ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

មេរៀនទី ៤២៖ ខ្ញុំ​គិត​អំពី​រឿង​របស់​ខ្ញុំ


សេចក្តីសង្ខេប (Summary)៖ Anna sees a crime and tries to help find the robbers. She hurts her arm. The news reporter wants to know, "How did she hurt herself?" នាង​អាណា (Anna) បាន​ឃើញ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​មួយ ហើយ​ចង់​ជួយ​រក​មុខ​ចោរ​ឆក់​នោះ។ នាង​បាន​រង​របួស​ដៃ។ អ្នកយកព័ត៌មាន​ចង់​ដឹង​ថា «តើ​នាង​រង​របួស​ដៃ​នោះ​យ៉ាងម៉េច?»។

XS
SM
MD
LG