ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រិតទី២ មេរៀនទី ១៥៖ ពីមុន និង​ក្រោយមក


សេចក្តីសង្ខេប (Summary)៖ អ្នកនាង​អាណា (Anna) បាន​ជួល​គ្រូ​ហាត់ប្រាណ​ដើម្បី​ឲ្យ​មាន​រាងកាយ​មាំមួន។ គ្រូបង្ហាត់​នោះ មិន​បាន​អាន​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​របស់​អ្នកនាងAnna ឲ្យ​បាន​ល្អិតល្អន់​នោះទេ ដូច្នេះ លោក​បាន​ផ្តល់​កម្មវិធី​ហាត់ប្រាណ​ដែល​អ្នកនាង​មិន​ពេញចិត្ត​ឡើយ៕ Anna hires a trainer to get back into shape. Her trainer does not read her application carefully. So, he offers her a workout program that she does not enjoy.

ទស្សនៈ​របស់​អ្នក

បង្ហាញ​មតិ

XS
SM
MD
LG