ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​ជំនាន់ក្រោយ​បង្ហាញ​ការ​យល់ឃើញ​ពី​ការ​បោះឆ្នោត​ប្រធានាធិបតី

  • VOA Khmer
លោក កាយ ណារ៉ាក់ និង​អ្នកស្រី ណាក់ សេដា ដែល​ជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​វ័យ​កណ្តាល​រស់នៅ​តំបន់​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន ចែក​រំឡែក​បទ​ពិសោធន៍ និងការយល់ឃើញ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​អំពី​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​ឆ្នាំ​២០១៦ តាមរយៈ​ការ​ផ្សាយ​បន្ត​ផ្ទាល់​តាម Facebook នៅ​ក្បែរ​វិមាន​រដ្ឋសភា​អាមេរិក រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន៕
ផ្សេង​ទៀត

លោក កាយ ណារ៉ាក់ (ឆ្វេង) និង​អ្នកស្រី ណាក់ សេដា (ស្តាំ) ដែល​ជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​វ័យ​កណ្តាល​រស់នៅ​តំបន់​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន ចែក​រំឡែក​បទ​ពិសោធន៍​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​ឆ្នាំ​២០១៦ តាមរយៈ​ការ​ផ្សាយ​បន្ត​ផ្ទាល់​តាម Facebook នៅ​ក្បែរ​វិមាន​រដ្ឋសភា​អាមេរិក រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន នៅ​ព្រឹកថ្ងៃ​អង្គារ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។
1

លោក កាយ ណារ៉ាក់ (ឆ្វេង) និង​អ្នកស្រី ណាក់ សេដា (ស្តាំ) ដែល​ជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​វ័យ​កណ្តាល​រស់នៅ​តំបន់​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន ចែក​រំឡែក​បទ​ពិសោធន៍​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​ឆ្នាំ​២០១៦ តាមរយៈ​ការ​ផ្សាយ​បន្ត​ផ្ទាល់​តាម Facebook នៅ​ក្បែរ​វិមាន​រដ្ឋសភា​អាមេរិក រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន នៅ​ព្រឹកថ្ងៃ​អង្គារ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។

លោក ស៊ឹង សុផាត អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​របស់ VOA Khmer សួរ​សំណួរ​ទៅ​កាន់​អ្នក​ស្រី ណាក់ ​សេដា ដែល​ជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​វ័យ​កណ្តាល​រស់នៅ​តំបន់​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន ចែក​រំឡែក​បទ​ពិសោធន៍​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​ឆ្នាំ​២០១៦ តាមរយៈ​ការ​ផ្សាយ​បន្ត​ផ្ទាល់​តាម Facebook នៅ​ក្បែរ​វិមាន​រដ្ឋសភា​អាមេរិក រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន នៅ​ព្រឹកថ្ងៃ​អង្គារ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។
2

លោក ស៊ឹង សុផាត អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​របស់ VOA Khmer សួរ​សំណួរ​ទៅ​កាន់​អ្នក​ស្រី ណាក់ ​សេដា ដែល​ជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​វ័យ​កណ្តាល​រស់នៅ​តំបន់​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន ចែក​រំឡែក​បទ​ពិសោធន៍​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​ឆ្នាំ​២០១៦ តាមរយៈ​ការ​ផ្សាយ​បន្ត​ផ្ទាល់​តាម Facebook នៅ​ក្បែរ​វិមាន​រដ្ឋសភា​អាមេរិក រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន នៅ​ព្រឹកថ្ងៃ​អង្គារ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។

នាង ស្រេង លក្ខិណា អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​របស់ VOA Khmer កំពុង​ផ្តិត​យក​សកម្មភាព​នៃ​ការ​ផ្សាយ​បន្ត​ផ្ទាល់​តាម​ Facebook ​អំពី​ការ​ចូលរួម​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ប្រធានាធិបតី​ពី​សំណាក់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​វ័យ​កណ្តាល នៅ​ក្បែរ​វិមាន​រដ្ឋសភា​អាមេរិក រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន នៅ​ព្រឹកថ្ងៃ​អង្គារ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។
3

នាង ស្រេង លក្ខិណា អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​របស់ VOA Khmer កំពុង​ផ្តិត​យក​សកម្មភាព​នៃ​ការ​ផ្សាយ​បន្ត​ផ្ទាល់​តាម​ Facebook ​អំពី​ការ​ចូលរួម​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ប្រធានាធិបតី​ពី​សំណាក់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​វ័យ​កណ្តាល នៅ​ក្បែរ​វិមាន​រដ្ឋសភា​អាមេរិក រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន នៅ​ព្រឹកថ្ងៃ​អង្គារ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។

លោក ប៉ូច រាសី អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​របស់ VOA Khmer កំពុង​ផ្តិត​យក​សកម្មភាព​នៃ​ការ​ផ្សាយ​បន្ត​ផ្ទាល់​តាម​ Facebook ​អំពី​ការ​ចូលរួម​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ប្រធានាធិបតី​ពី​សំណាក់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​វ័យ​កណ្តាល នៅ​ក្បែរ​វិមាន​រដ្ឋសភា​អាមេរិក រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន នៅ​ព្រឹកថ្ងៃ​អង្គារ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។
4

លោក ប៉ូច រាសី អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​របស់ VOA Khmer កំពុង​ផ្តិត​យក​សកម្មភាព​នៃ​ការ​ផ្សាយ​បន្ត​ផ្ទាល់​តាម​ Facebook ​អំពី​ការ​ចូលរួម​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ប្រធានាធិបតី​ពី​សំណាក់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​វ័យ​កណ្តាល នៅ​ក្បែរ​វិមាន​រដ្ឋសភា​អាមេរិក រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន នៅ​ព្រឹកថ្ងៃ​អង្គារ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។

លោក កាយ ណារ៉ាក់ និង​អ្នកស្រី ណាក់ សេដា ដែល​ជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​វ័យ​កណ្តាល​រស់នៅ​តំបន់​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន ថតរូបជាមួយ​នឹង​បុគ្គលិក VOA Khmer នៅ​ក្បែរ​វិមាន​រដ្ឋសភា​អាមេរិក រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន នៅ​ព្រឹកថ្ងៃ​អង្គារ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រោយពីបានចែក​រំឡែក​បទ​ពិសោធន៍​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​ឆ្នាំ​២០១៦។
5

លោក កាយ ណារ៉ាក់ និង​អ្នកស្រី ណាក់ សេដា ដែល​ជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​វ័យ​កណ្តាល​រស់នៅ​តំបន់​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន ថតរូបជាមួយ​នឹង​បុគ្គលិក VOA Khmer នៅ​ក្បែរ​វិមាន​រដ្ឋសភា​អាមេរិក រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន នៅ​ព្រឹកថ្ងៃ​អង្គារ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រោយពីបានចែក​រំឡែក​បទ​ពិសោធន៍​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​ឆ្នាំ​២០១៦។

XS
SM
MD
LG