ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រងរូបភាព VOA៖ វត្ត​ប្រាសាទ និង​ប្រាសាទភ្នំ​រាប​ ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ផ្សែង​ភ្លើង

កាលពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ ទី​៥​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​ មាន​អាជ្ញាធរ និង​សិស្ស​និស្សិត​មួយ​ចំនួន​ បាន​ប្រមូល​សំរាម​ដែល​នៅ​សេស​សល់​ក្រោយ​ពី​ការ​រើ​តូប​អាហារ​ នៅ​ក្នុង​បរិវេណ​របង​វត្ត​ប្រសាទ​ និង​ភ្នំ​រាប​ ដែល​បណ្តាល​ឲ្យ​មើល​ទៅ​ហាក់​ដូចជា​វត្ត​និង​ប្រាសាទ​នេះ​ កំពុង​តែ​ត្រូវ​ដុត​កម្ទេច​ ដែល​ពោរ​ពេញ​ដោយ​ផ្សែង​ធំ​យ៉ាង​ក្រាស់។​

ផ្សេង​ទៀត

អាជ្ញាធរ​​ និង​សិស្ស​និស្សិត​ កំពុង​ដុត​សំរាម​ដែល​នៅ​សល់​ក្រោយ​ពី​ការ​រុះ​រើ​អាហារដ្ឋាន​នៅ​ក្នុង​បរិវេណ​របង​វត្ត​ប្រាសាទ​ និង​ភ្នំ​រាប​ នៅ​ក្នុង​សង្កាត់​ ពន្សាំង​ ខ័ណ្ឌ​ព្រែក​ព្នៅ​ ភ្នំ​ពេញ កាលពី​អាទិត្យ​ ទី​៥​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (សើ​ សាយ្យាណា​/VOA)
1

អាជ្ញាធរ​​ និង​សិស្ស​និស្សិត​ កំពុង​ដុត​សំរាម​ដែល​នៅ​សល់​ក្រោយ​ពី​ការ​រុះ​រើ​អាហារដ្ឋាន​នៅ​ក្នុង​បរិវេណ​របង​វត្ត​ប្រាសាទ​ និង​ភ្នំ​រាប​ នៅ​ក្នុង​សង្កាត់​ ពន្សាំង​ ខ័ណ្ឌ​ព្រែក​ព្នៅ​ ភ្នំ​ពេញ កាលពី​អាទិត្យ​ ទី​៥​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (សើ​ សាយ្យាណា​/VOA)

អាជ្ញាធរ​​ និង​សិស្ស​និស្សិត​ កំពុង​ដុត​សំរាម​ដែល​នៅ​សល់​ក្រោយ​ពី​ការ​រុះ​រើ​អាហារដ្ឋាន​នៅ​ក្នុង​បរិវេណ​របង​វត្ត​ប្រាសាទ​ និង​ភ្នំ​រាប​ នៅ​ក្នុង​សង្កាត់​ ពន្សាំង​ ខ័ណ្ឌ​ព្រែក​ព្នៅ​ ភ្នំ​ពេញ កាលពី​អាទិត្យ​ ទី​៥​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (សើ​ សាយ្យាណា​/VOA)
2

អាជ្ញាធរ​​ និង​សិស្ស​និស្សិត​ កំពុង​ដុត​សំរាម​ដែល​នៅ​សល់​ក្រោយ​ពី​ការ​រុះ​រើ​អាហារដ្ឋាន​នៅ​ក្នុង​បរិវេណ​របង​វត្ត​ប្រាសាទ​ និង​ភ្នំ​រាប​ នៅ​ក្នុង​សង្កាត់​ ពន្សាំង​ ខ័ណ្ឌ​ព្រែក​ព្នៅ​ ភ្នំ​ពេញ កាលពី​អាទិត្យ​ ទី​៥​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (សើ​ សាយ្យាណា​/VOA)

ផ្សែង​ធំ​ក្រាស់​ កើត​ពី​ការ​ដុត​សំរាម​ដែល​នៅ​សល់​ក្រោយ​ពី​ការ​រុះ​រើ​អាហារដ្ឋាន​នៅ​ក្នុង​បរិវេណ​របង​វត្ត​ប្រាសាទ​ និង​ភ្នំ​រាប​ នៅ​ក្នុង​សង្កាត់​ ពន្សាំង​ ខ័ណ្ឌ​ព្រែក​ព្នៅ​ ភ្នំ​ពេញ កាលពី​អាទិត្យ​ ទី​៥​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (សើ​ សាយ្យាណា​/VOA)
3

ផ្សែង​ធំ​ក្រាស់​ កើត​ពី​ការ​ដុត​សំរាម​ដែល​នៅ​សល់​ក្រោយ​ពី​ការ​រុះ​រើ​អាហារដ្ឋាន​នៅ​ក្នុង​បរិវេណ​របង​វត្ត​ប្រាសាទ​ និង​ភ្នំ​រាប​ នៅ​ក្នុង​សង្កាត់​ ពន្សាំង​ ខ័ណ្ឌ​ព្រែក​ព្នៅ​ ភ្នំ​ពេញ កាលពី​អាទិត្យ​ ទី​៥​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (សើ​ សាយ្យាណា​/VOA)

ប្រាសាទ​ភ្នំ​រាប​ និង​វត្ត​ប្រសាទ​ នៅ​ក្នុង​ផ្សែង​ធំ​ក្រាស់​ កើត​ពី​ការ​ដុត​សំរាម​ដែល​នៅ​សល់​ក្រោយ​ពី​ការ​រុះ​រើ​អាហារដ្ឋាន​នៅ​ក្នុង​បរិវេណ​របង​វត្ត​ប្រាសាទ​ និង​ភ្នំ​រាប​ នៅ​ក្នុង​សង្កាត់​ ពន្សាំង​ ខ័ណ្ឌ​ព្រែក​ព្នៅ​ ភ្នំ​ពេញ កាលពី​អាទិត្យ​ ទី​៥​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (សើ​ សាយ្យាណា​/VOA)
4

ប្រាសាទ​ភ្នំ​រាប​ និង​វត្ត​ប្រសាទ​ នៅ​ក្នុង​ផ្សែង​ធំ​ក្រាស់​ កើត​ពី​ការ​ដុត​សំរាម​ដែល​នៅ​សល់​ក្រោយ​ពី​ការ​រុះ​រើ​អាហារដ្ឋាន​នៅ​ក្នុង​បរិវេណ​របង​វត្ត​ប្រាសាទ​ និង​ភ្នំ​រាប​ នៅ​ក្នុង​សង្កាត់​ ពន្សាំង​ ខ័ណ្ឌ​ព្រែក​ព្នៅ​ ភ្នំ​ពេញ កាលពី​អាទិត្យ​ ទី​៥​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (សើ​ សាយ្យាណា​/VOA)

ទិដ្ឋភាព​ក្រោយ​ពេល​ដុត​សំរាម​អស់​រយៈពេល​ជាង​ពីរ​ម៉ោង​នៅ​ខាង​ក្នុង​បរិវេណ​របង​ប្រាសាទ​​ភ្នំ​រាប​ នៅ​ក្នុង​សង្កាត់​ពន្សាំង​ ខ័ណ្ឌ​ព្រែក​ព្នៅ​ ភ្នំ​ពេញ កាលពី​អាទិត្យ​ ទី​៥​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (សើ​ សាយ្យាណា​/VOA) 
5

ទិដ្ឋភាព​ក្រោយ​ពេល​ដុត​សំរាម​អស់​រយៈពេល​ជាង​ពីរ​ម៉ោង​នៅ​ខាង​ក្នុង​បរិវេណ​របង​ប្រាសាទ​​ភ្នំ​រាប​ នៅ​ក្នុង​សង្កាត់​ពន្សាំង​ ខ័ណ្ឌ​ព្រែក​ព្នៅ​ ភ្នំ​ពេញ កាលពី​អាទិត្យ​ ទី​៥​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (សើ​ សាយ្យាណា​/VOA) 

ទិដ្ឋភាព​ក្រោយ​ពេល​ដុត​សំរាម​អស់​រយៈពេល​ជាង​ពីរ​ម៉ោង​នៅ​ខាង​ក្នុង​បរិវេណ​របង​ប្រាសាទ​​ភ្នំ​រាប​ នៅ​ក្នុង​សង្កាត់​ពន្សាំង​ ខ័ណ្ឌ​ព្រែក​ព្នៅ​ ភ្នំ​ពេញ កាលពី​អាទិត្យ​ ទី​៥​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (សើ​ សាយ្យាណា​/VOA)
6

ទិដ្ឋភាព​ក្រោយ​ពេល​ដុត​សំរាម​អស់​រយៈពេល​ជាង​ពីរ​ម៉ោង​នៅ​ខាង​ក្នុង​បរិវេណ​របង​ប្រាសាទ​​ភ្នំ​រាប​ នៅ​ក្នុង​សង្កាត់​ពន្សាំង​ ខ័ណ្ឌ​ព្រែក​ព្នៅ​ ភ្នំ​ពេញ កាលពី​អាទិត្យ​ ទី​៥​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (សើ​ សាយ្យាណា​/VOA)

ឡាន​ដឹក​សំរាម​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​ស៊ិនទ្រី​ ចត​នៅ​ជិត​របង​ប្រាសាទ​ភ្នំ​រាប​ នៅ​ក្នុង​សង្កាត់​ពន្សាំង​ ខ័ណ្ឌ​ព្រែក​ព្នៅ​ ភ្នំ​ពេញ កាលពី​អាទិត្យ​ ទី​៥​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (សើ​ សាយ្យាណា​/VOA)
7

ឡាន​ដឹក​សំរាម​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​ស៊ិនទ្រី​ ចត​នៅ​ជិត​របង​ប្រាសាទ​ភ្នំ​រាប​ នៅ​ក្នុង​សង្កាត់​ពន្សាំង​ ខ័ណ្ឌ​ព្រែក​ព្នៅ​ ភ្នំ​ពេញ កាលពី​អាទិត្យ​ ទី​៥​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (សើ​ សាយ្យាណា​/VOA)

អាហារដ្ឋាន​ថ្មី​កំពុង​ត្រូវ​បាន​សង់​នៅ​ក្រៅ​បរិវេណ​ជិត​របង​ប្រាសាទ​​ភ្នំ​រាប​ នៅ​ក្នុង​សង្កាត់​ពន្សាំង​ ខ័ណ្ឌ​ព្រែក​ព្នៅ​ ភ្នំ​ពេញ កាលពី​អាទិត្យ​ ទី​៥​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (សើ​ សាយ្យាណា​/VOA)
8

អាហារដ្ឋាន​ថ្មី​កំពុង​ត្រូវ​បាន​សង់​នៅ​ក្រៅ​បរិវេណ​ជិត​របង​ប្រាសាទ​​ភ្នំ​រាប​ នៅ​ក្នុង​សង្កាត់​ពន្សាំង​ ខ័ណ្ឌ​ព្រែក​ព្នៅ​ ភ្នំ​ពេញ កាលពី​អាទិត្យ​ ទី​៥​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (សើ​ សាយ្យាណា​/VOA)

XS
SM
MD
LG