយុ៧០ឆ្នាំ កំពុងកាត់សក់ឲ្យអតិថិជននៅក្នុងរោងខាងមុខផ្ទះរបស់កាត់ និងប្រពន្ធជាមួយចៅប្រុសរបស់អតិថិជននៅចាំកាត់បន្ទាប់ នៅក្នុងភូមិច្រាប ឃុំដើមដូង ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត នៅថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ។ (ថតដោយ៖ សើ សាយ្យាណា/VOA)

លោក អ៊ូ សាផន់ អាយុ៧០ឆ្នាំ កំពុងកាត់សក់ឲ្យអតិថិជននៅក្នុងរោងខាងមុខផ្ទះរបស់កាត់ និងប្រពន្ធជាមួយចៅប្រុសរបស់អតិថិជននៅចាំកាត់បន្ទាប់ នៅក្នុងភូមិច្រាប ឃុំដើមដូង ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត នៅថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ។ (ថតដោយ៖ សើ សាយ្យាណា/VOA)
3

លោក អ៊ូ សាផន់ អាយុ៧០ឆ្នាំ កំពុងកាត់សក់ឲ្យអតិថិជននៅក្នុងរោងខាងមុខផ្ទះរបស់កាត់ និងប្រពន្ធជាមួយចៅប្រុសរបស់អតិថិជននៅចាំកាត់បន្ទាប់ នៅក្នុងភូមិច្រាប ឃុំដើមដូង ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត នៅថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ។ (ថតដោយ៖ សើ សាយ្យាណា/VOA)

គ្រឿងឧបករណ៍ និងសម្ភារចាំបាច់សម្រាប់កាត់សក់ របស់លោក អ៊ូ សាផន់ នៅក្នុងភូមិច្រាប ឃុំដើមដូង ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត នៅថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ។ (ថតដោយ៖ សើ សាយ្យាណា/VOA)
4

គ្រឿងឧបករណ៍ និងសម្ភារចាំបាច់សម្រាប់កាត់សក់ របស់លោក អ៊ូ សាផន់ នៅក្នុងភូមិច្រាប ឃុំដើមដូង ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត នៅថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ។ (ថតដោយ៖ សើ សាយ្យាណា/VOA)

លោក អ៊ូ សាផន់ អាយុ៧០ឆ្នាំ កំពុងកាត់សក់ឲ្យអតិថិជនតូច ជាចៅប្រុសរបស់អតិថិជនមុន។ កូនក្មេងតូច ត្រូវអង្គុយនៅលើបន្ទះក្តារមួយសន្លឹក ដាក់ពីលើកៅអី នៅក្នុងរោងខាងមុខផ្ទះរបស់កាត់ នៅក្នុងភូមិច្រាប ឃុំដើមដូង ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត នៅថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ។ (ថតដោយ៖
5

លោក អ៊ូ សាផន់ អាយុ៧០ឆ្នាំ កំពុងកាត់សក់ឲ្យអតិថិជនតូច ជាចៅប្រុសរបស់អតិថិជនមុន។ កូនក្មេងតូច ត្រូវអង្គុយនៅលើបន្ទះក្តារមួយសន្លឹក ដាក់ពីលើកៅអី នៅក្នុងរោងខាងមុខផ្ទះរបស់កាត់ នៅក្នុងភូមិច្រាប ឃុំដើមដូង ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត នៅថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ។ (ថតដោយ៖

លោក អ៊ូ សាផន់ អាយុ៧០ឆ្នាំ កំពុងកាត់សក់ឲ្យអតិថិជនតូច ជាចៅប្រុសរបស់អតិថិជនមុន។ កូនក្មេងតូច ត្រូវអង្គុយនៅលើបន្ទះក្តារមួយសន្លឹក ដាក់ពីលើកៅអី នៅក្នុងរោងខាងមុខផ្ទះរបស់កាត់ នៅក្នុងភូមិច្រាប ឃុំដើមដូង ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត នៅថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ។ (ថតដោយ៖
6

លោក អ៊ូ សាផន់ អាយុ៧០ឆ្នាំ កំពុងកាត់សក់ឲ្យអតិថិជនតូច ជាចៅប្រុសរបស់អតិថិជនមុន។ កូនក្មេងតូច ត្រូវអង្គុយនៅលើបន្ទះក្តារមួយសន្លឹក ដាក់ពីលើកៅអី នៅក្នុងរោងខាងមុខផ្ទះរបស់កាត់ នៅក្នុងភូមិច្រាប ឃុំដើមដូង ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត នៅថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ។ (ថតដោយ៖

លោក អ៊ូ សាផន់ អាយុ៧០ឆ្នាំ កំពុងកាត់សក់ឲ្យអតិថិជនតូច ជាចៅប្រុសរបស់អតិថិជនមុន។ កូនក្មេងតូច ត្រូវអង្គុយនៅលើបន្ទះក្តារមួយសន្លឹក ដាក់ពីលើកៅអី នៅក្នុងរោងខាងមុខផ្ទះរបស់កាត់ នៅក្នុងភូមិច្រាប ឃុំដើមដូង ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត នៅថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ។ (ថតដោយ៖
7

លោក អ៊ូ សាផន់ អាយុ៧០ឆ្នាំ កំពុងកាត់សក់ឲ្យអតិថិជនតូច ជាចៅប្រុសរបស់អតិថិជនមុន។ កូនក្មេងតូច ត្រូវអង្គុយនៅលើបន្ទះក្តារមួយសន្លឹក ដាក់ពីលើកៅអី នៅក្នុងរោងខាងមុខផ្ទះរបស់កាត់ នៅក្នុងភូមិច្រាប ឃុំដើមដូង ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត នៅថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ។ (ថតដោយ៖

XS
SM
MD
LG