ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

មេរៀនទី៣៣៖ ស្វែងយល់​អំពី​កីឡា​របស់​អាមេរិក


សេចក្តីសង្ខេប (Summary)៖ In the second part of "The Time Traveling Treehouse," Anna finds the answer to this question: How do you play baseball?" នៅ​ក្នុង​វគ្គទី២ នៃ​កម្មវីធី​«ផ្ទះ​លើ​ដើមឈើ​ដែល​នាំ​មនុស្ស​ទៅ​ពេល​វេលា​ណា​មួយ» ឬ ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​ថា «The Time Traveling Treehouse» នាង​អាណា (Anna) រក​ឃើញ​ចម្លើយ​សម្រាប់​សំណួរ​នេះ៖ តើ​អ្នកលេង​កីឡា​វាយ​កូន​បាល់ (baseball) យ៉ាង​ដូចម្តេច?

XS
SM
MD
LG