ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

សេចក្តីសង្ខេប (Summary)៖ Anna and Marsha are going on a road trip! Follow them across the United States as they see the sights. Will they still be friends when they finish the trip? នាង​អាណា (Anna) និង​ម៉ាស្ហ៉ា (Marsha) នឹង​ធ្វើ​ដំណើរ​ជាមួយ​គ្នា! យើង​នឹង​តាម​ដាន​ការធ្វើ​ដំណើរ​ទូទាំង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​របស់​ពួកគេ។ តើ​នៅ​ពេល​បញ្ចប់​ការធ្វើ​ដំណើរ​នេះ​ពួកគេ នឹង​នៅតែ​ជា​មិត្ត​នឹង​គ្នា​ទេ?

XS
SM
MD
LG