ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រិតទី២ មេរៀនទី ៩៖ សត្វ​ចិញ្ចឹម​ក៏​ជា​សមាជិក​គ្រួសារ​ដែរ!


សេចក្តីសង្ខេប (Summary)៖ Anna goes to the D.C. State Fair and wins first place in a pet contest even though she doesn’t have a pet. Or does she? អ្នកនាង​អាណា (Anna) បាន​ទៅ​ពិធី​បុណ្យ D.C. State Fair ហើយ​បាន​ឈ្នះ​លេខ១ នៅ​ក្នុង​ការប្រកួត​សត្វចិញ្ចឹម​ថ្វីបើ អ្នកនាង​គ្មាន​សត្វចិញ្ចឹម​ក៏ដោយ ឬ​មួយ​ក៏ ការពិត​អ្នកនាង​មាន​សត្វ​ចិញ្ចឹម?

ទស្សនៈ​របស់​អ្នក

បង្ហាញ​មតិ

XS
SM
MD
LG