ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្មករប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិខួបលើកទី១៣០ស្នើរសុំឲ្យមាន​ភាព​ប្រសើរ​ឡើង​​លើ​លក្ខ័ណ្ឌ​ការងារ​

ក្រុម​កម្មករ​និង​ក្រុម​បណ្ដាញ​យុវជន​ប្រារព្ធ​ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ​ខួប​លើកទី​១៣០​នៅ​ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិច​ ក្រោម​ប្រធាន​បទ​«​សិទ្ធិ​កម្មករ​និងសេរីភាពសមាគម»​ នៅ​ថ្ងៃទី​១ ខែ​ឧសភា​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ។​ កម្មករ​ប្រមូល​ផ្ដុំ​គ្នាដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​តម្លើង​ប្រាក់​ឈ្នូល​អប្បបរិមា​ លក្ខ័ណ្ឌ​ការងារ​និង​សិទ្ធិ​សហជីព៕

ផ្សេង​ទៀត

ក្រុម​កម្មករ​និង​ក្រុម​បណ្ដាញ​យុវជន​ប្រារព្ធ​ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ​ខួប​លើកទី​១៣០​ នៅ​ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិច​ ក្រោម​ប្រធាន​បទ​«​សិទ្ធិ​កម្មករ​និងសេរីភាព​​សមាគម»​នៅ​ថ្ងៃទី​១​ ខែឧសភា​ នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ។​ កម្មករ​ប្រមូល​ផ្ដុំ​គ្នាដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​តម្លើង​ប្រាក់​ឈ្នូល​អប្បបរិមា​ លក្ខ័ណ្ឌ​ការងារ​និង​សិទ្ធិ​សហជីព។​ (​ឡេង ឡែន/VOA)
1

ក្រុម​កម្មករ​និង​ក្រុម​បណ្ដាញ​យុវជន​ប្រារព្ធ​ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ​ខួប​លើកទី​១៣០​ នៅ​ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិច​ ក្រោម​ប្រធាន​បទ​«​សិទ្ធិ​កម្មករ​និងសេរីភាព​​សមាគម»​នៅ​ថ្ងៃទី​១​ ខែឧសភា​ នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ។​ កម្មករ​ប្រមូល​ផ្ដុំ​គ្នាដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​តម្លើង​ប្រាក់​ឈ្នូល​អប្បបរិមា​ លក្ខ័ណ្ឌ​ការងារ​និង​សិទ្ធិ​សហជីព។​ (​ឡេង ឡែន/VOA)

ក្រុមប៉ូលិស​ដើរកាត់​ក្រុម​​កម្មករខណៈពេល​ដែល​ពួកគេ​​ប្រារព្ធ​ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ​ខួប​លើកទី​១៣០​នៅ​ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិច​ ក្រោម​ប្រធាន​បទ​«​សិទ្ធិ​កម្មករ​និងសេរីភាព​​សមាគម»​ នៅ​ថ្ងៃទី​១​ ខែឧសភា ​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ។​ កម្មករ​ប្រមូល​ផ្ដុំ​គ្នាដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​តម្លើង​ប្រាក់​ឈ្នូល​អប្បបរិមា​ លក្ខ័ណ្ឌ​ការងារ​និង​សិទ្ធិ​សហជីព។ ​(​ឡេង ឡែន/VOA)
2

ក្រុមប៉ូលិស​ដើរកាត់​ក្រុម​​កម្មករខណៈពេល​ដែល​ពួកគេ​​ប្រារព្ធ​ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ​ខួប​លើកទី​១៣០​នៅ​ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិច​ ក្រោម​ប្រធាន​បទ​«​សិទ្ធិ​កម្មករ​និងសេរីភាព​​សមាគម»​ នៅ​ថ្ងៃទី​១​ ខែឧសភា ​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ។​ កម្មករ​ប្រមូល​ផ្ដុំ​គ្នាដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​តម្លើង​ប្រាក់​ឈ្នូល​អប្បបរិមា​ លក្ខ័ណ្ឌ​ការងារ​និង​សិទ្ធិ​សហជីព។ ​(​ឡេង ឡែន/VOA)

ក្រុមយុវជននិងកម្មករចូលរួមប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិខួបលើកទី១៣០នៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិច ក្រោមប្រធានបទ«សិទ្ធិកម្មករនិងសេរីភាពសមាគម» នៅថ្ងៃទី១ ខែឧសភា នៅទីក្រុងភ្នំពេញ។ កម្មករប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលតម្លើងប្រាក់ឈ្នូលអប្បបរិមា លក្ខ័ណ្ឌការងារនិងសិទ្ធិសហជីព។ (ឡេង ឡែន/VOA)
3

ក្រុមយុវជននិងកម្មករចូលរួមប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិខួបលើកទី១៣០នៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិច ក្រោមប្រធានបទ«សិទ្ធិកម្មករនិងសេរីភាពសមាគម» នៅថ្ងៃទី១ ខែឧសភា នៅទីក្រុងភ្នំពេញ។ កម្មករប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលតម្លើងប្រាក់ឈ្នូលអប្បបរិមា លក្ខ័ណ្ឌការងារនិងសិទ្ធិសហជីព។ (ឡេង ឡែន/VOA)

ក្រុម​កម្មករ​និង​ក្រុម​បណ្ដាញ​យុវជន​ប្រារព្ធ​ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ​ខួប​លើកទី​១៣០​នៅ​ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិច​ ក្រោម​ប្រធាន​បទ​«​សិទ្ធិ​កម្មករ​និងសេរីភាព​​សមាគម»​ នៅ​ថ្ងៃទី​១​ ខែឧសភា ​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ។​ កម្មករ​ប្រមូល​ផ្ដុំ​គ្នាដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​តម្លើង​ប្រាក់​ឈ្នូល​អប្បបរិមា​ លក្ខ័ណ្ឌ​ការងារ​និង​សិទ្ធិ​សហជីព។​ (​ឡេង ឡែន/VOA)
4

ក្រុម​កម្មករ​និង​ក្រុម​បណ្ដាញ​យុវជន​ប្រារព្ធ​ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ​ខួប​លើកទី​១៣០​នៅ​ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិច​ ក្រោម​ប្រធាន​បទ​«​សិទ្ធិ​កម្មករ​និងសេរីភាព​​សមាគម»​ នៅ​ថ្ងៃទី​១​ ខែឧសភា ​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ។​ កម្មករ​ប្រមូល​ផ្ដុំ​គ្នាដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​តម្លើង​ប្រាក់​ឈ្នូល​អប្បបរិមា​ លក្ខ័ណ្ឌ​ការងារ​និង​សិទ្ធិ​សហជីព។​ (​ឡេង ឡែន/VOA)

ក្រុម​កម្មករ​និង​ក្រុម​បណ្ដាញ​យុវជន​ប្រារព្ធ​ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ​ខួប​លើកទី​១៣០​នៅ​ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិច​ ក្រោម​ប្រធាន​បទ​«​សិទ្ធិ​កម្មករ​និងសេរីភាព​​សមាគម»​ នៅ​ថ្ងៃទី​១ ខែ​ឧសភា​ នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ។​ កម្មករ​ប្រមូល​ផ្ដុំ​គ្នាដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​តម្លើង​ប្រាក់​ឈ្នូល​អប្បបរិមា​ លក្ខ័ណ្ឌ​ការងារ​និង​សិទ្ធិ​សហជីព។​ (​ឡេង ឡែន/VOA)
5

ក្រុម​កម្មករ​និង​ក្រុម​បណ្ដាញ​យុវជន​ប្រារព្ធ​ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ​ខួប​លើកទី​១៣០​នៅ​ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិច​ ក្រោម​ប្រធាន​បទ​«​សិទ្ធិ​កម្មករ​និងសេរីភាព​​សមាគម»​ នៅ​ថ្ងៃទី​១ ខែ​ឧសភា​ នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ។​ កម្មករ​ប្រមូល​ផ្ដុំ​គ្នាដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​តម្លើង​ប្រាក់​ឈ្នូល​អប្បបរិមា​ លក្ខ័ណ្ឌ​ការងារ​និង​សិទ្ធិ​សហជីព។​ (​ឡេង ឡែន/VOA)

ក្រុម​កម្មករ​និង​ក្រុម​បណ្ដាញ​យុវជន​ប្រារព្ធ​ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ​ខួប​លើកទី​១៣០​នៅ​ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិច​ ក្រោម​ប្រធាន​បទ​«​សិទ្ធិ​កម្មករ​និងសេរីភាព​​សមាគម»​ នៅ​ថ្ងៃទី​១ ខែ​ឧសភា ​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ។​ កម្មករ​ប្រមូល​ផ្ដុំ​គ្នាដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​តម្លើង​ប្រាក់​ឈ្នូល​អប្បបរិមា​ លក្ខ័ណ្ឌ​ការងារ​និង​សិទ្ធិ​សហជីព។​ (​ឡេង ឡែន/VOA)
6

ក្រុម​កម្មករ​និង​ក្រុម​បណ្ដាញ​យុវជន​ប្រារព្ធ​ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ​ខួប​លើកទី​១៣០​នៅ​ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិច​ ក្រោម​ប្រធាន​បទ​«​សិទ្ធិ​កម្មករ​និងសេរីភាព​​សមាគម»​ នៅ​ថ្ងៃទី​១ ខែ​ឧសភា ​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ។​ កម្មករ​ប្រមូល​ផ្ដុំ​គ្នាដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​តម្លើង​ប្រាក់​ឈ្នូល​អប្បបរិមា​ លក្ខ័ណ្ឌ​ការងារ​និង​សិទ្ធិ​សហជីព។​ (​ឡេង ឡែន/VOA)

អ្នក​រត់​រឺម៉ក​កង់បី​ចូលរួម​ប្រារព្ធ​ទិវាពលកម្ម​អន្តរជាតិ​ដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​គិតគូរ​ពី​កន្លែង​ចត​ទោចក្រ​យានយន្ត​សម្រាប់​អ្នក​រត់​រឺម៉ក​កង់​បី​និង​ម៉ូតូ​ឌុប​ឲ្យបាន​ត្រឹមត្រូវ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០១​ ខែឧសភា​ ​ឆ្នាំ​២០១៦ ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។ ​(​ឡេង ឡែន/VOA)
7

អ្នក​រត់​រឺម៉ក​កង់បី​ចូលរួម​ប្រារព្ធ​ទិវាពលកម្ម​អន្តរជាតិ​ដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​គិតគូរ​ពី​កន្លែង​ចត​ទោចក្រ​យានយន្ត​សម្រាប់​អ្នក​រត់​រឺម៉ក​កង់​បី​និង​ម៉ូតូ​ឌុប​ឲ្យបាន​ត្រឹមត្រូវ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០១​ ខែឧសភា​ ​ឆ្នាំ​២០១៦ ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។ ​(​ឡេង ឡែន/VOA)

លោក វ៉ន ពៅ​ ប្រធាន​​សមាគមន៍​សេដ្ឋកិច្ច​ក្រៅប្រព័ន្ធ​និង​ប្រជាធិបតេយ្យ​ (IDEA) លើកដៃ​ទៅកាន់​ក្រុម​កម្មករ​ប្រហែល​ជាង​៣០០​នាក់​ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ​ នៅ​ថ្ងៃទី​១ ខែ​ឧសភា ​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ។ កម្មករ​ប្រមូល​ផ្ដុំ​គ្នាដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​តម្លើង​ប្រាក់​ឈ្នូល​អប្បបរិមា​ លក្ខ័ណ្ឌ​ការងារ​និង​សិទ្ធិ​សហជីព។​(​ឡេង ឡែន/VOA)
8

លោក វ៉ន ពៅ​ ប្រធាន​​សមាគមន៍​សេដ្ឋកិច្ច​ក្រៅប្រព័ន្ធ​និង​ប្រជាធិបតេយ្យ​ (IDEA) លើកដៃ​ទៅកាន់​ក្រុម​កម្មករ​ប្រហែល​ជាង​៣០០​នាក់​ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ​ នៅ​ថ្ងៃទី​១ ខែ​ឧសភា ​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ។ កម្មករ​ប្រមូល​ផ្ដុំ​គ្នាដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​តម្លើង​ប្រាក់​ឈ្នូល​អប្បបរិមា​ លក្ខ័ណ្ឌ​ការងារ​និង​សិទ្ធិ​សហជីព។​(​ឡេង ឡែន/VOA)

XS
SM
MD
LG