ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ ផ្សារ​ត្រី​នៅ​ក្រុង​កំពង់ឆ្នាំង​នៅ​ដើម​រដូវ​នេសាទ​ត្រី

បរិមាណ​ទឹក​ទន្លេ​សាប​កំពុង​ចាប់​ផ្តើម​ស្រក​បន្តិច​ម្តងៗ​នៅ​ខែ​នេះ ដែល​អំណោយ​ផល​ដល់​ការ​នេសាទ​ត្រី​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​នេសាទ​នៅ​ក្រុង​កំពង់ឆ្នាំង ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង។ អ្នក​នេសាទ​ត្រី និង​លក់​ត្រី​នៅ​ផ្សារ​ក្រោម ដែល​ឋិត​នៅ​ទល់មុខ​ភ្នំ​នាង​កង្រី​ដែល​ជា​ចំណុច​របត់​នៃ​ដៃ​ទន្លេ​សាប និង​បឹង​ទន្លេសាប ​កំពុង​តែ​មម៉ាញឹក​ប្រកប​មុខ​របរ​របស់​ពួកគេ។ នៅ​ដើម​រដូវ​នេសាទ​ត្រី​នេះ អ្នក​នេសាទ​ថា ទិន្នផល​ត្រី​មាន​អំណោយ​ផល​ច្រើន​គួរ​សម៕ (​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា/អ៊ូច មករា)
ផ្សេង​ទៀត

អ្នក​លក់ និង​នេសាទ​ត្រី​កំពុង​មម៉ាញឹក​ប្រកប​មុខ​របរ​របស់​ខ្លួន​នៅ​ផ្សារ​ក្រោម នៅ​ក្រុង​កំពង់ឆ្នាំង ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា/អ៊ូច មករា)
1

អ្នក​លក់ និង​នេសាទ​ត្រី​កំពុង​មម៉ាញឹក​ប្រកប​មុខ​របរ​របស់​ខ្លួន​នៅ​ផ្សារ​ក្រោម នៅ​ក្រុង​កំពង់ឆ្នាំង ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា/អ៊ូច មករា)

ទិន្នផល​ត្រី​ដែល​អ្នក​នេសាទ​រក​បាន និង​យក​មក​លក់​នៅ​ផ្សារ​ក្រោម នៅក្រុង​កំពង់ឆ្នាំង ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា/អ៊ូច មករា) 
2

ទិន្នផល​ត្រី​ដែល​អ្នក​នេសាទ​រក​បាន និង​យក​មក​លក់​នៅ​ផ្សារ​ក្រោម នៅក្រុង​កំពង់ឆ្នាំង ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា/អ៊ូច មករា) 

អ្នក​នេសាទ​ចត​ទូក​នៅ​ផ្សារ​ក្រោម នៅក្រុង​កំពង់ឆ្នាំង ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា/អ៊ូច មករា)
3

អ្នក​នេសាទ​ចត​ទូក​នៅ​ផ្សារ​ក្រោម នៅក្រុង​កំពង់ឆ្នាំង ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា/អ៊ូច មករា)

គ្រួសារ​មួយ​នាំ​គ្នា​ប្រមូល​អីវ៉ាន់​ដាក់​ទូក​នេសាទ​របស់​ពួកគេ​វិញ នៅ​ផ្សារក្រោម នៅក្រុង​កំពង់ឆ្នាំង ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា/អ៊ុច មករា)
4

គ្រួសារ​មួយ​នាំ​គ្នា​ប្រមូល​អីវ៉ាន់​ដាក់​ទូក​នេសាទ​របស់​ពួកគេ​វិញ នៅ​ផ្សារក្រោម នៅក្រុង​កំពង់ឆ្នាំង ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា/អ៊ុច មករា)

អ្នក​លក់​ផ្លែឈើ​នៅ​ផ្សារ​ក្រោម នៅក្រុង​កំពង់ឆ្នាំង ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា/អ៊ូច មករា)
5

អ្នក​លក់​ផ្លែឈើ​នៅ​ផ្សារ​ក្រោម នៅក្រុង​កំពង់ឆ្នាំង ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា/អ៊ូច មករា)

ទិដ្ឋភាព​បឹង​ទន្លេសាប​នៅ​ក្រុង​កំពង់ឆ្នាំ ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា/អ៊ូច មករា)
6

ទិដ្ឋភាព​បឹង​ទន្លេសាប​នៅ​ក្រុង​កំពង់ឆ្នាំ ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា/អ៊ូច មករា)

បុរស​ពីរនាក់​អង្គុយ​លេង​នៅ​មាត់ទន្លេ​ទល់​មុខ​ភ្នំ​នាង​កង្រី នៅ​ក្រុង​កំពង់ឆ្នាំង ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា/អ៊ូច មករា)
7

បុរស​ពីរនាក់​អង្គុយ​លេង​នៅ​មាត់ទន្លេ​ទល់​មុខ​ភ្នំ​នាង​កង្រី នៅ​ក្រុង​កំពង់ឆ្នាំង ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា/អ៊ូច មករា)

XS
SM
MD
LG