ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព VOA៖ លោក សម រង្ស៊ី ជួប​ជាមួយ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​នៅ​តំបន់​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន

ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែង​អំណរ​គុណ​ដល់​ការ​គាំ​ទ្រ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅ​អាមេរិក និង​ជំរុញ​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅ​កម្ពុជា​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ឲ្យ​បាន​គ្រប់​គ្នា ក្នុង​កម្មវិធី​ជួប​ជុំ​សំណេះ​សំណាល​ជា​មួយ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្នុង​តំបន់​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១៦ ក្នុង​អំឡុង​ពេល​លោក​មក​ធ្វើ​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក៕
ផ្សេង​ទៀត

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ធ្វើការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ហ្វេសប៊ុក​ពេល​លោក សម រង្ស៊ី ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ថ្លែង​សុន្ទរកថា ក្នុង​ការ​ជួប​ជុំ​សំណេះ​សំណាល​ជាមួយ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្នុង​តំបន់​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន​នៅ​ក្នុង​ភោជនីយដ្ឋាន Harvest Moon រដ្ឋ Virginia កាល​ពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ទី០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១៦។ 
1

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ធ្វើការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ហ្វេសប៊ុក​ពេល​លោក សម រង្ស៊ី ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ថ្លែង​សុន្ទរកថា ក្នុង​ការ​ជួប​ជុំ​សំណេះ​សំណាល​ជាមួយ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្នុង​តំបន់​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន​នៅ​ក្នុង​ភោជនីយដ្ឋាន Harvest Moon រដ្ឋ Virginia កាល​ពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ទី០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១៦។ 

លោក សម រង្ស៊ី ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ឆ្លើយ​សំណួរ​ក្នុង​ការ​ជួប​ជុំ​សំណេះ​សំណាល​ជា​មួយ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្នុង​តំបន់​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន​នៅ​ក្នុង​ភោជនីយដ្ឋាន Harvest Moon រដ្ឋ Virginia កាល​ពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី០៦ ខែ​តុលាឆ្នាំ២០១៦។
2

លោក សម រង្ស៊ី ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ឆ្លើយ​សំណួរ​ក្នុង​ការ​ជួប​ជុំ​សំណេះ​សំណាល​ជា​មួយ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្នុង​តំបន់​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន​នៅ​ក្នុង​ភោជនីយដ្ឋាន Harvest Moon រដ្ឋ Virginia កាល​ពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី០៦ ខែ​តុលាឆ្នាំ២០១៦។

អ្នកស្រី ជា ម៉ារី ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ចូល​និវត្តន៍​សួរ​សំណួរ​ទៅ​កាន់​លោក សម រង្ស៊ី ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ក្នុង​ការ​ជួប​ជុំ​សំណេះ​សំណាល​ជាមួយ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្នុង​តំបន់​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន​នៅ​ក្នុង​ភោជនីយដ្ឋាន Harvest Moon រដ្ឋ Virginia កាល​ពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ទី០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១៦។ 
3

អ្នកស្រី ជា ម៉ារី ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ចូល​និវត្តន៍​សួរ​សំណួរ​ទៅ​កាន់​លោក សម រង្ស៊ី ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ក្នុង​ការ​ជួប​ជុំ​សំណេះ​សំណាល​ជាមួយ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្នុង​តំបន់​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន​នៅ​ក្នុង​ភោជនីយដ្ឋាន Harvest Moon រដ្ឋ Virginia កាល​ពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ទី០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១៦។ 

លោក មួយ ចំរើន ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ចូល​និវត្តន៍​អាយុ​៦០ឆ្នាំ សួរ​សំណួរ​ទៅ​កាន់​លោក សម រង្ស៊ី ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ក្នុង​ការ​ជួប​ជុំ​សំណេះ​សំណាល​ជាមួយ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្នុង​តំបន់​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន​នៅ​ក្នុង​ភោជនីយដ្ឋាន Harvest Moon រដ្ឋ Virginia កាល​ពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១៦។
4

លោក មួយ ចំរើន ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ចូល​និវត្តន៍​អាយុ​៦០ឆ្នាំ សួរ​សំណួរ​ទៅ​កាន់​លោក សម រង្ស៊ី ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ក្នុង​ការ​ជួប​ជុំ​សំណេះ​សំណាល​ជាមួយ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្នុង​តំបន់​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន​នៅ​ក្នុង​ភោជនីយដ្ឋាន Harvest Moon រដ្ឋ Virginia កាល​ពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១៦។

លោកស្រី ជា អ៊ី ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ចូល​និវត្តន៍​អាយុ​៧៥ឆ្នាំ សួរ​សំណួរ​ទៅ​កាន់​លោក សម រង្ស៊ី ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ក្នុង​ការ​ជួប​ជុំ​សំណេះ​សំណាល​ជាមួយ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្នុង​តំបន់​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន​នៅ​ក្នុង​ភោជនីយដ្ឋាន Harvest Moon រដ្ឋ Virginia កាល​ពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១៦។
5

លោកស្រី ជា អ៊ី ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ចូល​និវត្តន៍​អាយុ​៧៥ឆ្នាំ សួរ​សំណួរ​ទៅ​កាន់​លោក សម រង្ស៊ី ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ក្នុង​ការ​ជួប​ជុំ​សំណេះ​សំណាល​ជាមួយ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្នុង​តំបន់​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន​នៅ​ក្នុង​ភោជនីយដ្ឋាន Harvest Moon រដ្ឋ Virginia កាល​ពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១៦។

XS
SM
MD
LG