ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព្រះសង្ឃ​ និង​ពុទ្ធសាសនិក​ដង្ហែ​ក្បួន​ប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​វិសាខ​បូជា

ព្រះសង្ឃ​ និង​ពុទ្ធសាសនិក​ដង្ហែ​ក្បួន​ប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​វិសាខ​បូជា
ផ្សេង​ទៀត

ព្រះសង្ឃនិងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា ១០០០នាក់ដង្ហែក្បួនតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងពិធីវិសាខបូជានៅថ្ងៃទី២០ឧសភាឆ្នាំ២០១៦។ វិសាខបូជាជាពិធីបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏សំខាន់ប្រចាំឆ្នាំដើម្បីរំឮកថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធប្រសូត្រ ត្រាស់ដឹង និងចូលបរិនិព្វាន។ (​ឡេង ឡែន/VOA)
1

ព្រះសង្ឃនិងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា ១០០០នាក់ដង្ហែក្បួនតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងពិធីវិសាខបូជានៅថ្ងៃទី២០ឧសភាឆ្នាំ២០១៦។ វិសាខបូជាជាពិធីបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏សំខាន់ប្រចាំឆ្នាំដើម្បីរំឮកថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធប្រសូត្រ ត្រាស់ដឹង និងចូលបរិនិព្វាន។ (​ឡេង ឡែន/VOA)

ព្រះសង្ឃនិងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា ១០០០នាក់ដង្ហែក្បួនតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងពិធីវិសាខបូជានៅថ្ងៃទី២០ឧសភាឆ្នាំ២០១៦។ វិសាខបូជាជាពិធីបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏សំខាន់ប្រចាំឆ្នាំដើម្បីរំឮកថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធប្រសូត្រ ត្រាស់ដឹង និងចូលបរិនិព្វាន។ (​ឡេង ឡែន/VOA)
2

ព្រះសង្ឃនិងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា ១០០០នាក់ដង្ហែក្បួនតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងពិធីវិសាខបូជានៅថ្ងៃទី២០ឧសភាឆ្នាំ២០១៦។ វិសាខបូជាជាពិធីបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏សំខាន់ប្រចាំឆ្នាំដើម្បីរំឮកថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធប្រសូត្រ ត្រាស់ដឹង និងចូលបរិនិព្វាន។ (​ឡេង ឡែន/VOA)

ព្រះសង្ឃនិងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា ១០០០នាក់ដង្ហែក្បួនតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងពិធីវិសាខបូជានៅថ្ងៃទី២០ឧសភាឆ្នាំ២០១៦។ វិសាខបូជាជាពិធីបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏សំខាន់ប្រចាំឆ្នាំដើម្បីរំឮកថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធប្រសូត្រ ត្រាស់ដឹង និងចូលបរិនិព្វាន។ (​ឡេង ឡែន/VOA)
3

ព្រះសង្ឃនិងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា ១០០០នាក់ដង្ហែក្បួនតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងពិធីវិសាខបូជានៅថ្ងៃទី២០ឧសភាឆ្នាំ២០១៦។ វិសាខបូជាជាពិធីបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏សំខាន់ប្រចាំឆ្នាំដើម្បីរំឮកថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធប្រសូត្រ ត្រាស់ដឹង និងចូលបរិនិព្វាន។ (​ឡេង ឡែន/VOA)

ព្រះសង្ឃនិងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា ១០០០នាក់ដង្ហែក្បួនតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងពិធីវិសាខបូជានៅថ្ងៃទី២០ឧសភាឆ្នាំ២០១៦។ វិសាខបូជាជាពិធីបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏សំខាន់ប្រចាំឆ្នាំដើម្បីរំឮកថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធប្រសូត្រ ត្រាស់ដឹង និងចូលបរិនិព្វាន។ (​ឡេង ឡែន/VOA)
4

ព្រះសង្ឃនិងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា ១០០០នាក់ដង្ហែក្បួនតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងពិធីវិសាខបូជានៅថ្ងៃទី២០ឧសភាឆ្នាំ២០១៦។ វិសាខបូជាជាពិធីបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏សំខាន់ប្រចាំឆ្នាំដើម្បីរំឮកថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធប្រសូត្រ ត្រាស់ដឹង និងចូលបរិនិព្វាន។ (​ឡេង ឡែន/VOA)

ព្រះសង្ឃនិងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា ១០០០នាក់ដង្ហែក្បួនតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងពិធីវិសាខបូជានៅថ្ងៃទី២០ឧសភាឆ្នាំ២០១៦។ វិសាខបូជាជាពិធីបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏សំខាន់ប្រចាំឆ្នាំដើម្បីរំឮកថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធប្រសូត្រ ត្រាស់ដឹង និងចូលបរិនិព្វាន។ (​ឡេង ឡែន/VOA)
5

ព្រះសង្ឃនិងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា ១០០០នាក់ដង្ហែក្បួនតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងពិធីវិសាខបូជានៅថ្ងៃទី២០ឧសភាឆ្នាំ២០១៦។ វិសាខបូជាជាពិធីបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏សំខាន់ប្រចាំឆ្នាំដើម្បីរំឮកថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធប្រសូត្រ ត្រាស់ដឹង និងចូលបរិនិព្វាន។ (​ឡេង ឡែន/VOA)

XS
SM
MD
LG