ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ពិធី​​រំឭក​​ខួប​ទី​២៥​នៃ​ការ​រលំ​ជញ្ជាំំង​ក្រុង​ប៊ែរឡាំង

រូប​ថត​ពិធី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​២៥​នៃ​ការ​រលំ​ជញ្ជាំំង​ក្រុង​ប៊ែរឡាំង​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៩​ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​១៩៨៩។
ផ្សេង​ទៀត

The installation 'Lichtgrenze' (Border of Light) along a former Berlin Wall location is illuminated near the Brandenburg Gate in Berlin, Nov. 7, 2014.
1

The installation 'Lichtgrenze' (Border of Light) along a former Berlin Wall location is illuminated near the Brandenburg Gate in Berlin, Nov. 7, 2014.

Passersby listen to a soundcheck on stage in front of the Brandenburg Gate before a remembrance of 25 years since the fall of the Berlin Wall, Berlin, Nov. 7, 2014.
2

Passersby listen to a soundcheck on stage in front of the Brandenburg Gate before a remembrance of 25 years since the fall of the Berlin Wall, Berlin, Nov. 7, 2014.

Former Soviet President Mikhail Gorbachev makes an impression with his hands in cement as he visits the former Berlin Wall border crossing point Checkpoint Charlie, in Berlin, Nov. 7, 2014.
3

Former Soviet President Mikhail Gorbachev makes an impression with his hands in cement as he visits the former Berlin Wall border crossing point Checkpoint Charlie, in Berlin, Nov. 7, 2014.

The history of the fall of the Berlin Wall is presented as part of the permanent exhibition in the Legoland Discovery Center, Berlin, Nov. 7, 2014.
4

The history of the fall of the Berlin Wall is presented as part of the permanent exhibition in the Legoland Discovery Center, Berlin, Nov. 7, 2014.

Luminous white balloons are installed along the former route of the Berlin Wall, reflecting in the Spree River, in Berlin, Germany, Nov. 7, 2014.
5

Luminous white balloons are installed along the former route of the Berlin Wall, reflecting in the Spree River, in Berlin, Germany, Nov. 7, 2014.

People pass by the art project 'Lichtgrenze 2014' (Border of Light) next to remaining parts of the Berlin Wall. The light installation featuring 8,000 luminous white balloons commemorates the division of Berlin, in the East Side Gallery in Berlin, Germany, Nov. 7, 2014.
6

People pass by the art project 'Lichtgrenze 2014' (Border of Light) next to remaining parts of the Berlin Wall. The light installation featuring 8,000 luminous white balloons commemorates the division of Berlin, in the East Side Gallery in Berlin, Germany, Nov. 7, 2014.

XS
SM
MD
LG