ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖​ ជន​ជាតិ​វៀតណាម​នៅ​កម្ពុជា

ជន​អន្តោ​ប្រវេសន៍​នៅ​កម្ពុជា​មាន​បី​ប្រភេទ​គឺ ​ជន​អន្តោ​ប្រវេសន៍​ស្រប​ច្បាប់​ដែល​បាន​ចុះ​បញ្ជី​ជំរឿន​ឆ្នាំ​២០០២ ​ជន​បរទេស​កាន់កាប់​ឯកសារ​រដ្ឋបាល​កម្ពុជា​មិន​ប្រក្រតី​ និង​ជនបរទេស​ស្នាក់នៅ​យូរ​គ្មាន​ឯក​សារ។ (រូបថត​ដោយ ឡេង ឡែន/VOA)
ផ្សេង​ទៀត

ផ្ទះ​បណ្ដែត​ទឹករបស់​ជនជាតិ​វៀតណាម (មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា​​ខុស​ច្បាប់​ទេ)​នៅ​តំបន់ទន្លេសាប​ នៅ​ខេត្ត​កំពង់ធំ កាលពី​ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី​០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦។​(ឡេង ឡែន/VOA)
1

ផ្ទះ​បណ្ដែត​ទឹករបស់​ជនជាតិ​វៀតណាម (មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា​​ខុស​ច្បាប់​ទេ)​នៅ​តំបន់ទន្លេសាប​ នៅ​ខេត្ត​កំពង់ធំ កាលពី​ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី​០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦។​(ឡេង ឡែន/VOA)

ស្រ្តី​ជនជាតិ​វៀតណាមម្នាក់​ (មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា​​ខុស​ច្បាប់​ទេ) ​ប្រកបរបរ​រកស៊ី​លក់​បង្អែម​​នៅ​សង្កាត់​ព្រែកប្រា ខណ្ឌ​ច្បារអំពៅ ​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃសុក្រ ទី​១៩ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។​(ឡេង​ ឡែន/VOA)
2

ស្រ្តី​ជនជាតិ​វៀតណាមម្នាក់​ (មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា​​ខុស​ច្បាប់​ទេ) ​ប្រកបរបរ​រកស៊ី​លក់​បង្អែម​​នៅ​សង្កាត់​ព្រែកប្រា ខណ្ឌ​ច្បារអំពៅ ​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃសុក្រ ទី​១៩ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។​(ឡេង​ ឡែន/VOA)

ផ្ទះ​​របស់​ជនជាតិ​វៀតណាម (មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា​​ខុស​ច្បាប់​ទេ)​នៅ​តំបន់ទន្លេបាសាក់​​ នៅសង្កាត់​ព្រែកប្រា ខណ្ឌ​ច្បារអំពៅ ​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃសុក្រ ទី​១៩ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។​(ឡេង​ ឡែន/VOA)
3

ផ្ទះ​​របស់​ជនជាតិ​វៀតណាម (មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា​​ខុស​ច្បាប់​ទេ)​នៅ​តំបន់ទន្លេបាសាក់​​ នៅសង្កាត់​ព្រែកប្រា ខណ្ឌ​ច្បារអំពៅ ​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃសុក្រ ទី​១៩ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។​(ឡេង​ ឡែន/VOA)

ទូក​នេសាទ​របស់​ជនជាតិ​វៀតណាម (មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា​​ខុស​ច្បាប់​ទេ)​នៅ​តំបន់ទន្លេបាសាក់​​ នៅសង្កាត់​ព្រែកប្រា ខណ្ឌ​ច្បារអំពៅ ​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃសុក្រ ទី​១៩ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។​(ឡេង​ ឡែន/VOA)
4

ទូក​នេសាទ​របស់​ជនជាតិ​វៀតណាម (មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា​​ខុស​ច្បាប់​ទេ)​នៅ​តំបន់ទន្លេបាសាក់​​ នៅសង្កាត់​ព្រែកប្រា ខណ្ឌ​ច្បារអំពៅ ​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃសុក្រ ទី​១៩ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។​(ឡេង​ ឡែន/VOA)

ស្រ្តី​ជនជាតិ​វៀតណាមម្នាក់​ (មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា​​ខុស​ច្បាប់​ទេ) ​ប្រកបរបរ​រកស៊ី​លក់​បង្អែម​​នៅ​សង្កាត់​ព្រែកប្រា ខណ្ឌ​ច្បារអំពៅ ​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃសុក្រ ទី​១៩ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។​(ឡេង​ ឡែន/VOA)
5

ស្រ្តី​ជនជាតិ​វៀតណាមម្នាក់​ (មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា​​ខុស​ច្បាប់​ទេ) ​ប្រកបរបរ​រកស៊ី​លក់​បង្អែម​​នៅ​សង្កាត់​ព្រែកប្រា ខណ្ឌ​ច្បារអំពៅ ​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃសុក្រ ទី​១៩ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។​(ឡេង​ ឡែន/VOA)

ស្រ្តីជនជាតិ​វៀតណាម (មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា​​ខុស​ច្បាប់​ទេ) ​ប្រកបរបរ​រកស៊ី​កាត់​ក្រចកដៃ​នៅ​សង្កាត់​ព្រែកប្រា ខណ្ឌ​ច្បារអំពៅ ​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃសុក្រ ទី​១៩ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។​(ឡេង​ ឡែន/VOA)
6

ស្រ្តីជនជាតិ​វៀតណាម (មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា​​ខុស​ច្បាប់​ទេ) ​ប្រកបរបរ​រកស៊ី​កាត់​ក្រចកដៃ​នៅ​សង្កាត់​ព្រែកប្រា ខណ្ឌ​ច្បារអំពៅ ​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃសុក្រ ទី​១៩ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។​(ឡេង​ ឡែន/VOA)

ស្រ្តី​ជនជាតិ​វៀតណាមម្នាក់​ (មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា​​ខុស​ច្បាប់​ទេ) ​ប្រកបរបរ​រកស៊ី​លក់​បង្អែម​​នៅ​សង្កាត់​ព្រែកប្រា ខណ្ឌ​ច្បារអំពៅ ​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃសុក្រ ទី​១៩ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។​(ឡេង​ ឡែន/VOA)
7

ស្រ្តី​ជនជាតិ​វៀតណាមម្នាក់​ (មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា​​ខុស​ច្បាប់​ទេ) ​ប្រកបរបរ​រកស៊ី​លក់​បង្អែម​​នៅ​សង្កាត់​ព្រែកប្រា ខណ្ឌ​ច្បារអំពៅ ​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃសុក្រ ទី​១៩ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។​(ឡេង​ ឡែន/VOA)

ស្រ្តី​ជនជាតិ​វៀតណាមម្នាក់​ (មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា​​ខុស​ច្បាប់​ទេ) ​លក់​ដូរ​​នៅ​លើ​ទូកមួយ​នៅ​តំបន់​បណ្ដែត​ទឹក​នៅ​តំបន់ទន្លេសាប​ នៅ​ខេត្ត​កំពង់ធំ កាលពី​ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី​០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦។​ (ឡេង ឡែន/VOA)
8

ស្រ្តី​ជនជាតិ​វៀតណាមម្នាក់​ (មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា​​ខុស​ច្បាប់​ទេ) ​លក់​ដូរ​​នៅ​លើ​ទូកមួយ​នៅ​តំបន់​បណ្ដែត​ទឹក​នៅ​តំបន់ទន្លេសាប​ នៅ​ខេត្ត​កំពង់ធំ កាលពី​ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី​០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦។​ (ឡេង ឡែន/VOA)

ស្រ្តី​ជនជាតិ​វៀតណាមម្នាក់​ (មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា​​ខុស​ច្បាប់​ទេ) ដាក់ចំណី​ត្រី​នៅ​លើ​ផ្ទះ​លើ​ទន្លេ​មួយ នៅ​សង្កាត់​ព្រែកប្រា ខណ្ឌ​ច្បារអំពៅ ​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃសុក្រ ទី​១៩ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។​(ឡេង​ ឡែន/VOA)
9

ស្រ្តី​ជនជាតិ​វៀតណាមម្នាក់​ (មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា​​ខុស​ច្បាប់​ទេ) ដាក់ចំណី​ត្រី​នៅ​លើ​ផ្ទះ​លើ​ទន្លេ​មួយ នៅ​សង្កាត់​ព្រែកប្រា ខណ្ឌ​ច្បារអំពៅ ​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃសុក្រ ទី​១៩ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។​(ឡេង​ ឡែន/VOA)

ផ្ទះ​​របស់​ជនជាតិ​វៀតណាម (មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា​​ខុស​ច្បាប់​ទេ)​នៅ​តំបន់ទន្លេបាសាក់​​ នៅសង្កាត់​ព្រែកប្រា ខណ្ឌ​ច្បារអំពៅ ​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃសុក្រ ទី​១៩ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។​(ឡេង​ ឡែន/VOA)
10

ផ្ទះ​​របស់​ជនជាតិ​វៀតណាម (មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា​​ខុស​ច្បាប់​ទេ)​នៅ​តំបន់ទន្លេបាសាក់​​ នៅសង្កាត់​ព្រែកប្រា ខណ្ឌ​ច្បារអំពៅ ​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃសុក្រ ទី​១៩ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។​(ឡេង​ ឡែន/VOA)

ទូក​នេសាទ​របស់​ជនជាតិ​វៀតណាម (មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា​​ខុស​ច្បាប់​ទេ)​នៅ​តំបន់ទន្លេបាសាក់​​ នៅសង្កាត់​ព្រែកប្រា ខណ្ឌ​ច្បារអំពៅ ​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃសុក្រ ទី​១៩ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។​(ឡេង​ ឡែន/VOA)
11

ទូក​នេសាទ​របស់​ជនជាតិ​វៀតណាម (មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា​​ខុស​ច្បាប់​ទេ)​នៅ​តំបន់ទន្លេបាសាក់​​ នៅសង្កាត់​ព្រែកប្រា ខណ្ឌ​ច្បារអំពៅ ​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃសុក្រ ទី​១៩ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។​(ឡេង​ ឡែន/VOA)

XS
SM
MD
LG